Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.09-0001-C0001
Номер на проект: неприложимо
Наименование: Подкрепа за достоен живот
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.10.2010
Начална дата: 08.10.2010
Дата на приключване: 28.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.
Дейности: Дейност 5: Информиране и публичност. Провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена национална информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. Информационната кампания ще се провежда в три етапа, в съответствие с определените етапи за набиране на потребители и лични асистенти, както следва: - първи етап – първия месец от стартирането на проекта; - втори етап - третия месец от стартирането на проекта; - трети етап - тринадесетия месец от стартирането на проекта. В рамките на настоящата дейност ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 286 бр. информационни табели, за всяка община/район - партньор по проекта и конкретния бенефициента (Централно управление на АСП). - 400 000 бр. информационни брошури за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата страна - в дирекциите ”Социално подпомагане”, дирекции „Бюро по труда”, в общинските (районните) администрации и др. Брошурите ще съдържат основна информация за проекта, неговите цели, дейности и начин за участие. За да бъдат максимално достъпни за всички социално уязвими групи, всички брошури ще съдържат текст, изписан на „брайл”. Предвиденият брой на брошурите е съобразен с необходимостта от трикратно популяризиране на Проекта, в съответствие със заложените етапи. - 2 000 бр. плакати за проекта, които ще бъдат разпространени на територията на цялата страна - дирекциите ”Социално подпомагане”, дирекции „Бюро по труда”, в общинските (районните) администрации. За достигане до максимално широка аудитория за популяризирането на проекта ще бъдат организирани участия на представители на Агенцията за социално подпомагане в централните и регионалните електронни медии. Участието в публицистични предавания и новинарски емисии посредством интервюта и репортажи ще повиши информираността на обществото и ще спомогне за разпространение на информацията сред потенциалните бенефициенти. В рамките на информационната кампания ще бъдат публикувани тематични статии и интервюта с представители на АСП в местната преса, които да представят проекта и информацията, свързана с него. При стартирането на проекта ще бъде организирана пресконференция с участие на представители на МТСП и АСП, на която ще се представи проектната инициатива, целите и дейностите в нея. На местно ниво общинските/районните администрации – партньори по проекта, могат да организират срещи с регионалните медии. Като допълнителен информационен канал ще се използват активно и възможностите на интернет. В рамките на дейността по публичност ще се организират и проведат седем информационни семинара на територията на страната. Основната цел на форумите ще бъде да запознаят пряко обществеността и представителите на местни неправителствени организации с проекта, социалния ефект от неговото реализиране и да сложат началото на предизвикване на промяна на съществуващите обществени нагласи и стереотипи по отношение на предоставянето на социалната услуга „Личен асистент”. В рамките на семинарите на представителите на общините ще бъдат представени методическите материали за изпълнението на дейностите по Проекта на общинско ниво и ще бъде проведено дискусионното им обсъждане. Информационните семинари ще се осъществят до периода на стартиране на социалната услуга „Личен асистент” и ще се организират в следните градове: - гр. София – за общините от област София- град и София-област; - гр. Благоевград – за общините от област Благоевград, Кюстендил и Перник; - гр. Пловдив – за общините от област Пловдив, Пазарджик и Смолян; - гр. Стара Загора – за общините от област Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен и Ямбол; - гр. Варна – за общините от област Варна, Бургас, Шумен, Добрич и Силистра; - гр. В. Търново – за общините от област В. Търново, Русе, Разград, Търговище, Габрово и Ловеч; - гр. Враца – за общините от област Враца, Монтана, Видин и Плевен. Предвижда се провеждане на процедура по реда и условията на българското законодателство – по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за предпечатна подготовка и отпечатване на информационните материали. В рамките на настоящата дейност ще се организира и проведе заключителна конференция. За участие в конференцията ще бъдат поканени представители на Министерството на труда и социалната политика, на Агенцията за социално подпомагане, на общините, ползватели на услугата, лични асистенти, неправителствени организации и медии. Организацията на конференцията ще се извърши от екипа за управление на национално ниво със средства от бюджета на Проекта. В рамките на форума ще бъдат представени добрите практики по отношение на междуинституционалното партньорство, организацията, управлението и предоставянето на услугата в различни общини. Ще се проведе дискусия на тема „Социалната услуга „Личен асистент” – переспективи за устойчиво развитие”. Представител на екипа на национално ниво ще презентира разработеното в рамките на проекта Ръководство за управление на социалната услуга „Личен асистент”, което да бъде основен инструмент за постигане на устойчивост и децентрализация на услугата. Разработването на Ръководство за управление на социалната услуга „Личен асистент”, ще бъде възложено на специалист в областа на социалните услуги в общността с опит и компетентност при предоставянето на услугата. За оформлението и отпечатването на ръководството се предвижда провеждане на процедури по реда и условията на българското законодателство – по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услугата «Личен асистент». В настоящия проект ще се включат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни увреждания, отговарящи на едно от следните изисквания: • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; • лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ, както и • лица с по-нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; • деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. Процесът на кандидатстване, оценка и класиране ще бъде реализиран съгласно разработена Методика за извършване на оценка на потребностите от услугата и определяне на индивидуален месечен бюджет за „Личен асистент”, която е част от проектната документация. Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, ОП „Развитие на човешките ресурси” – „Личен асистент” – Втора фаза, след прекратяване на дейността им, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Лицата, които желаят да бъдат включени в социалната услуга подават заявление – лично, чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 10), по настоящ адрес в общината - партньор по проекта. Кандидатите имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях личен асистент. Екипът на партньора по Проекта осигурява служител/екип и обособено помещение в общината за приемане на документите, оборудвано с необходимата техника за дейността и достатъчно количество бланки за кандидатите. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за потребители на социалната услуга „Личен асистент” (Приложение № 11). Заявленията от лица, неотговарящи на определената по проекта целева група не се подават за оценка, като заявителите се уведомяват писмено за причините, поради които не могат да бъдат включени в проектните дейности. Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват сами, в настоящия проект ще се реализира на три етапа. В първия етап приоритетно ще се включват отпаднали, поради прекратяване на програмата, потребители на услугата „Личен асистент” по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания”, във втория етап – отпаднали, поради прекратяване на проекта, потребители на социалната услуга по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Втора фаза, в третия етап – необхванати кандидат-потребители. Кандидатите за потребители ще могат да подават заявленията си за включване в социалната услуга «Личен асистент», както следва: • За първи етап – първите 15 (петнадесет) дни на втори месец от стартирането на Проекта. • За втори етап - първите 15 (петнадесет) дни на четвърти месец от стартирането на Проекта. • За трети етап - първите 15 (петнадесет) дни на четеринадесети месец от стартирането на Проекта. Сроковете за приемане на заявленията ще бъдат своевременно оповестявани преди всеки от етапите на гражданите на съответната община, както и в информационните материали, включени в информационната кампания на Проекта. След приемане на съответното заявление за всеки кандидат-потребител се създава лично досие, в което се съхраняват подадените документи (архивира се след приключване на проекта). Представляващият прекия бенефициент сключва договори за услуга със специалисти от дирекциите «Социално подпомагане» за оценка на потребностите на кандидатите за потребители. Съответните специалисти не трябва да участват или да изпълняват функции по контрол по други проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. На наетите служители се предоставя типов образец на оценъчния инструмент, разработен от екипа на национално ниво – „Карта за оценка на потребностите за предоставяне на социалната услуга «Личен асистент» (Приложение № 12). До 3 (три) работни дни след подаване на всяко заявление личните досиета на кандидат-потребителите ще се предоставят на определените специалисти от териториалната дирекция ”Социално подпомагане” за изготвяне на индивидуална оценка. Досиетата се предоставят с протокол за предаване и приемане. Специалистите извършват индивидуална оценка на потребностите на кандидатите до 5 (пет) работни дни след получаване на досието на кандидат-потребителя. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Специалистът консултира потребителя и професионално оценява видовете услуги и брой часове за тях. За дейности от битов характер, когато потенциалният асистент е от семейството и съжителства с потребителя, може да се определят минимален брой часове. В тези случаи приоритетни за броя часове при определянето на бюджета ще бъдат услуги, насочени към запазване или повишаване на социалната активност на потребителя, включително и при ползване на специализирани услуги извън дома му. Договореният месечен бюджет се вписва от оценителя в индивидуалната карта на кандидата (брой часове по видове услуги, като сборът за месец е не повече от 160 часа). Неизползваните през месеца часове не могат да бъдат прехвърляни за следващ месец. Комисията за оценка и подбор в общината (района), получава от оценителите личните досиета на кандидатите за потребители и попълнените карти за оценка (с протокол за предаване и приемане). Комисията за оценка и подбор заседава, води протокол и се произнася с Решение по оценка на потребностите и определянето на индивидуален месечен бюджет за всеки кандидат-потребител (Приложение № 13). В решението се вписва индивидуалния месечен бюджет на лицето (брой часове), съобразен с оценката и регламентирания в партньорското споразумение бюджет на общината/района. Комисията изготвя списък с резултатите от оценката и подбора на кандидатите за потребители, подредени по низходящ ред на оценката (Приложение № 14), в който ясно е отбелязано от кой до кой списъчен номер са одобрените за включване в услугата на съответния етап. Списъкът с резултатите се излага на специално определено място в сградата на общината (района). На одобрените за потребители на услугата ще се връчат уведомителни писма с информация за определения им индивидуален месечен бюджет и последващите процедури. Уведомителни писма се изпращат и на кандидатите, които няма да бъдат включени в проекта на този етап. За реализиране на тази дейност са предвидени средства по т. 4.4. в бюджета. Екипът на партньора ще организира срещи между всеки класиран за включване на определения етап кандидат за потребител и одобрени лични асистенти, съобразно изразените предпочитания на потребителя и/или асистента. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избрания личен асистент и провеждащия срещата член на екипа на общинско ниво. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на личния асистент. След избора на личен асистент, Администраторът сключва договор със съответния потребител, в който са регламентирани правата и задълженията на страните по договора, както и индивидуалния месечен бюджет. Потребител на услугата „Личен асистент" ползва 1 (един) или повече лични асистенти, в случаи на особено тежко здравословно състояние на лицето. Екипът на общинско ниво представя списък на потребителите на услугата, с които е сключен договор по настоящия проект на екипа на национално ниво. При получаване на информация за некоректно попълнена декларация от кандидат-потребител, относно участието му в други проекти и програми с идентична насоченост, екипът на общинско ниво обменя информация с дирекция „Социално подпомагане”. При констатирани неверно декларирани данни със заповед на Администратора се прекратява договора за предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” и се предприемат необходимите действия за търсене на наказателна отговорност. Жалбите и сигналите се разглеждат по реда, начина и сроковете, разписани в Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и сигнали. Екипът на общината-партньор води Дневник за жалби и сигнали (Приложение № 9). В 7-дневен срок от получаване на уведомителното писмо с решението на Комисията по оценка и подбор, всеки потребител може да подаде възражение до Администратора. Комисията за жалби и сигнали, сформирана от Администратора, разглежда жалбата и отговаря писмено на кандидат-потребителя.
Предоставяне на социалната услуга и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата. Да се осигури качествено предоставяне на услугата „Личен асистент” на потребителите на услугата с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им, съгласно целите на Проекта. Рисковете за здравето и безопасността на всяко от лицата, ангажирани в предоставянето и ползването на услугата да бъдат минимизирани на база оценка на риска.
Дейност 2: Създаване на банка с лични асистенти от всяка община-партньор по проекта. Създаването на банка с лични асистенти, притежаващи знания и практически умения за качествено предоставяне на услугата „Личен асистент” е процес, който включва подбор и обучение на лични асистенти. Подборът и обучението на лични асистенти са насочени към осигуряване на подходящи хора в трудоспособна възраст, одобрени от потребителите, за предоставяне на качествени и гъвкави социални услуги в общността. Създаването на банка лични асистенти е ангажимент на всяка община (район) – партньор по Проекта. Лицата, които желаят да предоставят социалната услуга подават заявление (Приложение № 4), придружено с определени документи - по настоящ адрес в общината-партньор по проекта. Заявленията ще се набират, както следва: • За първи етап – от 1 до 15 ден на втори месец от стартиране на Проекта; • За втори етап - от 1 до 15 ден на четвърти месец от стартиране на Проекта; • За трети етап - от 1 до 15 ден на четеринадесети месец от стартиране на Проекта Всеки кандидат, завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). Кандидатите ще имат право да впишат в заявлението си и предпочитания от тях конкретен потребител/и. Подадените заявления се входират в „Дневник на заявленията от кандидатите за лични асистенти” (Приложение № 5). Администраторът за управление на общинско ниво сформира Комисия за оценка и подбор на лични асистенти и потребители. Комисията провежда интервю с кандидатите за асистенти в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока за подаване на заявленията. Съответният кандидат се оценява индивидуално от всеки член на комисията и се изготвя „Формуляр за индивидуална оценка на кандидата за личен асистент” (Приложение № 6). Комисията изготвя списък на оценените кандидати (с брой точки, според получената от формулярите средноаритметична индивидуална оценка), подредени по низходящ ред (Приложение № 7). Кандидатите, на които са присъдени по-малко от 12 точки, не се одобряват за лични асистенти и не се включват в банката на личните асистенти в общината (района). Списъкът с резултатите от проведения конкурс за лични асистенти се излага на специално определено място в сградата на общината/района Екипът за управление на национално ниво разработва процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, относно оценката и подбора на кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребители, като я предоставя на общините-партньори. В процедурата са разписани реда, начина и сроковете за целия процес, свързан с целия процес на оценката и подбора. Екипът на партньора води дневник за жалби и сигнали (Приложение № 9). Администраторът сформира комисия за разглеждане на жалби и сигнали. Обжалване на резултатите от проверката, на комисията се извършва пред екипа на национално ниво. Екипът на общинско ниво изготвя и представя списък с лицата, които следва да бъдат включени в обучение на екипа на национално ниво. При изготвянето на списъка екипът взема предвид изискването, че в обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали обучения по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, екипът на общинско ниво обменя информация с териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане и Агенциата по заетостта, относно лицата, обучени за лични асистенти по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. Екипът на национално ниво организира обучението на одобрените лични асистенти, включени в списъка за участие в обучение по обучителна програма, утвърдена от Ръководителя на Проекта. Обученията ще се извършват от експерти и специалисти с подходяща квалификация, практици в съответната област, с професионален опит в социална работа и социални услуги за посочените целеви групи, обект на Проекта. За целта ще се сключат договори за услуга между представляващия прекия бенефициент и съответните обучители. За обучители могат да бъдат наемани експерти и специалисти от териториалните дирекции „Социално подпомагане”, в качеството им на експерти – представители на местната общност, а не на служители на дирекция „Социално подпомагане”. При наличие на повече кандидати от необходимия брой обучители, се провежда конкурсна процедура. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. Изготвят се присъствени форми за всяка група обучени лични асистенти (Приложение № 8), и на всяко лице се издава удостоверение. Успешно преминалите курса на обучение лични асистенти, както и тези, преминали предишни обучителни курсове, се включват в банка „Лични асистенти”. За всеки личен асистент, включен в банката, се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка. Всяка община-партньор предоставя на екипа на национално ниво списък на личните асистенти, включени в банката, с копие до териториалната дирекция „Социално подпомагане”. Подборът за пряко включване в предоставяне на услугата на личните асистенти от банката ще се извършва от екипа за управление на общинско ниво. Екипът ще организира срещи между потребител и одобрени лични асистенти, съобразно изразените предпочитания на потребителя и/или асистента. Резултатите от проведените срещи и изборът на конкретния потребител се отразяват в протокол, подписан от потребителя, избрания личен асистент и провеждащия срещата член на екипа на общинско ниво. Копия на протокола се съхраняват в досиетата на потребителя и на личния асистент. Администраторът сключва трудов или договор за услуга с избрания личен асистент, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за задълженията и договорите, а личният асистент подписва Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Всеки договор се сключва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните (общината-партньор по проекта и личния асистент). Личните асистенти, наети по трудов договор, ще получат длъжностна характеристика, разработена от Администратора, а по договорите за услуга – техническо задание, като и при двата вида договори на личните асистенти се предоставя копие от Правилника за вътрешния ред. Организираният по този начин подбор на личните асистенти гарантира в най-пълна степен удовлетвореността на потребителите за тяхното обслужване от подходящи лица, особено, когато те са външни за съответното семейството. За лични асистенти ще бъдат наемани кандидати при спазване на схемата за постигане на целевите стойности на индикаторите за изпълнение и резултата по Оперативната програма. По настоящия проект за лични асистенти ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст. Ще се даде възможност да кандидатстват и заети лица, самонаети лица, неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. Приоритетно ще се набират кандидати, обучени за предоставяне на подобен вид индивидуално ориентирани услуги. Един личен асистент ще може да работи с 1 (един) или повече потребители на услугата по настоящия проект, но в различно време. Всяка община изготвя и поддържа банката с лични асистенти. В хода на социалната услуга, при отсъствие на личен асистент повече от една седмица, Администраторът сключва договор с лице от банката лични асистенти, което да замества титуляра в срока на отсъствие. Така ще се осигури непрекъснатост на социалната услуга „Личен асистент”, която ще се договори с потребителя.
Организация и управление на проекта. Провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Спецификата на Проекта налага изграждането на управленски екипи от представители на централната власт и управленски екипи от представители на общинските власти. Тази необходимост е предпоставка за въвеждане на нови форми на организация за управление на Проекта. Конкретните ангажименти и обхватът на управленската отговорност ще бъдат детайлно разписани в партньорските споразумения, които ще се подпишат при стартиране изпълнението на дейностите по Проекта. Екипът за управление на национално ниво ще включва: Ръководител; счетоводител; координатори – шест; технически сътрудник. За постигането на управленска ефективност 5 от координаторите по Проекта ще координират и отговарят за изпълнението на Проекта на територията на 55-60 общини (райони), а 1 координатор ще координира и отговаря за цялостното отчитане на заложените индикатори. Координаторите от екипа на национално ниво набират и анализират информацията за потребностите от услутата в разпределените им общини, включително и за ползващите услуги по други програми, на които предстои прекратяване на услугата. На база информацията изготвят предложение за бюджет в часове на съответните общини-партньори. Ръководителят на Проекта съгласува и утвърждава бюджет в часове за всяка община-партньор. Екипът на национално ниво своевременно обезпечава необходимите средства за изпълнение на дейностите по Проекта на всяка община-партньор. Трансферът на средствата се извършва по извънбюджетна сметка на общината (района), съгласно изискванията регламентирани по ДНФ № 01/ 10.03.2009 г. Бюджетът на общината, начините и сроковете за трансферните процедури се регламентират в партньорското споразумение между бенефициента и партньора. Отчитайки спецификата на Проекта и необходимостта от нови подходи за управление и взаимодействие се налага изводът, че дейностите по управление и координиране изискват повече усилия, време и креативност в сравнение с реализираните до момента проекти. Екипът на координаторите на национално ниво не само ще координира дейностите, но ще подпомага екипите на общинско ниво при вземането на управленски решения, като същевременно ще ги обучава за организация и управление на услугата чрез постоянна връзка за даване на методически указания и подкрепа. Това налага и осигуряване на адекватно заплащане труда на ангажираните с администрирането на национално ниво специалисти. Помощни дейности за изпълнение задълженията на координаторите ще оказват технически сътрудник на централно ниво, 28 областни сътрудници за събиране, първа проверка и обобщаване на отчетите от общините-партньори. Предвидено е, при необходимост, да бъде включен експерт по местното самооуправление и местната власт за консултиране и подпомагане функционирането на управленския механизъм между екипа на национално ниво и екипите на общинско ниво. Екипите за управление на общинско ниво ще бъдат определени от кмета на съответната община, в съответствие с неговата оценка на спецификата на общината, определения бюджет в часове и човешките ресурси, при съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. Екипът на общинско ниво задължително трябва да включва Администратор (ръководител на екипа) и счетоводител. Не е задължително членовете на екипа да са служители на общинската администрация. Екипът за управление на общинско ниво ще осъществява дейността си, в съответствие с методическите указания, разработени от екипа на национално ниво и подписаното партньорско споразумение. Управленската самостоятелност на партньорите ще се гарантира чрез договаряне на бюджет за администриране на проекта на общинско ниво, който се формира като процент от размера на фонд работна заплата на назначените лични асистенти. За постигане на ефективна координация и оперативност при изпълнение на дейностите, в рамките на организационните дейности на Проекта, ще се изгради надеждна информационна връзка между управленските и помощните звена на всички нива, ангажирани в Проекта, чрез осигуряване на мобилна телефонна връзка. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др. За обезпечаване на необходимите материали, консумативи и осигуряването на мобилна телефонна връзка ще бъдат избрани изпълнители чрез обществени поръчки. За провеждане на процедурите ще бъде използвана експертна помощ на юрист за обявяване и провеждане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта за защита на личните данни се създават и се съхраняват в посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. Архивирането и съхранението на финансовите документи се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и разпоредбите на чл.90 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Отговорност за спазване на законодателството при изпълнението и управлението на дейностите носят всички участници в екипите на национално и на общинско ниво. Задължителна документация: • входящ дневник за кандидат- потребители • входящ дневник за кандидати за лични асистенти • лично досие за всеки потребител; • регистър на потребителите • лично досие за всеки личен асистент • банка на личните асистенти – регистър • правилник за вътрешния ред • процедура за жалби и сигнали • присъствена форма на личните асистенти назначени на трудов договор • декларация за поверителност • други при необходимост Финансови документи: • финансов отчет и приложения • ведомости за заплати и отчети за осигуровките • други при необходимост Предвиждат се материали и консумативи за воденето на документацията по Проекта. В хода на реализирането на Проекта ще се осъществява мониторинг на всички дейности от Екипа на национално ниво, контрол по отношение на качеството на предоставянето на услугата от специалисти, както и вътрешен контрол по предоставянето на социалната услуга от екипа на общинско ниво. Екипът на общинско ниво извършва вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти чрез ежемесечни проверки на място по предварително изготвен месечен график. Проверките се извършват в дома на потребителя на социалната услуга, като резултатите се вписват в Дневника на потребителя (Приложение № 1). Отчитането на резултатите от извършените проверки се осъществява с месечен отчет за извършен вътрешен контрол (Приложение № 2), до Ръководителя на екипа на национално ниво, чрез областните сътрудници и е неразделна част от пакета отчетни документи за съответния месец. Координаторите от екипа на национално ниво извършват мониторинг по изпълнение на Проекта от момента на стартирането му и обхваща всички заложени в Проекта дейности. В хода на Проекта ше бъдат мониторирани всички общини-партньори, като посещение на място ще бъде извършено в не по-малко от 125 общини/райони. Графикът за осъществяването на посещения се изготвя на база предварително анализирана информация за дейностите по проекта на общинско ниво, като приоритетно в него се включват общините (районите), с констатирани проблеми при осъществяване на дейностите. Резултатите от извършените проверки се отчитат с доклад до Ръководителя на Проекта. Екипът на национално ниво изготвя междинни доклади на всеки шест месеца от стартиране на дейността по предоставяне на услугата, както и годишен доклад. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им. В рамките на осъществявания мониторинг координаторите отбелязват и анализират и констатираните добри практики с цел описание и подготовка за мултиплицирането им. Създаване на организация за управление и реализиране на Проекта. Разпределение на задълженията за изпълнение на дейностите по Проекта и гарантиране успешното участие на общинските администрации при гъвкав подход. Осигуряване на възможности за включване по Проекта на всички партньори. Ефективно управление процеса на предоставяне на социалната услуга и защита интересите на потребителя. Създаване на система за вътрешен и външен контрол и мониторинг на дейностите по Проекта и анализиране на резултатите.
Партньори
Партньори:
Община Луковит
Община Ардино
Община Балчик
Община Белово
Община Берковица
Община Благоевград
Община Болярово
Община Брацигово
Община Бяла
ОБЩИНА ВАРНА
Община Велико Търново
Община Видин
Община Вълчедръм
ОБЩИНА ВЪРБИЦА
Община Вършец
Община Габрово
Община Генерал Тошево
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Община Горна Оряховица
Община Бобошево
Община град Добрич
Община Гълъбово
Община Димово
Община Долна Митрополия
Община Долни чифлик
Община Дряново
Община Дупница
Община Елхово
Община Каварна
Община Казанлък
Община Карлово
Община Кнежа
Община Костенец
Община Кресна
Община Крумовград
Община Крушари
Община Кърджали
Община Кюстендил
Община Лозница
Община Лясковец
Община Малко Търново
Община Марица
Община Мизия
Община Момчилград
Община Мъглиж
Община Никопол
Община Нова Загора
Община Нови пазар
Община Павел Баня
Община Павликени
Община Пазарджик
Община Пирдоп
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Община Пловдив
Община Полски Тръмбеш
Община Пордим
Община Разград
Община Рудозем
Община Русе
Община Самуил
Община Свиленград
Община Септември
Община Силистра
Община Сопот
Община Стамболово
Община Стражица
Община Стралджа
Община Стрелча
Община Суворово
Община Трявна
Община Тутракан
Община Хитрино
Община Чепеларе
Община Червен бряг
Община Чипровци
Община Шумен
Община Ямбол
Община Костинброд
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Община Разлог
Община Първомай
Община Симитли
Община Струмяни
Община Свищов
Община Аврен
Община Камено
ОБЩИНА ИХТИМАН
община Ракитово
Община Троян
Община Своге
Община Брезово
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Община Кирково
Община Белене
Община Бобов дол
Община Велики Преслав
Община Златоград
Община Неделино
Община Попово
Община Тетевен
Община Борино
Община Чирпан
ОБЩИНА ИВАНОВО
Община Враца
Община Исперих
Община Мездра
Община Брусарци
Община Цар Калоян
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ОБЩИНА СИТОВО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Община Белица
Община Дългопол
Община Сандански
Община Кубрат
Община Аксаково
ОБЩИНА ЦАРЕВО
Община Девин
Община Якоруда
Община Завет
Община Брегово
Община Хасково
Община Кула
Община Созопол
ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
Община Самоков
Община Рила
Община Перник
Община Алфатар
Община Карнобат
Община Трън
Община Стара Загора
Община Челопеч
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Община Левски
Община Асеновград
Община Сухиндол
ОБЩИНА БЯЛА
Община Хаджидимово
Община Черноочене
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ОБЩИНА ДУЛОВО
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Община Баните
Община Любимец
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
Община Ковачевци
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Община Брезник
Община Угърчин
Община Минерални бани
Община Бургас
Община Макреш
ОБЩИНА ЕЛЕНА
Община Каспичан
Община Съединение
ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
Община Етрополе
Община Гоце Делчев
Община Джебел
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Община Котел
ОБЩИНА КРИВОДОЛ
ОБЩИНА ОПАН
Община Горна Малина
Община Бяла Слатина
Община Априлци
ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Община Невестино
Община Лъки
Община Тунджа
Община Земен
Община Ружинци
Община Пещера
Община Вълчи дол
ОБЩИНА ПОМОРИЕ
ОБЩИНА СМЯДОВО
Община Кочериново
Община Банско
Община Родопи
Община Якимово
Община Шабла
Община Белоградчик
Община Долни Дъбник
Община Борово
Община Годеч
Община Куклен
ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
ОБЩИНА МОНТАНА
Община Братя Даскалови
ОБЩИНА РАДОМИР
Община Панагюрище
Община Правец
Община Смолян
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Община Бойчиновци
Община Ветрино
Община Девня
Община Гърмен
ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ОБЩИНА МАДЖАРОВО
Община Копривщица
Община Раковски
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Община Сливен
Община Лом
Община Айтос
Община Ботевград
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Община Димитровград
Община Руен
ОБЩИНА ОМУРТАГ
Община Каолиново
Община Сатовча
ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Община Никола Козлево
Община Оряхово
Община Хисаря
Община Венец
Община Ветово
Община Искър
Община Доспат
Община Ябланица
Община Николаево
Община Козлодуй
Община Средец
Община Калояново
ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ
Община Борован
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Община Драгоман
Община Мадан
Община Ценово
ОБЩИНА ГУРКОВО
Община Чупрене
Столична община, район Средец
Община Сунгурларе
Община Сапарева баня
ОБЩИНА САДОВО
Община Раднево
Община Хайредин
Община Приморско
община Опака
Община Кричим
община Долна Баня
община Чавдар
община Сливница
Община Роман
Община Мирково
Община Златица
Община Антон
Столична община - Район Илинден
Столична община, район Нови Искър
Община Ивайловград
ОБЩИНА НОВО СЕЛО
Община Тополовград
Община Бойница
Община Батак
Община Севлиево
Община Грамада
Столична община - Район Лозенец
Столична община район "Люлин"
Община Трекляно
Столична община, район "Красно село"
Столична община - Район "Студентски"
Община Симеоновград
Столична община - район Сердика
Столична община - район Връбница
Столична община - район Възраждане
Столична община - район Овча купел
Столична община - район Слатина
Столична община - район Младост
Столична община - район Надежда
Столична община - район Подуяне
Столична община - район Искър
Столична община - район Изгрев
Столична община - район Панчарево
Столична община - район Кремиковци
Столична община - район Банкя
Столична община - район Триадица
Столична община - район Красна поляна
Столична община - район Витоша
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
"Рачев и Рачев" ООД
Гранд Хотел София АД
"Български пощи" ЕАД
"Плесио Компютърс" ЕАД
"Хемус 2005" ЕООД
ЕЙТ ООД
ЕЗЕРЕЦ ЕООД
"Мениджмънт Бизнес Машин" ООД
„Интелект кооп” ЕООД
Здравка Грънчарова
Наташа Аначкова
Виктория Манахилова
Евелина Минева
Стилияна Радовска
Дора Кънева
Димана Димитрова
Янтар ЕООД
"Бараков” ЕООД
ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
"К И С - 2000" ООД
АЛД-импорт ЕООД
Анадар принт ЕООД
консорциум „ПРИМА – ДАН ТЕА”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 006 924 BGN
Общ бюджет: 167 986 682 BGN
БФП: 167 986 682 BGN
Общо изплатени средства: 167 664 488 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 167 986 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 118 079 BGN
2011 25 106 797 BGN
2012 30 401 447 BGN
2013 46 402 958 BGN
2014 55 262 018 BGN
2015 10 373 188 BGN
167 664 488 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 788 680 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 100 367 BGN
2011 21 340 778 BGN
2012 26 138 070 BGN
2013 39 442 515 BGN
2014 46 972 715 BGN
2015 8 817 187 BGN
142 811 631 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 198 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 17 712 BGN
2011 3 766 020 BGN
2012 4 263 378 BGN
2013 6 960 444 BGN
2014 8 289 303 BGN
2015 1 556 001 BGN
24 852 857 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой подкрепени съществуващи форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Брой лица, започнали работа след осигуряване на грижа в семейна среда за техни деца и близки
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 4 брой оценени потребители
Индикатор 5 Брой лица, подготвени за предоставяне на услугата „Личен асистент” и създаване на банка с лични асистенти.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз