Оперативна програма: Административен капацитет
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 351 617 860
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 0
КФ 0
ЕСФ 300 553 812
НФ 51 064 048
ЕСФНФ
2007 21 857 998 3 857 294
2008 31 997 291 5 646 581
2009 43 568 012 7 688 473
2010 45 909 366 8 101 652
2011 49 150 413 8 673 601
2012 52 409 543 9 248 743
2013 55 661 189 9 822 564
Финансово изпълнение на оперативна програма Административен капацитет
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 25 715 292 15 650 710 0
2008 37 643 872 57 907 098 26 848 140
2009 51 256 486 96 087 763 47 151 865
2010 54 011 018 116 182 280 13 797 327
2011 57 824 014 156 079 750 10 865 751
2012 61 658 286 204 489 824 34 049 571
2013 65 483 752 273 933 675 55 236 515
2014 0 342 845 123 83 424 961
2015 0 343 077 186 46 498 842
Общо 353 592 720- 317 872 972
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз