Оперативна програма: Транспорт
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 3 737 889 390
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 721 329 136
КФ 2 455 876 845
ЕСФ 0
НФ 560 683 409
ЕФРРКФНФ
2007 52 459 196 184 437 006 53 908 871
2008 76 793 498 264 356 785 78 915 636
2009 104 563 227 355 528 583 107 452 762
2010 110 182 475 374 189 106 113 227 294
2011 117 960 985 399 923 927 121 220 759
2012 125 782 907 425 806 233 129 258 833
2013 133 586 848 451 635 204 137 278 433
Финансово изпълнение на оперативна програма Транспорт
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 290 805 073 0 0
2008 420 065 919 5 937 322 1 707 101
2009 567 544 572 439 342 223 81 047 562
2010 597 598 875 951 550 216 137 283 269
2011 639 105 671 2 995 856 496 667 991 172
2012 680 847 973 3 601 483 261 829 299 073
2013 722 500 485 3 810 381 883 464 331 451
2014 0 3 860 702 222 583 359 698
2015 0 3 917 068 832 461 341 618
Общо 3 918 468 569- 3 226 360 946
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз