Б
БФП Безвъзмездна финансова помощ
E
ЕС Европейски съюз
ЕСФ Европейски социален фонд
ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие
K
КФ Koхезионен фонд
М
МФ Министерство на Финансите
Н
НФ Национално финансиране
O
ОПАК Оперативна програма "Административен капацитет"
ОПОС Оперативна програма "Околна среда"
ОПРКБИ Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
ОПРР Оперативна програма "Регионално развитие"
ОПРЧР Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
ОПТ Оперативна програма "Транспорт"
ОПТП Оперативна програма "Техническа помощ"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз