Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024695 Община Благоевград
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград пл. "Георги Измирлиев" 1, гр. Благоевград 2700
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
“Ремонт и рехабилитация на път IV – 10059 – с. Горно Церово, Община Благоевград, област Благоевград /I-1 София – Кулата/, отклонение за с. Горно Церово от км 1+600 на път IV 10064 и път IV-10089 – с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград” 04.06.2008 2 934 898 2 934 898 0 2 934 898 20,00 Приключен
Интеграция на ромските деца чрез подобряване на достъпа до качествено образование 17.06.2008 76 519 76 519 0 76 373 15,00 Приключен
Основен ремонт на общински Младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система - Благоевград 03.02.2009 930 879 930 879 0 930 879 25,70 Приключен
Реконструкция и модернизация на водоснабдителната и канализационна мрежа в кв. Струмско, Грамада, Баларбаши, както и изграждане на нова и подобряване на състоянието на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в 4ти микрорайон на гр. Благоевград 15.12.2008 13 079 723 8 992 338 7 472 947 10 923 419 86,60 Приключен
Подобряване техническата готовност на Община Благоевград за кандидатстване с инфраструктурни проекти за реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа в гр. Благоевград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г. 12.01.2009 0 0 1 000 0 42,27 Прекратен
Проектиране на “Напорен водоем 7000 м3” за подобряване водоснабдителната система на гр. Благоевград 12.01.2009 91 889 91 889 1 000 91 889 84,63 Приключен
ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ ВЪВЕЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВИ ФОРМИ НА ТРАНСПОРТ ПОСРЕДСТВОМ ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 10.04.2009 202 233 202 233 0 202 233 18,00 Приключен
Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващата социална инфраструктура на територията на община Благоевград 22.05.2009 2 068 004 2 068 004 0 2 062 239 28,23 Приключен
Предоставяне на социални услуги в общността за хора с увреждания и самотно живеещи стари хора от Община Благоевград 26.06.2009 104 180 97 898 7 022 94 696 12,00 Приключен
Здравословна и достъпна градска среда в Община Благоевград 21.10.2009 5 019 467 5 019 467 0 5 026 636 24,00 Приключен
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура в община Благоевград 13.12.2010 3 298 594 3 155 905 146 044 2 675 097 24,83 Приключен
Корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград 03.06.2011 705 263 702 422 2 841 667 301 26,37 Приключен
"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград" 23.06.2011 292 049 292 049 0 277 447 32,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД 12.07.2011 477 803 477 803 0 477 688 53,80 Приключен
Ремонт и оборудване СБАЛО "Свети Мина" - Благоевград 31.01.2012 5 380 820 5 105 804 298 224 5 105 804 32,73 Приключен
Изграждане на три ЦНСТ и реконструкция на едно ЗЖ на територията на община Благоевград 16.02.2012 1 662 287 1 660 194 2 093 1 660 194 24,00 Приключен
Реконстарукция на ГПСОВ гр. Благоевград, и изграждане на канализация и водопровод по бул. П.Яворов" гр. Благоевград 29.06.2012 4 380 537 4 009 506 1 643 260 4 009 506 44,53 Приключен
Предоставяне на социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Благоевград 19.11.2012 161 968 161 968 0 154 201 15,00 Приключен
Долината на Струма 20.02.2013 436 761 436 761 0 414 923 24,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на Община Благоевград чрез обучение в страната 10.05.2013 70 221 70 221 0 70 221 12,00 Приключен
Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград 20.05.2013 4 498 569 4 488 893 9 857 4 264 448 24,00 Приключен
Инвестиции в бъдещето на Община Благоевград 07.06.2013 352 904 352 424 480 352 424 30,00 Приключен
Подкрепа за самостоятелен живот 19.06.2013 46 297 46 297 0 45 329 25,00 Приключен
Предоставяне на нови социални услуги в общността 10.03.2014 333 187 333 187 0 333 071 14,00 Приключен
Ефективност, прозрачност и компетентност в Общинска администрация Благоевград 25.08.2014 94 164 94 164 0 94 164 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители 19.06.2008 15,00 Приключен
Делото на Климент Охридски през погледа на съвременното поколение 08.07.2008 17,93 Приключен
Социални услуги в общността за хора с увреждания и самотноживеещи стари хора от община Благоевград 13.05.2008 12,00 Приключен
"Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, настанени в Дом за деца, лишени от родителска грижа - гр.Благоевград" 19.06.2009 12,00 Приключен
С грижа за децата 13.10.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” 09.04.2013 15,17 Приключен
ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО 27.06.2013 21,27 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз