ПУБЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В Р БЪЛГАРИЯ

Модулът предоставя обобщена информация за финансовото изпълнение на Оперативните програми (договорени и изплатени средства), за седемте програми и поотделно за всяка една, на различните нива на информацията: от ниво програма (профил, прогноза, изпълнение), през приоритетна ос, под-приоритет, процедура.


На сайта се предоставя информация за проектите, които се изпълняват при бенефициентите (по тип на бенефициента) и за изпълнителите на проектите. Има и възможност за извеждане на информация за разпределението на проектите по региони, области и общини, както за всички ОП, така и за всяка програма.


На потребителите се предоставя възможност за детайлно търсене по комбинация от различни критерии и ключови думи. Информацията се предоставя в табличен и графичен вид.


Чрез въвеждане на модула в експлоатация са изпълнени и изискванията на European Transparency Initiative.

Към портала Структурни Фондове на Европейския сьюз: www.eufunds.bg
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз