Оперативна програма: Околна среда
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 3 349 689 320
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 858 725 171
КФ 2 009 353 778
ЕСФ 0
НФ 481 610 372
ЕФРРКФНФ
2007 62 451 424 150 903 004 47 553 775
2008 91 420 830 216 291 917 69 612 592
2009 124 480 033 290 887 023 94 785 595
2010 131 169 615 306 154 722 99 879 394
2011 140 429 750 327 210 484 106 930 544
2012 149 741 554 348 386 917 114 021 038
2013 159 031 966 369 519 711 121 095 242
Финансово изпълнение на оперативна програма Околна среда
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 260 908 203 0 0
2008 377 325 338 207 927 382 281 728
2009 510 152 650 363 179 820 96 372 016
2010 537 203 731 444 585 864 146 542 767
2011 574 570 778 807 552 551 143 920 315
2012 612 149 509 2 695 741 170 238 590 607
2013 649 646 918 3 320 727 734 870 289 513
2014 0 3 351 068 428 1 154 093 892
2015 0 3 355 492 548 751 647 131
Общо 3 521 957 127- 3 401 737 970
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз