Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000885099 Кооперация "Панда"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА” ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО. 01.06.2011 0 0 45 375 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Георги Измирлиев” BG161PO001-1.1.01-0002-C0001
Развитие на ключовите компетенции у служителите на "Космо България Мобайл" ЕАД-инвестиция в бъдещето BG051PO001-2.1.01-0271-C0001
Осигуряване на устойчиво градско развитие чрез модернизация на образователната инфраструктура в град Карнобат BG161PO001-1.1.01-0052-C0001
Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО. BG161PO001-5.3.01-0009-C0001
Квалификацията - основна предпоставка за стабилна банкова система BG051PO001-2.1.02-0024-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
Въвеждане на централизирана автоматизирана информационна система за документооборот в МВР BG051PO002-3.1.02-0165-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" BG161PO003-2.1.04-0178-C0001
"Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-5.0.01-0005-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
„Енергийно-ефективна реконструкция и модернизация на обекти от социалната инфраструктура в Община Горна Оряховица” BG161PO001-1.1.01-0145-C0001
"Професионална компетентност и адаптиност на персонала - гаранция за качеството на учебниците на издателство "Просвета - София" АД BG051PO001-2.1.02-0390-C0001
Детство за всички BG051PO001-5.2.08-0001-C0001
Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09-0001-C0001
"Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино" BG051PO001-5.2.06-0090-C0001
Достойна старост BG051PO001-5.2.07-0175-C0001
„Детски кът за развитие” – Център за психологическа подкрепа за деца и семейства BG051PO001-5.2.06-0038-C0001
Социална услуга „Домашен помощник” – шанс за достоен и независим живот” BG051PO001-5.2.07-0123-C0001
Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документо- оборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на ус BG051PO002-3.1.04-0001-C0001
Нов шанс за успех BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
Наука и бизнес BG051PO001-3.3.05-0001-C0001
"Децата на Кричим - различни по етнос, еднакви в мечтите, учението и игрите" BG051PO001-4.1.03-0127-C0001
„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГРАД ТЪРГОВИЩЕ” BG161PO002-3.3.02-0002-C0003
Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол BG161PO002-3.3.02-0011-C0001
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС BG161PO002-3.3.02-0018-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК BG161PO002-3.3.02-0024-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище" BG051PO001-6.2.13-0001-C0001
"ПОСОКА:семейство" BG051PO001-5.2.10-0001-C0001
Повече ЗаЕдно – подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в община Габрово BG051PO001-4.1.04-0104-C0001
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България BG051PO001-4.1.04-0162-C0001
Специални в образователните потребности, еднакви в обществото BG051PO001-4.1.04-0021-C0001
Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен BG161PO001-1.1.11-0026-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Ученически практики BG051PO001-3.3.07-0001-C0001
"Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на виртуалното инженерство и индустриалните химии" BG051PO001-3.3.06-0046-C0001
Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък BG051PO002-2.5.01-0002-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
„Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3” BG161PO004-4.0.01-0005-C0001
Безопасен труд в "МБАЛ - "НКБ" ЕАД BG051PO001-2.3.02-0183-C0001
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
Подобряване условията на труд във ВИТО 95 ООД BG051PO001-2.3.02-0198-C0001
Подобряване безопасността при работа и условията на труд в "Софийска вода" АД BG051PO001-2.3.02-0001-C0001
"Отново на училище" - реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система в общ. Камено" BG051PO001-4.1.06-0029-C0001
Първа работа BG051PO001-1.1.12-0001-C0001
РАЗВИТИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ТУ-ГАБРОВО BG051PO001-4.3.04-0051-C0001
ПЛАТФОРМА ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО С ГАРАНЦИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЕФЕКТИВНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ BG051PO001-4.3.04-0053-C0001
„Иновативни Софтуерни Решения” ООД BG161PO003-1.1.05-0043-C0001
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство BG051PO001-4.3.04-0039-C0001
Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец BG051PO001-4.1.05-0065-C0001
Център за електронно дистанционно обучение и услуги за придобиване на академични и професионални езикови умения и компетенции към ДЧЕОПЛ на ТУ - София BG051PO001-4.3.04-0048-C0001
Укрепване на административния капацитет и по-ефикасно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград BG051PO002-1.1.04-0034-C0001
„Грижим се за Вас” BG051PO001-5.1.04-0078-C0001
Звено за услуги в домашна среда „Помощ в дома” BG051PO001-5.1.04-0198-C0001
„С грижа към хората - Звено за услуги в домашна среда в община Бургас“ BG051PO001-5.1.04-0116-C0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДИМИТРОВГРАД” BG051PO001-5.1.04-0117-C0001
ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА BG051PO001-5.1.04-0011-C0001
Звено за услуги в домашна среда „Подкрепа в дома” към Домашен социален патронаж - Брацигово BG051PO001-5.1.04-0009-C0001
„Социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Твърдица.” BG051PO001-5.1.04-0067-C0001
„МОЯТА СРЕБЪРНА ЕСЕН-ЩАСТЛИВА ПРОЛЕТ” BG051PO001-5.1.04-0061-C0001
За по-добър живот BG051PO001-5.1.04-0039-C0001
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТОЕН ЖИВОТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА BG051PO001-5.1.04-0183-C0001
Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. Свиленград BG161PO005-1.0.06-0055-C0001
“Услуги в домашна среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора от община Карнобат” BG051PO001-5.1.04-0132-C0001
„Чрез подкрепа към промяна BG051PO001-5.1.04-0145-C0001
Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново BG051PO001-5.1.04-0087-C0001
Създаване на Звено за услуги в домашна среда BG051PO001-5.1.04-0088-C0001
ПОМОЩ В ДОМА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК BG051PO001-5.1.04-0143-C0001
Грижи в домашна среда за независим и достоен живот BG051PO001-5.1.04-0028-C0001
Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора BG051PO001-5.1.04-0213-C0001
Нова възможност за моето бъдеще BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня BG161PO001-1.2.02-0003-C0001
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол” BG051PO001-5.2.12-0001-C0001
"Образователна интеграция на ученици от ромската общност в община Твърдица" BG051PO001-4.1.05-0192-C0001
"Подобряване на знанията и уменията на служителите на "Софийска вода" АД чрез обучения по професионална квалификация и ключови компетенции" BG051PO001-2.1.16-0177-C0001
БКТ СТАРТ BG161PO003-2.4.01-0033-C0001
Детската градина и училището - пътешествие към опознаване, сътрудничество и сближаване BG051PO001-4.1.05-0167-C0001
„Ръка за ръка, с поглед към света” BG051PO001-4.1.05-0130-C0001
Различни, но заедно BG051PO001-4.1.05-0135-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет BG051PO001-3.1.08-0033-C0001
Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ) BG051PO002-1.3.06-0012-C0001
АКАДЕМИЧНОТО КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ – КЛЮЧ КЪМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТ ОТ НОВ ТИП BG051PO001-3.1.09-0011-C0001
С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на Университета за национално и световно стопанство BG051PO001-3.1.09-0024-C0001
Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет BG051PO001-3.1.09-0015-C0001
Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика BG051PO001-7.0.07-0087-C0001
Система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в УниБИТ BG051PO001-3.1.09-0025-C0001
Партньорство за равни възможности BG051PO001-7.0.07-0049-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ BG051PO002-2.2.08-0142-C0001
Актуализиране на учебни програми по електротехнически специалности в ТУ-София в съответствие с изискванията на бизнеса BG051PO001-3.1.07-0063-C0001
Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол BG051PO001-3.1.07-0032-C0001
Устойчиво развитие на човешките ресурси за целите на университетското образование по/на различни езици във Факултета по класически и нови филологии чрез разработване и внедряване на електронни форми на дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0057-C0001
Предоставяне на социална услуга "Център за настаняване от семеен тип" - 2 бр. в гр. Карнобат BG051PO001-5.2.12-0003-C0001
„Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
„Добро образование сега – добри възможности в бъдеще” BG051PO001-4.1.05-0144-C0001
Актуализиране и разработване на нови учебни програми на учебните дисциплини по специалностите в Педагогически факултет - "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Начална училищна педагогика с чужд език", "Социална педагогика", "Специална педагогика" според изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0025-C0001
Актуализиране на учебните планове и програми на специалностите във ФЕТТ, ФТК и МТФ на ТУ-София и създаване на нова съвместна магистърска специалност в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0048-C0001
Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0064-C0001
Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово BG051PO001-5.2.13-0003-C0001
Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията BG051PO002-2.2.09-0059-C0001
Подпомагане стартирането на самостоятелна стопанска дейност на "УЕБ ПРО-СОФТУЕР"ЕООД BG051PO001-1.2.03-0807-C0001
Разработване и защита на дисертации по "Безопасност на храните" и "Управление на ветеринарната дейност" BG051PO001-3.3.06-0009-C0001
"Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" BG051PO001-3.3.06-0057-C0001
"Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии" BG051PO001-3.3.06-0045-C0001
Развитие на прфесионалното образование и обучение в СПГЕ в сътрудничество с работодателите BG051PO001-4.3.05-0035-C0001
Образователен парк по електроника и компютърна техника според нуждите на работодателите от област Видин BG051PO001-4.3.05-0017-C0001
Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип BG051PO001-5.2.12-0016-C0001
Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос BG051PO001-5.2.12-0013-C0001
Силата на приятелството BG051PO001-4.1.05-0273-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на компаниите чрез въвеждане на иновативни бизнес услуги" BG161PO003-2.4.02-0013-C0001
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ (BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES – BAS) BG161PO003-2.4.02-0085-C0001
Комплекс за здравни и социлани услуги (КЗСУ) "Св. Мина" BG051PO001-5.2.15-0002-C0001
"Създаване на нови работни места и възможности за професионална реализация за безработни младежи в "НЮ АЙДИАС КОНСУЛТ" ООД" BG051PO001-1.1.13-0275-C0001
"Да работим със "Съгласие" BG051PO001-1.1.13-0389-C0001
"Устойчива младежка заетост за устойчиво бизнес развитие в "Криейт офис" ООД" BG051PO001-1.1.13-0301-C0001
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември BG051PO002-1.3.07-0023-C0001
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград BG051PO001-5.2.12-0020-C0001
Грижа за децата - устойчивост и инвестиция в бъдещето BG051PO001-1.2.03-1128-C0001
У дома – най-доброто за децата BG051PO001-5.2.12-0010-C0001
"Високо квалифицирана заетост за младите" BG051PO001-1.1.13-0428-C0001
Осигуряване на транспорт и мобилност за работещите в "БУМЕРАНГ-ВТ" ООД BG051PO001-2.2.03-0230-C0001
„Разкриване и предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в община Павликени” BG051PO001-5.2.12-0052-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите чрез обучение BG051PO002-2.2.15-0028-C0001
Създаване на условия за ефективно реализиране на комплексното административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на системата за помирително производство на КЗП BG051PO002-3.2.06-0022-C0001
„Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции” BG051PO001-5.2.12-0076-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз