Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000505910 Община Разград
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград гр. Разград, 7200, бул. „Бели Лом” 37 А, П. К. 88
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Реконструкция и обновяване на Художествена галерия «Професор Илия Петров» и къща-музей «Анани Явашов» в град Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво градско развитие 16.07.2008 2 434 354 2 434 354 0 2 434 354 24,00 Приключен
Рехабилитация на общински път RAZ 1113 /III-4902/ „Побит камък-Дянково-Разград” в подкрепа на развитието на икономическия и туристически потенциал на градския ареал 16.09.2008 1 909 059 1 902 615 7 632 1 992 138 24,00 Приключен
Предоставяне на комплекс от услуги в семейна среда на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" 13.05.2008 73 697 70 594 3 454 66 936 12,00 Приключен
Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград 29.12.2008 1 185 204 1 185 204 0 1 336 104 40,13 Приключен
Реконструкция и модернизация на ПСОВ-гр.Разград,община Разград, област Разград 12.01.2009 0 0 0 0 28,00 Прекратен
Ремонт, обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с увреждания в гр. Разград и с. Просторно, община Разград в подкрепа на интегрираното и устойчиво местно развитие. 22.05.2009 727 722 697 685 33 174 697 685 24,00 Приключен
Община Разград - ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите 12.06.2009 570 275 570 275 0 643 885 30,43 Приключен
Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие 21.10.2009 4 928 862 4 928 862 0 4 839 338 33,20 Приключен
Осигуряване на заетост на хора в неравностойно положение, чрез изграждане на социално предприятие. 10.11.2009 115 749 115 749 0 115 736 18,00 Приключен
Преодоляване на социалното изключване чрез разкриване на Дневен център за пълнолетни лица. 03.11.2010 138 236 138 236 0 138 200 12,00 Приключен
Предоставяне на комплекс от обгрижване в семейна среда, за постигане на по-добро качество на живот и независимост на лица с увреждания и самотноживеещи хора. 03.11.2010 159 801 159 801 0 143 772 12,00 Приключен
"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда" 23.06.2011 369 233 369 233 0 350 772 32,00 Приключен
Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград 12.07.2011 529 161 529 161 0 528 996 53,00 Приключен
Разград-градът е сцена 09.08.2011 509 541 509 541 0 484 064 29,53 Приключен
"Доизграждане и реконструкция на съществуваща канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води, гр. Разград" 14.10.2011 558 293 558 293 0 558 293 51,30 Приключен
Абритус-мистика и реалност 23.11.2011 5 694 897 5 545 654 219 051 5 545 654 43,97 Приключен
Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в град Разград 16.02.2012 1 486 888 1 486 888 0 1 486 888 24,00 Приключен
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Разград, съпътстваща устойчиво развитие 28.03.2012 4 383 615 4 383 613 0 3 726 149 24,00 Приключен
Повишаване на капацитета на служителите на Община Разград за по- качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса 20.05.2013 77 650 77 650 0 77 650 12,00 Приключен
Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград 20.05.2013 4 760 660 4 514 624 359 759 4 288 892 31,00 Приключен
Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр.Разград - гаранция за интегрирано градско развитие 31.07.2013 391 094 391 094 0 391 094 20,00 Приключен
Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип. 17.06.2014 344 168 344 168 0 344 110 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Всички ръце се събират" 17.06.2008 12,00 Приключен
Успяващи и не безлични - заедно дори да сме различни 17.06.2008 15,00 Приключен
Преодоляване на социалната изолация и гарантиране на равноправно положение на хората с увреждания и възрастните хора. 29.06.2009 12,00 Приключен
„Училището в с. Ясеновец общ. Разград обл. Разград – работилница за граждани” 05.10.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" 20.02.2013 24,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„По следите на миналото за достойно бъдеще” BG051PO001-4.2.03-0029-C0001
Детска занималня МЕЧТА BG051PO001-5.1.01-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз