Оперативна програма: Развитие на чов. ресурси
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 2 374 122 531
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 0
КФ 0
ЕСФ 2 018 004 152
НФ 356 118 379
ЕСФНФ
2007 146 760 846 25 898 974
2008 214 838 950 37 912 755
2009 292 528 077 51 622 601
2010 308 248 597 54 396 811
2011 330 009 911 58 237 042
2012 351 892 652 62 098 704
2013 373 725 119 65 951 491
Финансово изпълнение на оперативна програма Развитие на чов. ресурси
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 172 659 820 130 500 0
2008 252 751 706 149 639 047 8 028 994
2009 344 150 679 317 956 452 69 818 789
2010 362 645 408 952 995 733 131 557 941
2011 388 246 953 1 529 663 286 173 183 966
2012 413 991 356 2 144 496 933 366 875 255
2013 439 676 610 2 337 046 282 679 764 315
2014 0 2 363 369 264 578 798 713
2015 0 2 382 241 416 316 921 171
Общо 2 374 122 531- 2 324 949 144
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз