Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000413974 ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Седалище Област: Плевен Oбщина: Плевен 5800 Плевен пл. "Възраждане" ± 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Училището - територия на екологичните инициативи" 17.06.2008 35 139 29 270 6 928 29 264 12,17 Приключен
“Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен” на община Плевен 10.02.2009 566 355 566 355 0 566 355 12,00 Приключен
"Създаване на център за настаняване от семеен тип за деца на възраст между 7 и18 г., лишени от родителска грижа" 17.06.2009 230 792 230 792 0 230 773 14,00 Приключен
Организация на уличното движение и подобряване на физическата среда за устойчиво и интегрирано развитие на град Плевен 16.07.2010 5 982 117 5 982 117 0 5 683 011 24,00 Приключен
„Отново сме заедно” 28.10.2010 175 189 175 189 0 162 876 14,00 Приключен
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания 13.12.2010 3 147 498 3 147 498 2 829 2 675 373 24,00 Приключен
Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен 23.06.2011 612 420 607 466 19 999 577 093 30,00 Приключен
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПЛЕВЕН 12.07.2011 698 648 698 648 0 698 474 53,00 Приключен
"Комплексен проект за развитие на устойчив туризъм в регион Плевен" 23.11.2011 4 291 065 4 024 268 263 476 4 024 268 24,00 Приключен
интегриран градски транспорт на Плевен 10.07.2012 16 060 844 16 060 844 0 16 080 231 43,00 Приключен
Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции) 22.08.2012 3 529 484 3 529 484 12 545 3 529 484 24,00 Приключен
Подобряване ефективността и функционалността на общинска администрация Плевен 08.11.2012 84 528 84 528 0 84 528 18,00 Приключен
„Подкрепа за равни възможности” 19.11.2012 222 647 222 647 0 206 948 17,00 Приключен
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен" 29.11.2012 26 359 450 24 830 602 1 889 817 24 123 722 46,70 Приключен
ПОВЕЧЕ ЗНАНИЯ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 10.05.2013 47 872 47 872 0 47 872 12,00 Приключен
„ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ПЕШЕХОДНА ЗОНА НА ГРАД ПЛЕВЕН” 20.05.2013 7 654 405 7 619 056 38 513 7 238 103 32,00 Приключен
Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма „Региони в растеж” през програмния период 2014-2020 г. 03.10.2013 932 685 932 685 0 932 685 27,00 Приключен
Оптимизиране на общинските политики и практики за местно и регионално развитие с участие на всички заинтересовани страни 02.01.2014 68 431 68 431 0 68 431 9,00 Приключен
„Компетентна и ефективна администрация на община Плевен“ 07.08.2014 128 781 128 781 0 128 781 12,00 Приключен
„Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции” 17.09.2014 662 690 662 690 0 662 690 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Предоставяне на социалните услуги "Социаолен асистент" и "Домашен помощник" на лица, в това число и деца, с трайни увреждания в гр. Плевен, както и на комплексни социални услуги в подкрепа на семействата, грижещи се за деца с трайни увреждания 12.05.2008 12,00 Приключен
Да помогнем на самотните стари хора в селата 14.05.2008 12,00 Приключен
“София, Плевен, Сливен – добро управление в полза на гражданите” 27.08.2008 12,00 Приключен
ПОДКРЕПА И УТЕХА ЗА СТАРИТЕ ХОРА В СЕЛАТА 02.07.2009 12,00 Приключен
За равен достъп 25.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
Надежда за всеки 29.10.2010 12,00 Приключен
АРТ-ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО 03.11.2010 12,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
„Обучение на модератори за осъществяване на посредничество при реализация на активни мерки за пълно обхващане и образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинство в Община Плевен” 28.01.2013 12,00 Приключен
Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 11.11.2013 17,83 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз