Оперативна програма: Техническа помощ
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 110 495 167
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 94 459 769
КФ 0
ЕСФ 0
НФ 16 035 398
ЕФРРНФ
2007 6 869 657 1 212 292
2008 10 056 291 1 774 640
2009 13 692 803 2 416 377
2010 14 428 659 2 546 234
2011 15 447 272 2 725 989
2012 16 471 570 2 906 747
2013 17 493 517 3 087 092
Финансово изпълнение на оперативна програма Техническа помощ
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 8 081 949 2 672 210 0
2008 11 830 931 12 937 168 1 740 407
2009 16 109 180 14 831 856 3 637 740
2010 16 974 893 18 109 558 6 159 346
2011 18 173 261 46 859 686 12 197 658
2012 19 378 317 63 051 897 14 016 796
2013 20 580 608 90 954 164 23 383 842
2014 0 102 662 070 20 511 131
2015 0 107 695 530 16 178 638
Общо 111 129 140- 97 825 559
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз