Оперативна програма: Регионално развитие
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 3 131 821 212
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 2 662 048 030
КФ 0
ЕСФ 0
НФ 469 773 182
ЕФРРНФ
2007 193 599 413 34 164 603
2008 283 404 574 50 012 572
2009 385 888 103 68 097 901
2010 406 625 807 71 757 496
2011 435 332 223 76 823 332
2012 464 198 816 81 917 438
2013 492 999 094 86 999 840
Финансово изпълнение на оперативна програма Регионално развитие
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 227 764 016 0 0
2008 333 417 146 302 843 859 4 089 983
2009 453 986 004 678 344 768 56 717 381
2010 478 383 303 1 294 734 957 301 050 590
2011 512 155 555 1 945 999 169 266 494 449
2012 546 116 254 2 657 652 835 453 819 998
2013 579 998 934 2 973 467 791 683 805 799
2014 0 3 179 408 631 588 046 338
2015 0 3 194 517 203 668 049 895
Общо 3 131 821 212- 3 022 074 433
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз