Оперативна програма: Конкурентоспособност
Район за планиране: Всички  
 
           
Програмен периодот 2007 до 2013
Бюджет 2 273 096 043
Разпределение на бюджета по фондове
ЕФРР 1 932 131 636
КФ 0
ЕСФ 0
НФ 340 964 407
ЕФРРНФ
2007 140 515 703 24 796 889
2008 205 696 869 36 299 446
2009 280 080 074 49 425 895
2010 295 131 635 52 082 053
2011 315 966 936 55 758 871
2012 336 918 497 59 456 205
2013 357 821 923 63 145 045
Финансово изпълнение на оперативна програма Конкурентоспособност
ГодинаБюджет *Договорени **Плащания
2007 165 312 592 0 0
2008 241 996 315 18 973 369 172 802
2009 329 505 969 900 878 940 8 931 918
2010 347 213 689 902 380 083 432 629 663
2011 371 725 807 1 137 439 153 87 703 307
2012 396 374 702 1 565 804 502 449 188 633
2013 420 966 968 2 025 894 505 333 706 139
2014 0 2 208 682 343 455 557 766
2015 0 2 213 998 914 392 525 651
Общо 2 273 096 041- 2 160 415 879
Забележка:
    * - Бюджет на оперативната програма за съответните години.
  ** - Сумата на договорените средства с натрупване.
 
Бюджет Финансово изпълнение
Бюджет на Оперативната програма Финансово изпълнение на Оперативната програма
Ангажиран бюджет - бюджет на оперативна програма за съответната година, като сума от стойностите на европейското и националното финансиране за съответната година.
Договаряне – сумата от стойностите на БФП на сключените договори по проекти за съответната година.
Плащания – реално извършени плащания към Бенефициенти по проекти за съответната година.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз