Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000024916 ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич гр.Петрич 2850 , ул. „Цар Борис Трети” , № 24
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" 12.06.2009 222 716 222 716 0 222 716 33,47 Приключен
"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" 01.07.2009 97 296 94 222 3 200 90 703 12,00 Приключен
Възстановяване и благоустрояване на градската среда в гр.Петрич 21.10.2009 3 265 897 3 265 897 0 3 265 897 25,57 Приключен
Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите социални групи в община Петрич чрез насърчаване на социалната икономика и създаване на условия за социално включване 11.11.2009 194 248 185 281 13 200 185 254 18,00 Приключен
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на "Старата лимонадена фабрика" до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, община Петрич - първи етап 03.06.2011 787 804 785 353 2 451 746 085 24,00 Приключен
Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми 23.06.2011 446 057 446 057 0 423 754 30,00 Приключен
НОВИ МОДЕЛИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА МЕЖДУООБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 26.08.2011 57 642 57 642 0 57 642 18,00 Приключен
"Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" 23.11.2011 1 643 284 1 525 082 110 963 1 525 082 30,00 Приключен
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск 28.12.2011 666 943 666 943 0 666 943 29,00 Приключен
Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич 28.03.2012 878 631 878 631 0 746 836 24,00 Приключен
Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич 27.10.2012 0 0 1 441 121 0 24,00 Прекратен
"Помощ в дома" 26.11.2012 226 409 226 409 0 214 247 18,00 Приключен
Развитие и укрепване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Петрич чрез обучение - за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения. 25.04.2013 77 598 77 598 0 77 598 12,00 Приключен
«Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич» 20.05.2013 6 129 256 6 129 256 0 5 822 793 32,43 Приключен
„Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич” 22.08.2013 52 290 52 290 0 52 290 12,00 Приключен
„СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020” 08.10.2013 385 530 385 530 0 385 530 26,00 Приключен
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич” 03.12.2013 144 162 144 162 0 144 159 15,20 Приключен
Да научим повече – сътрудничество и обмяна на опит 03.06.2014 126 495 126 495 0 126 493 13,00 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-резултатно изпълнение на задълженията 26.08.2014 107 997 107 997 0 107 997 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
„Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград” 06.06.2012 18,27 Приключен
Развитие за устойчив туризъм. 11.09.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз