Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0271-C0001
Номер на проект: ESF-2101-01-11020
Наименование: Развитие на ключовите компетенции у служителите на "Космо България Мобайл" ЕАД-инвестиция в бъдещето
Бенефициент: Космо България Мобайл ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 17.04.2008
Дата на приключване: 17.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на знанията и уменията на служителите в областта на компютърната грамотност и ИКТ технологиите; развиване на умения за писмена и устна комуникация на английски език; повишаване на нивото на знания и умения на служителите в областта на ориентираното към клиента поведение; По-ефективно използване на вътрешните комуникационни канали на фирмата; повишаване на ефективността и оптимизиране на работните процеси; повишаване качеството на обслужване на клиентите, постигане на по-добри бизнес резултати и заемане на по-конкурентни пазарни позиции на компанията; стимулиране на екипност между служителите и създаване на дългосрочна мотивация за работа; подпомагане изграждането на по-висока самооценка у служителите; повишаване на възможностите за реализация на служителите на пазара на труда.
Дейности: Дейност 1. Езиково обучение по английски език За целта на обучението ще бъде разработена адаптирана методология и програма за ГЛОБУЛ. Продължителността на обучението е 130 учебни часа. Ще бъдат обучени 326 служители и 30 ръководни кадри.
Дейност 2 Компютърни курсове Обученията ще бъдат провеждани онлайн д курсов материал, предоставен от лицензиран доставчик на компютърни курсове. Изборът на изпълнител ще бъде проведен съгласно реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициента на договорената безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз, предвиден в ПМС № 55/ 12.03.2007г. Продължителността на обучението е 21 учебни часа в онлайн среда. Ще бъдат обучени 186 служители и 17 ръководни кадри.
Дейност 3 Обучение в умения за обслужване на клиенти Продължителността на обучението е 213 учебни часа. Ще бъдат обучени 150 служители и 1 ръководен кадър.
Дейност 4 Търговско обучение по продажбени умения Продължителността на обучението е 21 учебни часа. Ще бъдат обучени 185 служители и 4 ръководни кадри.
Дейност 5 Обучения по умения за работа в екип С оглед на груповата динамика продължителността на обучението е 21 учебни часа. Ще бъдат обучени 414 служители и 28 ръководни кадри
Дейност 7 Обучение по управление на стреса и разрешаване на проблеми Продължителността на обучението 30 учебни часа. Ще бъдат обучени 185 служители и 4 ръководни кадри.
Дейност 8 Обучение на вътрешни обучители в групово-динамичен психотренинг За целта в компанията е изградено специализирано звено за организиране и провеждане на обучения, включващо 10 вътрешни обучители. Обучението е специализирано и обхваща 6 модула – Сензитивен тренинг Част I и II, Поведенчески тренинг за комуникативни умения, Обучение на възрастни и тренинг методи Част I, Основни тренинг методи Част II, Справяне с трудни участници и ситуации и дизайн на обучение. Продължителността на цялото обучение е 170 учебни часа. Ще бъдат обучени 12 служители и 2 ръководни кадри.
Дейност 6 Обучение по комуникативни умения В резултат на обучението служителите ще развият умения за даване и получаване на обратна връзка, асертивност, убедителвост, умения за преговаряне, ползване на различни комуникационни канали и др. Продължителността на обучението ще бъде 21 учебни часа и ще бъдат обучени 184 служители и 5 ръководни кадри.
Дейност 9 Администриране и координиране на проекта Екипът за организация на проекта се състои от 6 човека / 4 представители на Дирекция „Човешки ресурси и администрация” и по 1 специалист от отделите „Финанси” и „Грижа за клиента”/, чиято задача е да координират и подпомогнат реализирането на дейностите по проекта.
Дейност 10 Информиране и публичност на проекта Информацията за хода на проекта ще се публикува и текущо ще се актуализира в интернет страницата на компанията. Друг информационен канал ще бъде вътрешна мрежа /интранет/ на фирмата, с помощта на която ще може да бъде съобщавана актуална информация за процесите, протичащи в компанията. Организиране на прес конференция във връзка с откриването и приключването на проекта, както и издаване на съобщение за пресата.
Дейност 11 Мониторинг на изпълнението на проекта Основна форма на текущ мониторинг ще бъдат регулярните /ежеседмични/ срещи на екипа по реализацията на проекта с цел ревизиране и проследяване изпълнението на плана за дейностите. Оценяването на проекта ще се извършва на всеки 3 месеца и ще бъде ориентирано към изпълнение на ключови дейности в проекта и към изпълнение на наблюдаваните индикатори по проекта. В заключителния етап на проекта резултатите ще бъдат обобщени в мониторингов доклад за проекта, създаден от техническия сътрудник, счетоводителя и ръководителя проект.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 391 166 BGN
Общ бюджет: 489 267 BGN
БФП: 342 487 BGN
Общо изплатени средства: 334 312 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 342 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 334 312 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
334 312 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 291 114 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 284 165 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
284 165 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 373 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 50 147 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 147 BGN
Финансиране от бенефициента 167 588 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз