Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.04-0001-C0001
Номер на проект: 10-31-1
Наименование: Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). Разработване на вътрешни правила за документо- оборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронна система за управление на жалби, предложения и сигнали. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на ус
Бенефициент: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2010
Начална дата: 17.03.2011
Дата на приключване: 17.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление и повишаване на контрола и събираемостта на приходите от услуги.
Дейности: 1. Провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки 1. Мобилизация на екипа от АГКК, разработване на детайлен работен план и установяване на сътруднически взаимоотношения с експерти и други заинтересовани лица; Сключване на договори с екипа по проекта; Изготвяне на месечни план-графици със задачи, срокове за изпълнение и отговорници; 2. Подготовка и провеждане на търгове, съгласно изискванията на ИА на ОПАК и ПМС № 55/12.03.2007 г. а) Разработване на технически задания и документации за провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП. б) Провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП. в) Публикуване на обяви. г) Разглеждане и оценка на предложения. д) Подписване на договори за възлагане и др.
2. Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК 2.1. Предоставяне на електронни и комплексни административни услуги от АГКК, чрез разработване и внедряване на софтуер в съответствие със закона за електронно управление (ЗЕУ). В рамките на дейността ще се извърши анализ на начина за предоставяне на административните услуги от кадастралната карта и регистри. Ще се извърши анализ на начина за предоставяне на административните услуги. Ще се извърши анализ на нуждите за промяна в работните процеси за прилагане на Закона за електронно управление (ЗЕУ) и за трансформиране на услугите за насочването им към потребителите. Ще се осигури възможността всяка от тези услуги да бъде заявявана по електронен път и получавана по електронен път. При оптимизацията на работните процеси специално внимание ще се обърне на нуждите на хората с увреждания и други специфични групи, получатели на административните услуги. В резултат ще бъдат описани оптимизирани административни услуги, които могат да се различават по брой и наименование от първоначалните услуги. Променените процеси ще бъдат разпространени до всички целеви групи на дейността, за коментари и въвеждане на разновидности в процесите в зависимост от специфичната организацията на работа и ресурси в АГКК. Бележките ще бъдат събрани и отразени в окончателните работни процеси. Окончателно проектираните работни процеси ще бъдат използвани за целите на под-дейност 2.2, 2.3 и 2.4. 2.2. Подготовка на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител за АГКК Изпълнителят ще разработи типология за множеството процеси на услугите, свързани с кадастъра; ще разработи методология за взаимоотношения между екипа, предоставящ услугите и ползвателите; ще разработи структура на дейностите – основни дейности, брой случаи и ползватели; видове случаи; резултати; ще разработи методология за определените процедури, работни инструкции, формуляри и други необходими документи. В рамките на дейността въз основа на анализ на практиката на АГКК, ще се направи типово описание на: а) ведомствената номенклатура на видовете документи; б) ведомствената номенклатура на етапи на услуги или процедури; в) ведомствената номенклатура на услуги или процедури. На тяхна основа и на основата на Инструкцията за създаване на вътрешни правила за извършване на специфични административни дейности, ще бъдат подготвени типови вътрешни правила. Типовите вътрешни правила ще бъдат публикувани с инструкция за тяхното привеждане към нуждите на АГКК. Ще бъде проведено обучение на скужители на АГКК, целеви групи на проекти, за привеждане на типовите правила към нуждите на АГКК. 2.3. Изграждане на електронна администрация, съобразена с изискванията на ЗЕУ; Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на незрящи. Оптимизация и осигуряване на достъп до услуги на чуждоговорящи клиенти на услуги чрез online транслитерация АГКК има разработена и внедрена информационна система ИКАР (свързана с имотния регистър на Агенция по вписванията, където е ситуиран и web портал за извършване на справки и от кадастралната карта). За да е даде възможност за 100% завършен цикъл на електронно обслужване и да се дава достъп до електронни административни услуги е необходимо ИКАР (модул кадастър) да се приведе към изискванията на ЗЕУ и наредбите към него. Порталът, който да се изгради по модела на общо същесвуващия и администриран от Агенция по вписванията ще предоставя достъп до електронните административни услуги, предоставяни от АГКК на територията на цялата страна. Посредством портала ще могат да се подават електронни документи. Електронните документи следва да се подписват с електронен подпис, да се извършва проверка за валидността на този електронен подпис, да се извършват проверките за приемане/ не приемане съгласно нормативната уредба на електронното управление. Регистрираните потребители в портала ще могат да проверяват статуса на своите услуги, да получават резултата от услугите си в интерфейса на портала и да имат достъп до документите, които са подали и които са получили по всяко време, като за тези цел се организира сигурен достъп. Тази функционалност ще е реализирана по универсален начин, за да може да се използва за всички услуги, които ще бъдат разработвани в различни проекти от АГКК и за в бъдеще. Порталът ще бъде съобразен за изискванията за осигуряване на работата на хората с увреждания. Порталът ще бъде внедрен в централния офис на АГКК и ще дава възможност за предоставяне на услуги както в България, така и от всяка точка на света при осигурена сигурност на достъпа. Портала ще бъде интегриран с единния портал за електронни разплащания за заплащане на таксите за предоставяните услуги. Ще се създадат електронни форми за подаване на електронни административни услуги съгласно Тарифа 14 на МРРБ, предоставяни от АГКК. Всички информационни обекти, използвани в тези форми, ще бъдат вписани в Регистъра на информационните обекти. Ще бъде извършено обучение на 5 системни администратори на АГКК за поддържане на портала. 2.4. Реализация на електронни и комплексни административни услуги На базата на резултатите от под-дейност 2.1 ще се разработи софтуер, ще се разработят и внедрят електронните административни услуги от кадастралната карта и геокартфонд. За тази цел ще се интегрира порталният интерфейс по под-дейност 2.3, като се разработят съответните електронни форми за подаване на документи. Те ще бъдат съобразени с изискванията за осигуряване на работа на хората с увреждания. Всички необходими информационни обекти и административни услуги ще бъдат вписани в регистъра на информационните обекти и регистъра на дминистративните услуги. Административни услуги, предоставяни на гише, ще бъдат реализирани така, че да могат да се заявяват във всяка СГКК. Ще се обновят съответните бек-офис системи, за да отговорят на изискванията на ЗЕУ. Ще бъдат реализирано получаването посредством Единна среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) на всички вътрешни електронни административни услуги, необходими за предоставянето на административните услуги по дейността. Системата ще се внедри във всяка от 28-те регионални офиси, както и в централния офис на АГКК. 2.5. Система за управление на жалби, предложения и сигнали Въвеждане на работеща система за подаване на жалби, предложения и сигнали за нарушения. Поддържане на пълен регистър на всички входящи жалби, предложения и сигнали за нарушения и изходящи документи и отговори. Поддържане на многократни отговори на входящ документ. Създаване и използване на технологични схеми за път на входящи жалби, предложения и сигнали за нарушения в АГКК. Насочване на документа към определени длъжностни лица и формулиране на задачите им. Регистриране на породените при движението на документите нови задачи. Анализ на състоянието на изпълнението на задачите. Поддържане на пълен регистър на податели, отдели, служители. Разширяване на формите за получаване на обратна връзка. Въвеждане на електронна форма за провеждане на допитвания, жалби, предложения и сигнали за нарушения. Възможност за изпращане / публикуване на въпроси и получаване на отговори през Интернет. Електронна форма за провеждане на анкети и форуми. Система, която автоматично приема и записва предложения, сигнали за нарушения и жалби. Разпределяне и организиране на движението и взетите мерки.
3. Провеждане на информационна кампания за новата функционалност, кръгли маси и обществени обсъждания за дискусии Избраният по дейност 3 изпълнител ще извърши: 3.1. Провеждане на 4 кръгли маси с участие на представители на фокус групите. На кръглите маси ще се дискутира и направи: - Оценка на обслужването на клиентите на АГКК в система на кадастъра и изграждане концептуален модел за подобряване на обслужването с оглед обезпечаване на непосредствените нужди на гражданите и институциите. - Оценка на нивото на запознатост със съществуващите услуги, предоставяни от АГКК и очакванията на клиентите. - Оценка на капацитетът на АГКК да изпълнява функциите си по ЗКИР в обслужването на клиентите (качество, ефективност и експедитивност на обслужването). - Оценка на наличността от информация, таксите, отговарянето на жалбите, процедурите по разрешаване на спорове, правната помощ, и удобствата на помещенията използвани за прием на граждани, удовлетвореността на потребителите. - Препоръки за ефективното предоставяне на тези услуги, както и за оптималното развитие на е-обслужване; Очаква се участие да вземат общо около 100 специалисти от фокус групите. 3.2. Провеждане на 6 публични обсъждания с по – широк кръг от целевите групи, на които ще се обсъди и изследва мнението на потребителите относно предоставянето на услуги – начините на предоставяне на услуги от АГКК и качество на предоставянето на услуги. Ще се анализира чрез SWOT аланиз удоволетвореността на потребителите и техните мнения и препоръки. Очаква се участие да вземат общо около 300 човека. 3.3. Сондажно проучване чрез метода на анкетиране – най-малко 200 бр. за административните услуги на АГКК предоставяни онлайн и анкетиране - най-малко 200 бр. за административните услуги предоставяни на място от СГКК.
4. Дейности за информация и публичност на проекта Ще се осъществи кампания за информиране и публичност, която ще включи описание на целевите групи по проекта, финансовата рамка на проекта, дейностите и постигнатите резултати. Тази дейност ще включва: 2 семинара при откриване на проекта с за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, които ще бъдат проведени в два областни центъра с общ брой участници 150 човека; 2 семинара при закриване на проекта за постигнатото по проекта, които ще проведени в два областни центъра с общ брой участници 150 човека. Организация на публикации в печатните медии. Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационни материали: Информационна брошура. Ще се изготви специална брошура за проекта. Тя ще включва информация за целите, дейностите, резултатите на настоящия проект, за възможностите за включване на целевите групи и приноса на ОПАК. Информационната брошура за разпространяване в 6-те планови района - ще бъде отпечатана - 1000 бр.; Публикувани информационни съобщения в национална и местна преса; Периодични публикации на интернет страницата на АГКК за хода на проекта; Информационна папка, съдържаща логото на програма “ОПАК”, информация за бенефициента и проекта; Химикал с логото на “ОПАК” – 800 бр.; Информационните папки и химикали ще бъдат раздадени на участниците в семинарите; Информационна табела с наименование на проекта, логото на “ОПАК” – 1 бр. Табелата ще бъде поставена на входа на офиса на АГКК; Информационен транспарант – 1 бр., съгласно изискванията на визуализация на ОПАК; Банери - 800 бр., които ще се раздадат на участниците в семинарите. На официалният website на АГКК ще има постоянна информация за проекта съгласно изискванията на ОПАК.
5. Одит Чрез възлагане съгласно правилата на обществените поръчки ще бъде сключен договор с лицензиран одитор за осъществяване на финансов одит по проекта. В хода на реализацията на проекта, ще се осъществява: - системна отчетност на изпълнението на проекта по отношение на разходването на средства и на резултатите от реализацията; - контрол върху изпълнението на дейностите по проекта, разпределението и разходването на средствата; - събиране на информация и анализ по определени основни индикатори за ефективността на проекта. По изпълнението на проекта ще се води стриктна отчетност както на постигнатите резултати, така и на приходно - разходните средства. По проекта ще се създаде стриктна система за наблюдение и оценка (monitoring and evaluation system) по установени международни стандарти, която ще следи изпълнението на дейностите и постигането на индикаторите по проекта. Системата ще следи качеството на изпълнение на дейностите по проекта; законосъобразното изразходване на средствата; постигане на индикаторите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 625 922 BGN
Общ бюджет: 2 157 283 BGN
БФП: 2 157 283 BGN
Общо изплатени средства: 2 157 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 157 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 525 184 BGN
2012 438 769 BGN
2013 1 410 710 BGN
2014 - 217 380 BGN
2015 0 BGN
2 157 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 833 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 446 406 BGN
2012 372 954 BGN
2013 1 199 103 BGN
2014 - 184 773 BGN
2015 0 BGN
1 833 690 BGN
В т.ч. Национално финансиране 323 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 78 778 BGN
2012 65 815 BGN
2013 211 606 BGN
2014 - 32 607 BGN
2015 0 BGN
323 592 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1: Брой технически задания.
Индикатор 2 Дейност 1: Брой процедури по ЗОП и НВМОП.
Индикатор 3 Дейност 1: Необходим брой сключени договори за изпълнение на дейностите по проекта.
Индикатор 4 Дейност 2: Брой услуги, за които е анализиран начинът на предоставяне.
Индикатор 5 Дейност 2: Брой изисквания на ЗЕУ, с които са съобразени услугите.
Индикатор 6 Дейност 2: Брой оптимизирани процеси.
Индикатор 7 Дейност 2: Брой представители на целеви групи, с които са съгласувани оптимизирани те процеси.
Индикатор 8 Дейност 2: Брой разработени вътрешни правила (изготвени типови вътрешни правила за административна дейност), методологии и процедури.
Индикатор 9 Дейност 2: Изготвена инструкция за привеждане на типовите вътрешни правила към нуждите на АГКК.
Индикатор 10 Дейност 2: Брой методически указания за работата на администрацията в условията на е-администрация
Индикатор 11 Дейност 2: Брой документи за стандартизиране на услугите.
Индикатор 12 Дейност 2: Внедрени портал.
Индикатор 13 Дейност 2: Брой електронни услуги, за които има реализирани форми за подаване на документи.
Индикатор 14 Дейност 2: Брой внедрени е-услуги от кадастрална карта.
Индикатор 15 Дейност 2: Брой обучени Потребители.
Индикатор 16 Дейност 2: Брой обучени администратори.
Индикатор 17 Дейност 2: Брой чуждестранни езици за предоставяне на online услуги.
Индикатор 18 Дейност 3: Брой извършени оценки и доклади.
Индикатор 19 Дейност 3: Брой проведени кръгли маси и публични обсъждания.
Индикатор 20 Дейност 3: Брой участници в кръглите маси и публичните обсъждания.
Индикатор 21 Дейност 3: Брой анкетирани потребители на услуги. Създаване на система (таблица) за месечно анализиране и отчитане на мнения, препоръки и бележки.
Индикатор 22 Дейност 3: Брой отчетени коментари.
Индикатор 23 Дейност 3: Брой изготвени информационни материали (отпечатани презентации, брошури за дейността и услугите на АГКК) – 1000бр.
Индикатор 24 Дейност 3: Брой анонимно анкетирани за административ ните услуги на АГКК предоставяни онлайн.
Индикатор 25 Дейност 3: Брой анкетирани за административ-ните услуги пре доставяни на място от СГКК
Индикатор 26 Дейност 4: Брой проведени семинари.
Индикатор 27 Дейност 4: Брой участници в семинарите.
Индикатор 28 Дейност 4: Брой публикации в медиите и изготвени прес – съобщения.
Индикатор 29 Дейност 4: Брой брошури и информационни табла.
Индикатор 30 Дейност 4: Брой банери.
Индикатор 31 Дейност 4: Брой рекламни материали.
Индикатор 32 Дейност 4: Брой публикации в печатните медии.
Индикатор 33 Дейност 5: Констатирани нередности.
Индикатор 34 Дейност 5: Крайна оценка за управлението на финансовите средства и отчетността по проекта.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз