Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0026-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/026-01
Наименование: Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск в Община Сливен
Бенефициент: Община Сливен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 05.01.2012
Дата на приключване: 06.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се осигурят условия за нов вид социална услуга в общността за деца в риск, която трайно да замени институционалната грижа на територията на Община Сливен, посредством изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура. Общата цел на проектното предложение е насочена към качествено подобряване облика на град Сливен и превръщането му в по-привлекателно място за живот, учене, работа и инвестиции.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Дейност 2: Управление, наблюдение, финансов контрол и отчетност
Дейност 3: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
Дейност 4: Подготовка и изпълнение на авторски и строителен надзор
Дейност 5: Подготовка и изпълнение на дейностите по СМР
Дейност 7: Одит на проекта
Дейност 6: Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 104 940 BGN
Общ бюджет: 1 980 703 BGN
БФП: 1 980 703 BGN
Общо изплатени средства: 1 980 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 980 703 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 710 407 BGN
2014 1 243 016 BGN
2015 27 280 BGN
1 980 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 683 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 603 846 BGN
2014 1 056 564 BGN
2015 23 188 BGN
1 683 597 BGN
В т.ч. Национално финансиране 297 105 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 561 BGN
2014 186 452 BGN
2015 4 092 BGN
297 105 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз