Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/026-04
Наименование: „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Проектът цели преодоляване недостига на зелени площи и местата за отдих в град Стара Загора, подобряване на съществуващите и създаване на нови зелени площи, използване на празни и пустеещи земи по природосъобразен и екологичен начин, както и изграждане на пешеходни и велосипедни алеи, свързващи центъра с други важни части на града.
Дейности: дейност 1 за допълнителни обекти Организация и управление на проекта
дейност 5 за допълнителни обекти Упражняване на авторски надзор на изпълнението на ...
дейност 3 за допълнителни обекти Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 8 за основен обект Извършване на независим финансов одит
дейност 6 за основен обект Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 6 за допълнителни обекти Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7 за основен обект Публичност и видуализация на проекта
дейност 7 за допълнителни обекти Публичност и визуализация на проекта
дейност 3 за основен обект Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 1 за основен обект Организация и управление на проекта
дейност 2 за основен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 за допълнителни обекти Упражняване на строителен надзор на строително-мон...
дейност 5 за основен обект Упражняване на авторски надзор на изпълнението на строително-монтажните работи
дейност 8 за допълнителни обекти Извършване на независим финансов одит
дейност 4 за основен обект Упражняване на строителен надзор на строително-монтажните работи
дейност 1 за резервен обект Организация и управление на проекта
дейност 2 за резервен обект Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 за резервен обект Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 4 за резервен обект строителен надзор
дейност 5 за резервен обект Авторски надзор
дейност 6 за резервен обект Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 7 за резервен обект Публичност и видуализация на проекта
дейност 8 за резервен обект Извършване на независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 395 118 BGN
Общ бюджет: 11 277 444 BGN
БФП: 11 277 444 BGN
Общо изплатени средства: 8 889 338 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 277 444 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 504 093 BGN
2015 4 385 245 BGN
8 889 338 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 570 473 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 029 978 BGN
2015 3 923 640 BGN
7 953 618 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 706 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 474 115 BGN
2015 461 605 BGN
935 720 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 4 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 5 Брой квадратни метри реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа .
Индикатор 6 (Д) Население,облагодетелствано от ДО от обновената градска ...
Индикатор 7 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп . от ДО
Индикатор 8 (Д) Брой квадратни метри на ДО реконструирани и рехабилитира ...
Индикатор 9 (Д) Брой квадратни метри на ДО озеленени площти
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри на ДО изградени детски площадки
Индикатор 11 (Д) Брой квадратни метри на ДО изградени/рехабилитирани тротоари
Индикатор 12 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - резервни обекти
Индикатор 13 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - резервни обекти
Индикатор 14 (Д) Брой квадратни метри озеленени площи - резервни обекти
Индикатор 15 (Д) Брой изградени детски площадки - резервни обекти
Индикатор 16 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани тротоари - резервни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз