Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0020-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-27
Наименование: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.11.2013
Начална дата: 04.12.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Разкриване на социална услуга - 1 бр ЦНСТ
Дейности: Дейност 5. Информираност и публичност Ще се реализира информационна кампания за информиране и публичност, като се спазват правилата за осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за ролята на ЕСФ и ОПРЧР. При стартиране на Проекта ще се проведе пресконференция с представители на местни и регионални медии относно целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на Проекта. При изпълнението на проекта се предвиждат 3 публикации в пресата. Ще бъде изработена информационна табела, която ще е разположена в ЦНСТ. Ще бъдат изработени информационна дипляна, брошури, плакати, рекламни шапки, тениски и рекламни раници. След пристигането на децата и тяхната адаптация, през м.май 2014г. се предвижда провеждането на „Ден на отворените врати”, в който децата ще посрещат гости – новите си приятели от съседската общност, ученици от местните училища, деца от детските градини, представители на други социални услуги и др. Такъв ден ще бъде проведен и през м.септември 2014г. При приключване на Проекта ще се организира заключителна конференция – форум за отчитане на резултатите от Проекта.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) В Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи в риск „Дъга” Димитровград ще бъде осигурена качествена грижа за 12 за деца и младежи от специализирани институции и 2 деца/младежи от общността, настанени по спешност. Организирането на живота и услугите в Центъра ще бъде насочено към подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот, както и създаването на условия и нагласи за равнопоставено участие в местната общност. Дейностите по предоставяне на социалната услуга включват: - Задоволяване на основните жизнени потребности от храна, подслон, сигурност, развитие и условия за тяхното надграждане, в среда, близка до семейната; - Осигуряване на безопасна и сигурна среда за децата и младежите с увреждания, лично пространство и вещи; - Екипни срещи за обсъждане и вземане на решение относно планиране и индивидуализиране грижите за всяко дете/младеж с увреждане; - Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до здравеопазване и образование (детска градина, училище и др.), подкрепящи социални услуги (ДЦДУ, ЦОП), центрове за работа с деца, спортни клубове, детски площадки, културни институции и др. на територията на община Димитровград; - Съдействие на децата и младежите с увреждания за възстановяване и поддържане на контакти с родители и близки и/или при възможност за приемна грижа или осиновяване и др. - Провеждане на ежемесечна супервизия на персонала
Дейност 1. Организация и управление на проекта Дейността ще бъде организирана в два етапа: 1. Определяне и назначаване на екипа Екипът за управление на проекта ще включва специалисти с различна професионална квалификация, опит и образование, така че да се гарантира максимална ефективност на разходваните време и ресурси. Избраните за членове на екипа служители ще бъдат назначени със заповед на кмета на общината. За всеки член на екипа ще бъде изготвена длъжностна характеристика. Екипът ще включва ръководител, координатор и счетоводител. 2. Текущо управление на проекта 2.1. Провеждане на ежемесечни работни срещи на екипа 2.2. Провеждане на регулярни срещи с персонала на ЦНСТ 2.3. Финансово управление на проекта 2.4. Вътрешен мониторинг 2.5. Изготвяне на междинни и заключителен технически и финансови отчети
Дейност 3. Подготовка за преместване на децата и младежите Основна роля в процеса на подготовката за преместване на децата ще има екипът по деинституционализация, който ще се състои от профилирани специалисти – психолог, социален работник и педагог. Проектното предложение предвижда те да организират и проведат по три предварителни посещения при всяко дете, преди неговото преместване. Две от срещите с децата ще бъдат проведени съвместно с членове на персонала на новоразкритата услуга. Основната цел на опознавателните срещи е преодоляване на негативните последици от предстоящата промяна и по-лесна адаптация на новото и непознато място. Екипът има задачата да подпомогне персонала в контактите му със децата и младежите от специализираните институции и изграждането на доверителна връзка помежду им. Ще се плануват и подготвят посещенията, предвидени по Компонент 1, на децата/младежите в ЦНСТ преди настаняването им. Експертите ще се запознаят със специализираните оценки на децата и младежите, изготвени по проект ”Детство за всички”. В зависимост от това, ще се изготви План за приемане на децата, който включва график за посрещане на децата, срокове, транспорт, отговорник, първи стъпки след посрещането. Ще се изготвят индивидуални планове за извеждане на децата от институциите, съобразени с индивидуалните особености и потребности на всяко дете/младеж. Плановете ще включват координиране на всички подкрепящи услуги и институции, имащи роля след преместването. В етапа на подготовка за настаняване в новата услуга, персоналът на ЦНСТ ще извърши подготовка на средата – съобразяване на обзавеждането с индивидуалните потребности на всяко дете/младеж, осигуряване на дрехи, обувки, тоалетни принадлежности и други, свързани с преместването на децата и по-лесната им адаптация в новата обстановка. Успоредно с подготовката на децата и младежите за предстоящото преместване, персоналът на ЦНСТ ще премине въвеждащо обучение. Обучителите ще бъдат насочени от екипа, работещ по Компонент 1 на операция „Да не изоставяме нито едно дете”. Ще бъдат изготвени и всички правила и процедури, съгласно Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца и Методическо ръководство за услугата. Друга посока, в която ще работи персоналът в този период, а и след настаняването на децата и младежите е изграждане на добра съседска среда. За целта ще се проведат срещи, на които съседите ще бъдат поканени да посетят центъра и да получат информация за целевата група и целта на социалната услуга. Допълнителните консултанти педиатър и физиотерапевт ще подпомагат персонала в изготвянето на оценките за определяне на потребностите на децата и младежите, които ще бъдат настанени в центъра и набелязването на дейностите по индивидуалните планове за грижи. Ще бъдат ползвани юридически консултации, относно изготвянето на необходимата документация за посрещането и настаняването на децата и младежите.
Дейност 4. Преместване на децата и младежите. След приключване на периода на подготовка, който може да е различен за всяко дете/младеж, ще започне преместването им. То ще бъде извършено поетапно, за по-добра адаптация в новата среда, в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите, и в съответствие с Плана за приемане на децата и младежите в ЦНСТ. За целта ще бъде нает специализиран транспорт. Ще бъдат оформени екипи от персонала, които заедно с екипа по деинституционализация ще съпровождат потребителите.
Дейност 2. Подбор и наемане на персонал на ЦНСТ и специалисти за подкрепящи дейности Определянето на персонала по длъжности и численост са съобразени с Методиката за определяне на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, утвърдена със Заповед №РД01-864/30.10.2012г. на министъра на труда и социалната политика. Подборът на персонала ще се извърши по предварително разработена процедура. Ще бъде публикувана обява на електронната страница на общината и в Дирекция „Бюро по труда” – Димитровград. Същата ще бъде поставена и на информационното табло в сградата на Общинска администрация. Подборът ще се проведе на два етапа от комисия, определена със заповед на кмета на общината: подбор по документи и провеждане на интервю. В комисията ще участва и психолог, нает като консултант по проекта. При възникване на необходимост за наемане на нов персонал, по време на Проекта подборът ще се извършва по същата процедура. С избраният персонал ще бъдат сключени трудови договори за срок до датата на приключване на проекта. Проектното предложение предвижда да се сформира екип за деиституционализация, изграден от психолог, социален работник и педагог. Отчете се необходимостта от консултантските услуги на юрист, педиатър и физиотерапевт. За транспортирането на екипите и децата ще бъде нает шофьор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 175 356 BGN
Общ бюджет: 169 409 BGN
БФП: 169 409 BGN
Общо изплатени средства: 169 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 35 071 BGN
2015 134 336 BGN
169 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 997 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 811 BGN
2015 114 186 BGN
143 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 261 BGN
2015 20 150 BGN
25 411 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз