Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0301-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-07009
Наименование: "Устойчива младежка заетост за устойчиво бизнес развитие в "Криейт офис" ООД"
Бенефициент: "Криейт офис" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 15.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на нови работни места за повишаване на производителността, респективно конкурентноспособността на дружеството, чрез предоставяне на достъп до качествено обучение за развитие и усъвършенстване на ключови компетентности на безработни младежи до 29-годишна възраст и обезпечаване на устойчива заетост на успешно завършилите обучението младежи, което води до повишаване на тяхната икономическата активност и социалната им интеграция на трудовия пазар.
Дейности: Дейност № 1: Сформиране на екип. Управление, координация, мониторинг и отчитане на проектните дейности. Описание: В рамките на изпълнението на тази дейност ще бъде сформиран екип за управление изпълнението на проектните дейности. За целите на проекта членовете на екипа ще сключат граждански договори за почасова работа на база заповед за назначаване на екип. Тази дейност предвижда спазване на план-графика за изпълнение на проекта, стриктно придържане към разписаните дейности в проекта и посочените индикатори; управление на бюджета и неговото целесъобразно и добросъвестно изпълнение; навременно установяване на нередности и предотвратяване на евентуални проблемни ситуации; текущ контрол по осъществяване на дейностите и по отношение на външните изпълнители, избрани по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г.; анализиране и оценка на дейности, документи и др. Обосновка: Изпълнението на тази дейност е ключова за създаването на условия за качествено и навременно изпълнение на проектните дейности в съответствие с изискванията и условията на Насоките за кандидатстване, Договора за безвъзмездна финансова помощ и Оперативното ръководство за изпълнение на договори по настоящата процедура. Тя е заложена да обезпечи успешната реализация на проекта посредством постоянен процес на управление, координация, наблюдение и отчитане.
Дейност № 2: Провеждане на процедури по ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за избор на външни изпълнители Описание: Избор на външни изпълнители по реда и условията на ПМС 55 от 12.03.2007 г. за следното: • Обезпечаване на дейностите по визуализация и публичност на проекта: организация на 2 пресконференции, 2 информационни табели, 10 стикера за визуализиране на закупено оборудване за създаване на ново работно място и 2 публикации в периодичен печат. • Организиране и провеждане на обучение по Ключова компетентност № 5 „Умения за учене” за представителите на целевата група. • Обезпечаване на оборудване – работна станция за презареждане и рециклиране на тонер касети за създаване на ново работно място. • Застраховане на закупеното оборудване. • Доставка на материали и консумативи за целите на администриране на проектните дейности. Обосновка: провеждането на гореописаните процедури цели да бъдат избрани най-добрите, отговарящи на нуждите на компанията, доставчици и изпълнители за изпълнение на планираните в проекта дейности по ПМС № 55 от 12.03.2007 г. при спазване основните принципи на откритост, прозрачност и конкурентост при избора. Натовареността на служителите на работното място, необходимостта от специфична експертиза и спазването на принципите на обективност и независимост при изпълнението на заложените проектни дейности обосновават избора на външни изпълнители за горепосочените дейности.
Дейност № 3: Подбор на представители на целевата група. Описание: в рамките на изпълнение на конкретната дейност КРИЕЙТ ОФИС ООД съвместно с представители на дирекции „Бюро по труда” към Агенция по заетостта ще проведат процедури за подбор на представители на целевата група – общо 3 (трима) безработни младежи на възраст до 29 години. Подборът ще бъде извършен при спазване на изискванията на Процедурата за подбор на целевата група по приоритетна ос 1, схема „Ново работно място” и при спазване на следните минимални изисквания към младежите, произтичащи от професиите и изискванията на длъжностите, на които впоследствие ще бъдат назначени по трудово правоотношение, а именно: 1. За длъжност Мениджър на търговската марка: • образование: висше, степен бакалавър и/или магистър, в област икономически и/или правни/юридически науки и/или други еквивалентни; • възраст: до 29 години; • кратък профил: отговаря за управлението и налагането на търговската марка, управлява процеса по изграждане и съхранение на търговската марка, организира, контролира и участва в изпълнението на комуникационни проекти. 2. За длъжност Мениджър, логистика: • образование: висше, степен бакалавър и/или магистър, в област технически и/или икономически и/или финансови и/или правни/юридически и/или други еквивалентни науки; • възраст: до 29 години; • кратък профил: отговаря за ресурсното обезпечаване на производството и поддържане на оптимални складови запаси, управлява и организира основната складова дейност в предприятието, изготвя списък на утвърдените и алтернативните доставчици, управлява комуникацията с тях и отговаря за спазването на договорните отношения. 3. За длъжност Техник, електронна техника: • образование: висше, степен бакалавър и/или магистър, в област технически науки и/или други еквивалентни; • възраст: до 29 години; • кратък профил: извършва ремонтни дейности, свързани с поддръжката и профилактиката на печатните устройства, презарежда и рециклира тонер касети, прави заявки за доставка на необходимите му резервни части и консумативи. Обосновка: КРИЕЙТ ОФИС ООД е млада и бързо развиваща се компания, която предоставя услуги в сферата на оптимизация на разходите за печат, както и продажба и/или отдаване под наем на печатни устройства в зависимост от специфичните нужди на своите клиенти, сервиз и поддръжка/ профилактика на устройствата, презареждане и рециклиране на тонер касети. Дружеството предоставя своите услуги и продукти на корпоративни клиенти от различни икономически сектори. Разширяването на спектъра от услуги, предлагани от компанията, както и на дейностите, които обезпечават тяхното качество, налага и разширяване на екипа на компанията. Ето защо компанията иска да разшири и тясно да профилира част от извършваните дейности, като наеме: 1. Мениджър на търговската марка - присъединяването на България към ЕС доведе до повишаване на конкурентността и динамиката на продуктовите пазари. Равният достъп до суровини, технологии и канали за дистрибуция води до възникването на среда, в която редица марки се възприемат като сходни и взаимозаменяеми. Това създава необходимостта от реализацията на набор от дейности по изграждане, налагане и поддържане на търговската марка в съзнанието на целевите потребители. Търговският успех на компаниите зависи от ефективното управление на марките, които са източник на добавена стойност, както за своите собственици, така и за потребителите. 2. Мениджър, логистика – за да повиши качеството на предлаганите продукти и услуги, поради увеличаване на обема от поръчки и разширяване на портфолиото от клиенти, КРИЕЙТ ОФИС ООД предприе мерки по разширяването на списъка си от доставчици като успя да сключи партньорски договори за доставка на материални ресурси, резервни части и консумативи с български и международни фирми. Гореизложеното потвърждава нуждата от наемането на Мениджър, логистика, който да управлява ефективно тези процеси. 3. Техник, електронна техника – благоприятното развитие на компанията през годините на нейното съществуване, показател за което са удвоените приходи от продажби през 2011 г. в сравнение с 2010 г., създават необходимостта от повишаване на капацитета на предприятието, за да може да бъде доставен продукт и/или услуга с високо качество. Представителите на ръководството на КРИЕЙТ ОФИС ООД вярват, че настоящото проектно предложение е ефективен инструмент за постигане на устойчиво бизнес развитие посредством предоставянето на възможност на младежи до 29-годишна възраст да участват в управлението на промените свързани с разрастването на компанията. Подбраните със съдействието на експертите от дирекции „Бюро по труда” младежи впоследствие ще преминат през специализирано обучение за придобиване на специфични знания и умения за целите на изпълнението на трудовите си задължения като: умения за работа в екип, умения за планиране, работа под стрес, управление и приключване на задачи и т.н.
Дейност № 4: Провеждане на обучение по Ключова компетентност № 5 „Умения за учене” за представителите на целевата група – безработни младежи до 29-годишна възраст Описание: Обучението по ключова компетентност № 5 „Умения за учене“ ще обхване общо 3 безработни младежи на възраст до 29 години, подбрани съвместно с експертите от дирекции „Бюро по труда”. Младежите ще бъдат обединени в една група. Обучението ще бъде с продължителност от общо 30 учебни часа при следното разпределение - 15 учебни часа теория и 15 учебни часа практика. Времетраенето на процеса на обучение ще обхване 3 дни, по 10 учебни часа на ден. Обучението по теория ще се проведе в учебна зала, находяща се в административната сграда, в която КРИЕЙТ ОФИС ООД осъществява своята дейност, а обучението по практика ще се проведе в офиса на дружеството. Дейността ще бъде изпълнена от външен изпълнител, избран по реда и условията на ПМС №55/ 12.03.2007 г. Обучението е насочено най-общо към придобиване на знания и умения за: работа в организация, работа в екип, планиране и управление на времето и задачите, комуникационни умения, управление на времето. Обучението ще приключи с финален тест и формуляр за обратна връзка от младежите за качеството на проведеното обучение и техните очаквания по отношение на прилагането на придобитите знания и умения в реална работна среда. Успешно завършилите обучението младежи ще получат удостоверение/сертификат. За периода на обучение младежите ще получават дневна стипендия в размер на 8,00 лева на ден. За целите на провеждане на обучението правата и задълженията на двете страни (бенефициент и целева група) ще бъдат регламентирани с договор за обучение, който гарантира изпълнението на ангажиментите им по изпълнение на дейността. Обосновка: Изпълнението на дейността е ключова по отношение на бъдещото трудово интегриране на младежите на работното им място. То ще повиши адаптивността и мотивацията им за изпълнение на трудовите им задължения и адаптирането им и интегрирането им в екипа на компанията. В допълнение на това, чрез изпълнението на дейността младежите ще придобият необходимите знания и умения за постигане на по-високо качество на изпълнението на преките им трудови задължения, ще придобият специфични знания и умения за висока адаптация и мотивация за изпълнение на работни задачи и за пълноценна интеграция в екипа на компанията. Гореизложеното е ключов фактор за успешната и продължителната професионална реализация на успешно преминалите обучението лица.
Дейност № 5: Създаване на нови работни места и назначаване по трудово правоотношение на успешно преминалите обучението младежи. Описание: Изпълнение на конкретната дейност ще бъде извършено на 2 основни етапа, а именно: 1. За целите на обезпечаване на дългосрочна и устойчива трудова заетост КРИЕЙТ ОФИС ООД разполага с необходимите работни помещения. В административния офис ще бъдат обособени 2 работни места, за чието обзавеждане и оборудване предприятието разполага с необходимите ДМА и ДНА, а именно: бюро, офис столове, компютри и инсталиран софтуер за тяхното правилно функциониране, мултифункционално устройство. За третото работно място – техник „Електронна техника” е необходимо закупуването на специфична работна станция за зареждане и рециклиране на тонер касети, която ще бъде доставена от външен изпълнител, избран по реда и условията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. 2. С успешно преминалите обучението младежи ще бъдат сключени трудови договори с продължителност на заетостта от 12 месеца. В съответствие с изискванията на Кодекса на труда на наетите младежи ще бъдат предоставени длъжностни характеристики за целта на длъжността, основните функционални взаимоотношения на длъжността в и извън организацията, описание на задълженията и отговорностите. Младежите ще получават месечни трудови възнаграждения и ще бъдат осигурявани в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване по минималнен осигурителен праг за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии. Работното време за изпълнение на трудовите задължения ще е на пълна заетост, 8-часов работен ден в рамките на 5-дневна работна седмица. В допълнение на горното, за периода от сключване на трудовия договор до 3-тия месец от заетостта за всеки един от новоназначените младежи ще отговаря „ментор/супервайзор”. Ролята му е ключова по отношение на пълната интеграция на младежите в екипа на компанията и в спецификата на ежедневните трудови задачи, тяхното текущо изпълнение, предприемането на корективни действия в случай на необходимост, спазването на добри корпоративни практики, прилагането в реална работна среда на получените знания и умения по време на обученията и др. През останалите 9 месеца от заетостта младежите ще могат самостоятелно да изпълняват трудовите си задължения, да разполагат с пълна самостоятелност и да проявяват пълна отговорност по отношение на вземането на решения за изпълнението на служебните си задължения. Обосновка: изпълнението на дейността е ключово за целите на изпълнение на настоящия проект и заложените в него цели и резултати. Към днешна дата в дружеството е обособено работно място за заето лице, назначено на длъжност техник „Електронна техника”, който изпълнява задълженията си на пълно работно време. Повишеният обем от поръчки, обаче, създава необходимостта от обособяването на ново работно място за тази длъжност и съответно обезпечаването на работна станция за неговото създаване, която е необходима, за да може новоназначеното лице на посочената длъжност да изпълнява ефективно своите задължения. Следователно, от една страна, изпълнението на дейността обезпечава материалната страна за създаването на новите работни места, а от друга страна, чрез сключването на трудов договор, се обезпечават пълните трудови права на наетите младежи. Изпълнението на дейността не само допринася за постигането на основната цел на проекта – създаване на устойчива заетост за безработни младежи, но и създава условия за професионална кариера и дългосрочно развитие на младежите, упражняване на достоен труд и пълната им икономическа и социална интеграция в обществото.
Дейност № 6: Обезпечаване на визуализация и публичност на проекта. Описание: Планираните дейности по обезпечаване на информация и публичност на изпълнението на проекта са: • организация и провеждане на 2 пресконференции, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, свързани с изпълнението на проекта; • обезпечаване на 2 информационни табели, изработени в съответствие с графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Информационните табели ще бъдат използвани за визуализиране на административния офис и на работилницата, където ще бъдат трудоустроени наетите младежи, чрез поставянето им на видно място; • обезпечаване на 10 стикера за визуализиране на закупено оборудване за създаване на ново работно място; • обезпечаване на 2 публикации в периодичен печат, в началото и в края на проекта с цел постигане на информираност относно заложените и постигнатите резултати и ползи, съдържащи графичните и текстовите изисквания на ОП „РЧР”. Обосновка: Описаните мерки за осигуряване на публичност и визуализация отговарят на изискванията на Регламент на ЕК №1828/2006 и Регламент 1083/2006 за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, Насоките за кандидатстване по настоящата процедура, Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП „РЧР”. Те са от ключово значение за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете и популяризиране на обстоятелството, че ЕС съфинансира проекта и операцията, която се изпълнява е в рамките на ОП „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 37 671 BGN
Общ бюджет: 37 347 BGN
БФП: 37 347 BGN
Общо изплатени средства: 37 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 534 BGN
2014 20 075 BGN
2015 9 735 BGN
37 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 404 BGN
2014 17 064 BGN
2015 8 275 BGN
31 742 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 602 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 130 BGN
2014 3 011 BGN
2015 1 460 BGN
5 602 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 3 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз