Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Номер на проект: РД09-1489/08.10.2015
Наименование: Система за кариерно ориентиране в училищното образование
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Продължаване на реформата в професионалното образование и обучение за усъвършенстване на професионалните умения и усвояване на нови знания от ученици чрез разработване на система за кариерно ориентиране в системата на училищното образование и развитие на ученето през целия живот
Дейности: Изпълнение на дейност 3.3. Организиране и провеждане на училищни форуми по кариерно ориентиране
Изпълнение на дейност 1.3.3. Изготвяне на информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система
Изпълнение на дейност 3.2.2. Отпечатване и разпространение на наръчника на кариерния консултант, каталожните брошури и плакатите.
Подготовка на дейност 2.1.1. Определяне, наемане и техническа оценка за необходимите ремонтни дейности на офисите на ЦКО и избор на изпълнител за ремонтните дейности
Изпълнение на дейност 2.3. Формиране на местни екипи за съдействие и подкрепа на кариерните консултанти
Изпълнение на дейност 1.2.1. Изработване на интерфейс, инсталиране, тестване и прилагане на интернет-платформата
Подготовка на дейност 2.2.2. Разработване на програма за квалификация на кариерните консултанти и избор на изпълнител за обучение
Изпълнение на дейност 2.1.1. Ремонтни дейности в офисите на ЦКО
Подготовка на дейност 2.1.2. Подготовка на техническа спецификация за оборудване на офисите
Подготовка на дейност 1.3.2. Техническо задание и избор на изпълнител за изготвяне на информация за институциите в системата на средното и висшето образование
Подготовка на дейност 1.3.6. Техническо задание за създаване на регистър на ЦКО и на кариерните консултанти в тях
Изпълнение на дейност 2.2.1. Конкурс и наемане на ръководители и кариерни консултанти
Подготовка на дейност 3.1. Техническо задание и избор на изпълнител за изготвяне на 30 броя тематични филма по професионално ориентиране
Изпълнение на дейност 1.3.4. Разработване, адаптиране и стандартизиране на психологически инструментариум за диагностика и съветване
Изпълнение на дейност 1.1. Допълване и актуализиране на информацията в портала
Изпълнение на дейност 1.3.6. Създаване на регистър на ЦКО и на кариерните консултанти в тях
Изпълнение на дейност 1.3.2. Изготвяне на информация за институциите в системата на средното и висшето образование
Подготовка на дейност 2.2.1. Определяне на критерии и обявяване на конкурс за подбор на ръководители и кариерни консултанти
Подготовка на дейност 1.3.5. Техническо задание и избор на изпълнител за разработване на интерактивни тематични упражнения по кариерно ориентиране
Подготовка на дейност 3.3. Разработване на идеен проект за провеждане на училищни форуми по кариерно ориентиране
Подготовка на дейност 1.2.1. Техническо задание за интерфейс и избор на изпълнител
Подготовка на дейност 1.3.1. Техническо задание и избор на изпълнител за изготвяне на информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование
Изпълнение на дейност 1.3.1. Изготвяне на информация за структурата и видовете подготовка в училищното образование
Подготовка на дейност 1.3.3. Техническо задание и избор на изпълнител за изготвяне на информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в училищната система
Подготовка на дейност 1.3.4. Техническо задание и избор на изпълнител за адаптиране и стандартизиране на психологически инструментариум за диагностика и съветване
Изпълнение на дейност 1.3.5. Разработване на интерактивни тематични упражнения по кариерно ориентиране
Изпълнение на дейност 2.1.2. Оборудване на ЦКО с офис -техника и създаване на локални мрежи
Изпълнение на дейност 2.2.2.* Квалификация на кариерните консултанти
Изпълнение на дейност 3.1. Изготвяне и излъчване на 30 броя тематични филма
Подготовка на дейност 3.2.1. Техническо задание за разработване на Наръчник на кариерния консултант
Изпълнение на дейност 3.2.1. Разработване на Наръчник на кариерния консултант
Подготовка на дейност 3.2.2. Избор на изпълнител за отпечатване на Наръчник на кариерния консултант, каталожните брошури и плакатите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 000 000 BGN
Общ бюджет: 8 713 579 BGN
БФП: 8 713 579 BGN
Общо изплатени средства: 8 807 408 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 713 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 619 784 BGN
2013 2 265 666 BGN
2014 3 559 462 BGN
2015 2 362 495 BGN
8 807 408 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 406 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 526 817 BGN
2013 1 925 816 BGN
2014 3 025 543 BGN
2015 2 008 121 BGN
7 486 297 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 307 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 92 968 BGN
2013 339 850 BGN
2014 533 919 BGN
2015 354 374 BGN
1 321 111 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици от общото образование, участващи в програми за професионално ориентиране и кариерно развитие
Индикатор 2 Брой/% ученици от общото образование, завършили програми за професионално ориентиране и кариерно развитие
Индикатор 3 Създадени регионални центрове за кариерно развитие (РЦКР)
Индикатор 4 Кариерни консултанти, наети в РЦКР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз