Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.06-0090-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.06/D01/0025
Наименование: "Център за рехабилитация и социална интеграция в община Ветрино"
Бенефициент: Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 29.10.2010
Дата на приключване: 01.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Ветрино
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот на уязвимите групи в община Ветрино и превенция на социалното изключване чрез прилагане на нов устойчив и комплексен подход и изграждане на ЦСРИ.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и организация на проекта Конструиране на екипа за управление на проекта разпределение на конкретните задължения и време на тяхното изпълнение. Екипът по проекта е и ръководен екип на Центъра. Уточняване заетостта на партньора. Сключване на необходимите договори със специалистите, които ще работят в центъра- психолог, социален работник, компютърен специалист, 3-ма терапевти, консултант трудово- правни въпроси, хигиенист. Определяне на комисия и критерии за техния подбор. Приемане на документи, събеседване, одобряване и назначаване. Определяне на техните задължения. Предвиждат се да бъдат местни специалисти с изключение на психолог, рехабилитатор, които може да са пътуващи, тъй като в общината няма. Закупуване на необходимото оборудване за центъра. В центъра ща бъдат обособени 3 кабинета и 1 дневна: кабинет за психологически консултации, кабинет за арт терапия, кабинет за рехабилитация и дневна на центъра, където ще се осъществяват дейностите по трудотерапия и организация на свободното време. За да може в посочените кабинети да се извършва качествено предоставяне на пакета от услуги, трябва да бъдат оборудвани: кабинет на психолога: бюро, етажерка, бокс за досиетата на потребителите, столове за индивидуална и групова терапия, ел.печка, дъска за тренинги. Кабинет – терапии: маси, столове, стативи, етажерка, щори, фотоапарат и др. Кабинет – рехабилитация – медицинска кушетка и шкаф, шведска стена, дюшек за изпълнение на леглови упражнения , велоергометър. В дневната, където ще е мястото за контакти ще бъде създадена уютна обстановка – телевизор, диван, етажерка за вестници и списания, заседателна маса и столове, тук ще бъдат компютрите с Интернет-връзката. В дневната ще се осъществяват и други дейности – част от трудотерапията плетиво и бродерия, компютърни занимания, част от културните инициативи. Тъй като в сградата няма централно отопление се предвижда във всеки кабинет да се осигури климатик и щори. Пълното оборудване е описано в съответното приложение. Всичко това ще бъде закупено през първия месец на проекта. Закупуване на материалите по дейностите по проекта. Според предвидените дейности ще бъдат закупени необходимите материали / по опис/. Паралелно с оборудването ще бъде организирана и кампанията за набиране на потребители. Центърът ще бъде предназначен за възрастни хора в изолация по различни причини и хора с физически увреждания. Процедурата по набирането включва: обявяване на критериите, подаване на молби, социална оценка на потребностите, запознаване на лицето с начините на предоставянето на услугите, сключване на договор. Осигуряване на доброволци по проекта. Ще бъдат набрани от 5 до 10 доброволци, които ще оказват помощ на потребителите при посещението им в Центъра, посещение на различни инициативи, излизане извън населеното място. Това ще са предимно млади хора – ученици от 12-13 клас или студенти. Тъй като всички дейности са свързани с подготовката – те ще се осъществяват паралелно и ще трябва да завършат през първия месец на проекта и най-късно до първата седмица от втория месец. Обосновка: Дейностите са необходими за подготовката на Центъра да приема потребители и да предоставя пакет от социални услуги. Екипът ще организира паралелно изпълнение на дейностите, така, че да могат да се осъществят още през първия месец на проекта.
Дейност 2: Обучение на персонала по проекта Обучението ще се проведе в рамките на три дни по осем академични часа / по 40 мин./ с по две кафе-паузи- преди и след обяд. Обучението ще се извърши в заседателната зала на кандидата – община Ветрино. Обучавани ще бъдат 10 специалисти и консултанти, 5 представители на целевата група, 5 доброволеца. На обучаваните ще бъдат осигурени тетрадки за записки, химикали и папки. На пътуващите специалисти /наети почасово/ ще бъдат изплатени командировки – пътни и дневни - психолог и рехабилитатор, обучители-фасилитатори. Обучението включва: Идентифициране на потребностите и нуждите на целевата група, изработване на общи дейности и планове за социалното им включване. Запознаване с българското законодателство в сферата на социалните услуги, гарантиращо правата на потребителите. Запознаване със специфичните потребности на хората с увреждания, промените в здравословното състояние, специфичната им роля в обществото. Запознаване с Методиката за организиране на работата по предоставяне на социалните услуги в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция”, Грижа за персонала – превенция на синдрома „изгаряне”, критерии за структуриране на групите от потребители в центъра, принципи на разпределение. Предвижда се решаването на казуси и обсъждането на добри и лоши практики. Тренинги.
Дейност 3:Предоставяне на пакет от услуги за социална рехабилитация и интеграция Центърът ще предоставя пакет от различни услуги, групирани по следния начин: Психологически консултации: ще се оказва помощ на всеки, който има чувство за самота и неразбиране, проблеми със социалните контакти и преодоляване на чувството за малоценност. Помощта ще се оказва чрез индивидуални и семейни консултации, групови тренинги, помощ в кризисни ситуации, изследване на емоционалното състояние на потребителите и определяне на психологическия им статус. Планиране на индивидуална работа с потребителите. Дейностите ще се осъществяват в самостоятелен кабинет в Центъра и в домовете на потребителите в продължение на 48 седмици по 6 часа. Трудово-правни консултации. Трудотерапия: Ще бъдат образувани три групи по интереси: за плетиво – ще се изработват плетива за дома и за личността - карета, салфетки, покривки, ръкавици и чорапи, шалове и др. Плетивата ще са на 1, 2 и 5 куки; За бродерия - гоблени. Групата ще изработи по два гоблена по избор; За цветарство и градинароство – ще се изработва цветен разсад, засаждане и отглеждане на стайни цветя; оформяне и поддържане на цветни градини около Центъра. Дейностите се организират и ръководят от трудотерапевт. Арт-терапия: Приложно изкуство – изрисуване на керамични и дървени предмети, теракота, пана и предмети от естествени материали; Изобразително изкуство – рисуване чрез различни техники; моделиране. фотография – заснемане на красиви природни картини, мигове от живота, хора. Групите ще се ръководят от арт-терапевт. Компютърна комуникация: Придобиване на компютърни умения за осъществяване на комуникация и усвояване на нови знания. Работа в Интернет, скайп; комуникации с приятели и роднини на далечни разстояния в страната и чужбина, нови познания от Интернет. Обучението ще става от компютърен специалист, който ще оказва помощ и при комуникациите. Кинезитерапия и рехабилитация, хигиена и бит – двигателни упражнения, дейности за раздвижване чрез различни уреди, здравословен живот чрез движение сред природата, грижа за хигиената и външен вид-фризьорство, бръснарство. Организация на свободното време: организиране на срещи с творчески личности, честване на лични празници – рожденни и именни дни, посещения на музеи и галерии в близките градове, посещение на театър, пикници в близка местност, екскурзия до историческа забележителност, ползване на библиотеката на читалището, която е на втория етаж на мултифункционалната сгарада, където е Центъра, с асансьор за хора с увреждания. Занимания в дневната на Центъра – гледане на телевизия, преглед на пресата, игра на шах, табла, дарц. Оргнизиране на турнири с награди и грамоти. Дейността се води от социалния работник. За реализацията на услугите са обособени кабинет за психологически консултации, зала за рехабилитация и кинезитерапия, кабинет за арт и трудотерапия, дневна – за социални контакти и почивка. Поддържане на обстановка в Центъра в съответствие със санитарните изисквания – чистота, отопление, осветление, вентилация и др. При осъществяване на услуги и инициативи извън населеното място ще се ползват услугите на доброволци, които ще подпомагат хората с увреждания и възрастните хора, както и при придружаването им до Центъра. Услугите ще се предоставят групово и индивидуално, съобразно потребностите на потребителите и индивидуалните им планове.
Дейност4: Публичност и информация За да се популяризират дейностите по проекта,ролята и финансиранет на ЕСФ и резултатите от дейностите ще бъде извършено следното: Ще се отпечатата 500 бр.флайери, покзаващи размера на финансовата помощ от ЕСФ и дейностите по проекта, 500 брошури за възможностите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора и хора с увреждания, 500 дипляни за конкрените възможности на Центъра във Ветрино и перспективата за развитието му. Ще се отпечатат и материали за визуално идентифициране на проекта – транспарант с името на проекта и референтния номер на финансиращата програма, стикери със същите надписи и табела за входа на центъра.Транспарантът и стикерите ще се използват при всички публични инициативи /пресконференции и кръгла маса/ и в самите дейности по прооекта, свързани с определена степен публичност– екскурзии, състезания и др. Ще бъдат направни публикации в местния и регионалните вестници и телевизии - 5 платени публикации /съобщения и обяви/ и най-малко 6 журналистически материала. В началото при откриването и в края – при закриването на проекта ще бъдат дадени пресконференции - за резултатите от проекта и приноса на ЕСФ за реализацията му в малки общини като община Ветрино. През 11-я месец от проекта ще се състои кръгла маса на тема „Социалните услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания” с цел привличане на общественото внимание върху специфичните проблеми на целевата група. Във форума ще участват местни институции, медии, представители на НПО, представители на целевата група, доброволци-млади хора от общността, членовете на Обществения съвет за социални услуги в общността, представители на Общинския съвет. По време на кръглата маса, която ще се проведе в сградата на Центъра, ще бъде уредена изложба от предмети и фотографии, изработени от потребителите в Центъра.. Мултимедийни презентации на проекта на пресконференциите, на кръглата маса .
Дейност 5: Осъществяване на вътрешен контрол по изпълнението на проекта Създаване на система за контрол: разпределение на задължения и отговорности между членовете на екипа.Месечни отчети на ръководния екип. Проверки на място – за спазване на индивидуалните планове на потребителите, графиците на кабинетите и специлистите, спазване на времевия график по проекта. Изготвяне на доклади за напредък на проекта – отчитане на индикаторите по проекта. Набелязване на мерки за корекции и преодоляване на изостването по времевия график – при необходимост. Проверка на задължителната документация в Центъра – индивидуални карти, регистър на потребителите, документацията, водена от специалистите и консултантите. Въвеждане на счетоводна отчетност, съгласно българското законодателство и изискванията на проекта. Документи за всяка финансова транзакция – касова и банкова. Отчитане на потребителски такси. Отчет на счетоводителя пред ръководителя на проекта и основния бенефициент – кмета на общината. Изготвяне на отчети – междинни и окончателни, технически и финансови. Обявяване на отчетите в сйта на общината. Предоставяне на информация на Обществения съвет за социални услуги в Общината за постигнатите резултати и отчет на средствата по проекта. Въвеждане на система за обратна информация от потребителите: разработване на анкетни карти за установяване качеството на предоставената услуга - анкетиране на потребителите, анкетни карти за оценка дейностите на Центъра – анкетиране на семействата на потребителите и заинтересованите страни .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 018 BGN
Общ бюджет: 86 196 BGN
БФП: 86 196 BGN
Общо изплатени средства: 84 703 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 24 204 BGN
2011 20 878 BGN
2012 39 621 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
84 703 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 20 573 BGN
2011 17 746 BGN
2012 33 678 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 631 BGN
2011 3 132 BGN
2012 5 943 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 705 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица извършващи услугите в Центъра
Индикатор 2 Брой обучени лица – в т.ч. Персонал, Потребители, доброволци
Индикатор 3 Брой оборудвани кабинети в Центъра
Индикатор 4 Брой сключени договори с потребители
Индикатор 5 Брой инициативи за публичност и информация
Индикатор 6 Обслужвани потребители
Индикатор 7 Брой социални услуги, включени в пакета
Индикатор 8 Брой потребители изведени от соц.изолация
Индикатор 9 Брой потребители, на чиито семейства е оказана помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз