Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Номер на проект: РД09-120/27.01.2012
Наименование: Квалификация на педагогическите специалисти
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 04.01.2012
Начална дата: 27.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване
Дейности: Дейност III. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти Изпълнение на дейност ІII.6. Провеждане на обучения на учители, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, връщащи се след продължителен отпуск или след прекъсване на учителския стаж.
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Подготовка на дейност VІ.3. Подготовка на материали за публикуване в уеб страницата на проекта
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Изпълнение на дейност VІ.2. Създаване и поддържане на уеб страница на проекта
Дейност III. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти Изпълнение на дейност ІII.4. Провеждане на обучения на учители за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Подготовка на дейност VІ.1. Подготовка на материали за рекламната дипляна и пресконференците
Дейности по организация и управление на проекта Дейности на ЕОУ за администриране на проекта
Дейност ІI. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества Изпълнение на дейност ІІ.1. Създаване на условия за насърчаване и подкрепа на професионално развитие на изявени педагогически специалисти чрез осигуряване на информираност и достъп до: - краткосрочни и специализирани форми за обучения; - съвременна педагогическа литература; - възможност за публикации в специализирано педагогическо издание.
Дейност IV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на директори на училища и детски градини и помощник-директори на училища: Изпълнение на дейност IV.1.Обучение на ПДУД за формиране на управленски знания, умения.
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.6.*Обучение на обучителите
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.5.*Отпечатване на обучителни материали
Дейност І. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си Изпълнение на дейност І.2. Провеждане на едногодишни специализирани обучения
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.3.Подбор на обучаемите –от тематичните обучения
Дейност III. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти Изпълнение на дейност ІII.5. Провеждане на обучения на учители за превенция на училищното насилие, агресията и други
Дейност IV. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията и уменията на директори на училища и детски градини и помощник-директори на училища: Изпълнение на дейност IV.2.* Обучение на директори на детски градини и новоназначени директори за работа с делегирани бюджети
Дейност III. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти Изпълнение на дейност ІII.2. Провеждане на обучения на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Подготовка на дейност І.2. Проучване на интересите и възможностите за включване в обученията и за осигуряване на заместващи учители
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.8.Сключване на договори с директори образователни институции
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Изпълнение на дейност VІ.4.* Отпечатване на рекламни материали
Дейност V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители Изпълнение на дейност V.3. Проверка за наличие и съответствие на необходимата документация
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.7. Дейности по външен мониторинг
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Изпълнение на дейност VІ.3. Публикуване на информация и новини за изпълнението на проекта в уеб страницата на проекта, на МОМН и на партньора
Дейности по организация и управление на проекта Сключване на договори с членовете на ЕОУ
Дейности по организация и управление на проекта Дейности, свързани с Консултативния съвет*
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Подготовка на дейност І.1.за провеждане на открити процедури по ЗОП
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.1.Провеждане на открити процедури по ЗОП
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.2.Проучване на интересите и възможностите за включване в обученията и за осигуряване на заместващи учители
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.4.*Изготвяне на програми и обучителни материали
Д І. Подготвителни и съпътстващи дейности Изпълнение на дейност І.9. Разработване на Инструкция
Дейност І. Изграждане на механизъм за професионално израстване на млади педагогически специалисти, които желаят да повишат квалификацията си Изпълнение на дейност І.1.Създаване на национален регистър за квалификация на педагогическите
Дейност ІI. Създаване на механизъм за квалификация и мотивация на педагогически специалисти, доказали своите професионални качества Изпълнение на дейност ІІ.2. Специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признати сертификати.
Дейност III. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти Изпълнение на дейност ІII.1. Провеждане на обучения на детски учители за работа в групите за задължителна предучилищна подготовка
Дейност III. Осигуряване на условия за повишаване квалификацията на детски учители и педагогически специалисти Изпълнение на дейност ІII.3. Провеждане на обучения на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП
Дейност V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители Изпълнение на дейност V.1. Осигуряване на заместващи учители: сключване на договори (трудови, граждански) или възлагане със заповед
Дейност V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители Изпълнение на дейност V.2. Изготвяне на заявки от директорите за възстановяване на разходи, свързани с изплатени възнаграждения
Дейност V. Създаване на условия за осигуряване на заместващи учители Изпълнение на дейност V.4. Възстановяване на разходите за изплащане на възнаграждение свързани с дейност заместване
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Подготовка на дейност VІ.2. Подготовка на информационните срещи: връзка с участниците, програма, материали за представяне
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Изпълнение на дейност VІ.1.* Пресконференции
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Изпълнение на дейност VІ.5. Изработване на рекламни материали, извън горепосочените (химикалки, банери, рекламна USB преносима памет, празни CD и пликове за CD)
Дейност VI. Дейности по визуализация, информиране и публичност Изпълнение на дейност VІ.6. Организиране на двудневни информационни срещи
Партньори
Партньори:
НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
Фондация "Център за предприемачество и управленско развитие в България"
"Плесио Компютърс" ЕАД
"ИНФОСИСТЕМС.БГ" ООД
Ронос" ООД
"Роел-98" ООД
Имидж сървис ЕООД
Обединение "Блупринт Макс"
Ирина Колева Колева
Мадлен Василева Данова
Весела Методиева Гюрова
Божидар Христов Сендов
Бончо Вълков Господинов
Тодор Крумов Шопов
Георги Велков Колев
Димитър Веселинов Димитров
Румяна Веселинова Пейчева-Форсайт
Антоний Найденов Гълъбов
Емилия Хинкова Евгениева
Пенка Борисова Йорданова
Пламен Вълканов Черевнков
Красимир Йорданов Симонски
Радостина Йорданова Павлова
Цветан Първанов Давидков
ДЗЗД "Наблюдение и контрол"
"Уни Стар Про" ЕООД
Дружество за обучение на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) ДЗЗД
ДЗЗД Дружество за оценяване на ученици
Дружество по ЗЗД "Форелекс"
ДЗЗД "Дружество за обучение за работа в интеркултурна среда"
консорциум "РААБЕ БЪЛГАРИЯ – МЕРКУРИЙ 97"
Обединение Университети за квалификация на учители ДЗЗД
ДЗЗД Дружество за обучение на детски учители
ДЗЗД Чуждоезикови обучения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 48 569 400 BGN
Общ бюджет: 42 611 343 BGN
БФП: 42 611 343 BGN
Общо изплатени средства: 43 365 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 42 611 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 565 003 BGN
2013 23 068 467 BGN
2014 19 621 604 BGN
2015 - 889 992 BGN
43 365 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 36 219 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 330 253 BGN
2013 19 608 197 BGN
2014 16 678 363 BGN
2015 - 756 494 BGN
36 860 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 391 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 234 750 BGN
2013 3 460 270 BGN
2014 2 943 241 BGN
2015 - 133 499 BGN
6 504 762 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/ % учители/ преподаватели, включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията
Индикатор 2 Брой/% учители/ преподаватели, завършили програми за повишаване на квалификацията
Индикатор 3 Пом.директори на училища, включени в програми за обучение
Индикатор 4 Пом.директори на училища, завършили програми за обучение
Индикатор 5 Директори на училища и детски градини, включени в програми за обучение
Индикатор 6 Директори на училища и детски градини, завършили програми за обучение
Индикатор 7 Създаване на национален регистър за квалификация на педагогическите кадри
Индикатор 8 Национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти
Индикатор 9 Съставяне на сборник с доказани добри практики
Индикатор 10 Издаден сборник с доказани добри практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз