Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0088-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на Звено за услуги в домашна среда
Бенефициент: ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 29.11.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Несебър
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда разширяване обхвата на дейност на Домашен социален патронаж чрез създаване на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда като устойчива структура към община Несебър. Това ще осигури обхващане на по-голям брой лица, които ще могат да се възползват от предоставяните почасови дейности за лична помощ, социална подкрепа, социално включване и комунално-битови дейности, ще осигури трудова заетост на безработни лица . Ще се осигурят почасови грижи и услуги от нов тип.
Дейности: Дейност 1 Организационни дейности и сформиране на екип С екипа по проекта ще се сключат договори за услуга. Ще се разработят и утвърдят технически задания, в които ще се вменят ангажиментите на всеки един от тях. Ще се Провеждат планови и извънредни работни срещи на ръководния екип на проекта. Ежемесечни заседания на ръководния екип за отчет на резултатите и възлагане на оперативни задачи. Изграждане на ефективна система за комуникации между ръководния екипа на проекта и целевите групи. Разработване на методологии, процедури и инструкции за цялостния процес на реализиране на предоставяните по проекта социални услуги . За цялостното администариране, управление и отчитане на проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи.
Дейност 2 Информационна кампания и популяризиране на проекта Ще се организира информационна кампания включваща разпространение на листовки, публикуване на рекламни съобщения, обяви в интернет 1. Провеждане на информационна среща за старта на проекта с информационна пресконференция на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване обществеността и заинтересованите страни с целите на проекта, същността и обхвата на услугите, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда и реда за тяхното изпълнение. Ще се проведе дискусия за изпълнението на дейностите по проекта, като в последствие екипа за изпълнение на проекта ще се съобрази с мнението на заинтересованите страни. 2. Провеждане на Кръгла маса с участието на местната общност, представители на медиите и всички заинтересовани страни за оценка на предоставяните услуги и нуждите от допълнителни социални услуги. 3. Изготвяне на информационна диплянка при стартирането на проекта с информация за дейностите, заложени в него и кой по какъв начин може да се включи в тях. 4. Изготвяне на информационна брошура с резултатите от проекта. В нея ще се покажат етапите през които е преминало изпълнението на проекта и постигнатите резултати. 5. Периодични публикации в медиите и интернет, поставяне на информационна и указателна табела. Върху всички материали по проекта ще се поставят отличителните знаци на ЕС, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и на ЕСФ съгласно изискванията за информация и публичност. За информационната кампания и популяризиране на проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи
Дейност3 Подбор и наемане на перонал за звеното за услуги в семейна среда, обучение на персонала За изпълнение на дейностите по проекта ще се извърши подбор на бенефициентии от целевите групи. Комисия ще разгледа постъпилите молби. Ще се проведе интервю с всички кандидати , с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа, след което се извършва окончателен подбор на бенефициентите по предварително обявена методика. Сключване на трудови договори с одобрените кандидати. Ще се организира и проведе въвеждащо обучение на наетите лица в Звеното за услуги в домашна среда преди да започнат работа в дома на потребителя, както и подържащо през периода на пердоставяне на услугите. Ще бъдат обучени в умения за предоставяне на качествени услуги, както и за повишаване на квалификацията им. за изграждане на умения и знания необходими за удовлетворяване на потребностите на потребителя. Въвеждащото обучение ще се проведе в рамките на 5 дни, а поддържащото обучение 3 дни. Обученията ще се провеждат по съответна Програма от екип от специалисти с предхождащ опит в областта на социалните услуги. За подбора, наемането и обучението на персонала по проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи.
Дейност 4 Подбор на кандидатите за потребители на социалните услуги, предлагани от Звено за услуги в семейна среда. Обявяване на период за набиране на молби на желаещи да ползват услугите чрез публикации в официалния сайт на Община Несебър и в местната преса, ще бъдат разлепени обяви и на видно място – в сградата на общината и по отделните кметства., ще се раздават информационни дипляни с логото и целите на проекта. Заявленията ще се приемат от определено лице и ще се входират във входящ дневник. На всяко лице, подало молба за ползване на социалната услуга ще се изготви индивидуална оценка на потребностите. Оценката ще става по Методика за оценка потребностите на кандидати да ползват почасови социални услуги, чрез попълване на формуляр за оценка на всеки един от тях от служители на ДСП Поморие. Окончателният избор на потребители на почасовите услуги ще се извърши от комисия, сформирана от кандидата на базата на оценки на потребностите . За подбора на кандидатите за потребители на услугите по проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи.
Дейност 5 Предоставяне на почасови социални услуги от Звено за услуги в домашна среда Социалната услуга ще се предоставя на 35 потребители, в продължение на 12 месеца. По проекта се предвижда да се предоставят три типа почасови услуги, включващи следните дейности: 1. Дейности за лична помощ и дейности с медико-социална насоченост – помощ за поддържане на личната хигиена, помощ при обличане, събличане, къпане и др., помощ 2. Дейности за социална подкрепа и социално включване 3. Комунално-битови дейности За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала на Звеното за услуги в домашна среда, ще бъдат осигурени лични предпазни средства, включващи: ръкавици за еднократна употреба, маски за лице. Ще бъде проведен начален инструктаж за безопасна работа на персонала. За предоставяне на услугите по проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи.
Дейност 6 Мониторинг и вътрешен контрол Извършване на наблюдение на дейността на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници Контролът ще включва ежемесечни посещения в домовете на потребителите и наблюдения по отношение на всички дейности на проекта, контрол на качеството на предоставяната услуга, контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от персонала. Предотвратяване на рисковете за здравето и безопасността на всяко от лицата, ангажирани в предоставянето и ползването на услугата. Мониторинг ще се осъществява от ръководния екип на проекта. Ще се проверява воденето на документи, точността им, пълнотата им. При необходимост, ще се вземат коригиращи мерки. За осъществяване на мониторинг и вътрешен контрол по проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи.
Дейност 7 Финансова дейност и отчетност Ежемесечно събиране и отчитане на таксите от потребителите. За изчисляване на потребителските такси ще се приложи Утвърдената от Общински съвет Несебър инструкция за определяне на потребителска такса за предоставяне на почасови услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”. Месечни отчетни форми от членовете на екипа. Отчети на три месеца /междинни/ за дейността и окончатален след приключване на дейностите – пред финансиращата организация .- За финансовата отчетност по проекта ще се се приложат прозрачни и ясни процедури (отговарят Счетоводителят и Ръководителят на проекта) За осигуряване на ефективното отчитане на средствата изразходвани по проекта ще се използват доказани в практиката счетоводни и финансови процедури. За осъществяване на отчетността и финансовата дейност по проекта се предвижада да бъдат осигурени материали и консумативи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 058 BGN
Общ бюджет: 103 736 BGN
БФП: 100 095 BGN
Общо изплатени средства: 98 418 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 212 BGN
2014 69 206 BGN
2015 0 BGN
98 418 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 081 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 830 BGN
2014 58 825 BGN
2015 0 BGN
83 655 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 382 BGN
2014 10 381 BGN
2015 0 BGN
14 763 BGN
Финансиране от бенефициента 5 313 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании - 88
Индикатор 5 Брой обучени лица за предоставяне на социални услуги
Индикатор 6 Брой ангажирани лица в Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж
Индикатор 7 Брой на сключени трудови договори в Звено за услуги в домашна среда
Индикатор 8 Брой издадени удостоверения за преминало обучение - 88
Индикатор 9 Брой лица, ползващи услугите,предоставяни от Звено за услуги в домашна среда
Индикатор 10 Брой договори, сключени с отребители на услуги и доставчика


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз