Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижи в домашна среда за независим и достоен живот
Бенефициент: Община Костинброд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 12.12.2012
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костинброд
Описание
Описание на проекта: Чрез създаване на звено за услуги в домашна среда, община Костинброд се стреми да помогне на възрастни хора с ограничения и/или самотно живеещи възрастни и хора с трайни увреждания да преодолеят затрудненията си от здравословен характер и да допринесе за подобряване на техния психологически, здравен и социален статус. Звеното ще предоставя почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности и услуги в подкрепа на социалното включване на обслужваните лица в техните домове.
Дейности: 1.Сформиране на проектен екип и подготовка изпълнение на проекта. Проектният екип се състои от ръководител на проект, координатор и счетоводител. Това е минимално необходимият състав от хора, необходим за правилното администриране на проекта. По усмотрение на проектния ръководител може да се привлекат и други лица, които да сътрудничат на проектния екип и да помагат при реализирането на проекта. Ще се организира среща на проектния екип, на която ще бъдат обсъдени дейностите по проекта, ще бъдат разпределени задачите и отговорностите на всеки член на екипа и ще бъде изработен план за мониторинг на проекта, който ще съдържа график на посещенията на членове на проектния екип по домове на ползватели на услугите. Ще бъде изработен график на срещите на проектния екип, на който ще се обсъжда изпълнението на проекта.Ще бъдат подготвени и подписани граждански договори с членовете на проектния екип за целите на изпълнението на проекта.
2.Провеждане на информационна кампания сред жителите на община Костинброд с цел набиране на персонал за звеното за предоставяне на социални услуги и желаещи да ползват услугите. Ще бъдат разработени информационни материали във вид на брошури и плакати, където ще бъде описан обхвата на предоставяните услуги, необходимите условия за получаване и реда на предоставянето им. Ще бъдат изработени 2 табели, 500 брошури и 50 плаката, които ще бъдат разпространени сред хората с увреждания, в административните сгради, магазини и културни центрове. Плакатите ще бъдат разлепени във всички населени места на общината. Проведената информационна кампания ще помогне за по-лесното набиране на предоставящи и ползващи услугите, които да са напълно информирани за техния обхват и условия на ползване. По този начин набраните ползватели ще са убедени желаещи да се възползват от предоставените услуги.
3.Подбор на персонал за звеното и подбор на ползващи услугите. От хората проявили желание и подали заявление за участие в персонала на звеното (предоставящо услугите), ще бъдат избрани 17 безработни лица с подходящ професионален опит и образование. Водещи критерии при избора ще бъдат мотивацията на лицето и професионалния му опит. Ще бъде нает психолог за изготвяне оценка на общото психическо състояние на потенциалните потребители. При определяне ползвателите на услугите ще бъдат избирани хора с трайни увреждания, в т.ч. деца; възрастни хора с ограничения или самотно живеещи възрастни при спазване на хоризонталните принципи на настоящата схема.
4.Сключване на договори с предоставящи и ползватели на услугите. След направения подбор на предоставящите и ползвателите на социалните услуги, ще се сключат договори, които ще изяснят правата и отговорностите на всички страни по договора ( потребителя, доставчика на услугите и бенефициента по проекта ).
5. Въвеждащо обучение на всички новоназначени лица-персонал за предоставяне на услуги в домашна среда. Ще бъде избран подизпълнител обучителна организация, която да направи обучение на подбраните 17 бъдещи социални работници от персонала на звеното, като няма да се провежда въвеждащо обучение на хора вече преминали през такова. Ще бъдат обучени с 10 лица повече от необходимите по проект, тъй като в последствие след обучението и при стартиране самото предоставяне на услугите е възможно да се откажат някои от обучените и да има решение за наемането на друг обучен по същата програма на негово място. Предвидения период на обучение е от 3 до 5 дни, в края на който те ще се сдобият със сертификат за преминат курс на обучение за предлагане на почасови социални услуги на хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.
7.Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите. Въз основа на сключените договори и изготвените планове ще се изработят графици за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда, които ще съдържат периода и часовете за предоставяне на услугите, както и тяхното времево разпределение за целия период на предоставяне. Когато се наложи промяна на индивидуален план на даден потребител на услугите поради влошено здравословно състояние или друга причина, ще се изготвя нов график за предоставяне на услугите на съответния потребител, който да е съобразен с новите му нужди.
8. Набиране, обработване и поддържане на актуална документация удостоверяваща че потребителите получават почасови услуги залегнали в проекта, въз основа на които персоналът на звеното ще получава своето месечно трудово възнаграждение, както и че те, Екипът по проекта ще определи размерът на месечната такса за потребителите на услугите въз основа на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Костинброд, като цените на предлаганите социални услуги ще се определят по часова ставка. Дължимата такса ще се изчислява върху реално ползваните часове сумарно за месеца и ще се заплаща в общинска администрация – гр. Костинброд. В центъра за „Информация и услуги на гражданите” в ОбА – Костинброд ще се открие партида за предлаганите социални услуги, което ще доведе до лесна проследимост на месечните такси. Воденето на лични досиета и създаването на ясни правила и процедури допълнително ще допринесе за добро реализиране на дейността.
9.Предоставяне на почасови услуги за лична помощ, за комунално-битови дейности и услуги в подкрепа за социално включване в домашна среда на хора с трайни увреждания, възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. В продължение на 12 месеца избраният 17 членен персонал на звеното, ще предоставят услуги на 80 потребители в техните домове, съобразно изготвените индивидуални планове и графици. Услугите, които ще предоставят ще обхващат следните дейности: 1. Извършване на дейности за лична помощ: Които се изразяват в помощ за поддържане на лична хигиена, помощ при хранене, помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар, помощ при извършването на рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя, придружаване до детско или учебно заведение, болнично заведение и др.; 2. Извършване на комунално-битови дейности: Предоставяне на почасови услуги като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения на потребителите, извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.; 3. Дейности в подкрепа на социално включване на обслужваните лица: Осъществяване на социални контакти и помощ в общуването, придружаване при посещения на театър, изложби, концерти и др., помощ при писане на писма, заявления и други документи и подаването им до съответните институции, всякаква друга дейност изразена в социална работа с представителите на целевата група. Чрез предоставяне по иновативен подход на комплексни, почасови социални услуги, за всеки един потребител ще се създадат условия за пълноценен и независим живот, ще се стимулира активното им участие в социалния и икономически живот в община Костинброд. В рамките на тази област на интервенция ще се създадат условия за активизиране на общностни и доброволчески инициативи, които ще сътрудничат при изпълнението на дейностите по проекта.
10. Популяризиране на проекта. Тази дейност е ключова от реализирането на проекта. Ще осведоми обществеността в региона за направените инвестиции от национален и европейски характер. Популяризирането на проекта ще се изпълнява през целия период на реализирането му. Част от популяризирането му ще са информационните кампании за набиране на желаещи за сформиране на персонал на звеното и желаещи да ползват услугите, предоставяни от звеното. По време на информационните кампании ще бъдат разпространени 500 брошури и 50 плаката, ще се проведат 2 пресконференции. Паралелно с това ще бъде поместено пространно изложение на интернет страницата на общината. Ще бъдат отпечатани 2 публикации в местната преса, които ще информират общността за постигнатите резултати. Поставяне на информационни табели: на офиса на звеното.
6. Извършване на индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител ползващ услугите на звеното Ще се направи анкета сред целевата група-деца и възрастни с трайни увреждания, възрастни хора с ограничения и самотно живеещи възрастни хора, желаещи да ползват социални услуги.
11. Изготвяне на крайни технически и финансови отчети Проектът ще приключи с изготвянето на 2 финални доклада - технически и финансов
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 159 462 BGN
Общ бюджет: 121 026 BGN
БФП: 121 026 BGN
Общо изплатени средства: 119 696 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 69 901 BGN
2014 49 794 BGN
2015 0 BGN
119 696 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 416 BGN
2014 42 325 BGN
2015 0 BGN
101 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 485 BGN
2014 7 469 BGN
2015 0 BGN
17 954 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 Общ брой потребители на услугите /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/
Индикатор 5 Брой назначен персонал на звеното за предоставяне на услугите.-28
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугите -28
Индикатор 7 Брой обслужвани хора с трайни увреждания с ограничения и невъзможност за самообслужване -28
Индикатор 8 Брой деца от целевата група-28
Индикатор 9 Брой обслужвани потребители с трайни физически увреждания
Индикатор 10 Брой самотно живеещи и болни възрастни хора с ограничения
Индикатор 11 Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция-28


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз