Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0013-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-11
Наименование: Интеграция на младежи с увреждания чрез предоставяне на социална услуга „Защитено жилище” в община Айтос
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: С разкриването на социална услуга „Защитено жилище” ще се осигури възможност за предоставяне на комплексни социални услуги за 8 младежи с увреждания над 18 години, в среда близка до семейната. Младежите ще получат необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите са насочени към създаването на условия и нагласи на младежите за равнопоставено участие в живота на местната общност.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг За организацията и управлението на проекта със заповед на кмета ще се сформира екип включващ ръководител, координатор и счетоводител. С членовете на екипа ще се сключат договори съгласно приложимото законодателство. Конкретните ангажименти ще бъдат детайлно разписани в длъжностни характеристики. Ще се разработят вътрешни правила за работата на екипа. На работни срещи ще се поставят персонални задачи, ще се анализират възникнали проблеми, ще се вземат необходимите решения. Елемент от управлението на проекта е изготвянето на междинни и заключителен доклади и отчети, в съответствие с изискванията на схемата. Екипът ще отговаря за цялостната организация, координация и вътрешен мониторинг на проектните дейности. Ще се разработи процедура за вътрешен мониторинг и оценка. Ще се изготви процедура за недопускане на двойно финансиране. В рамките на дейността ще се организира изготвянето на документацията за провеждане на процедурите по ЗОП.
Дейност 2: Информиране и публичност За популяризиране целите на проекта, същността на услугата, приноса на ОП „РЧР” и Европейския социален фонд, ще се организира информационна среща с представители на всички заинтересовани страни, на която ще бъде представен проекта и целите, които следва да постигне. Ще бъдат изготвени и разпространени информационни материали. Регулярно ще се публикуват статии в местна медия и репортажи в местен радиовъзел с цел представяне на напредъка в изпълнението на проекта. В рамките на дейността ще се организира публично събитие по повод откриването на услугата. Ще се организира заключителна конференция, на която ще се предостави информация за реализираните дейности и постигнати резултати.
Дейност 3: Подбор и наемане на персонал Подборът на персонала ще се извърши на база изготвена процедура. Със заповед на кмета на община Айтос ще се сформира комисия за подбор. Екипът на „Защитено жилище” ще се състои от 5 члена, от които 1 социален работник, 1 медицински специалист и 3 трудотерапевти. С одобрените кандидати ще се сключат трудови договори, ще се разпишат длъжностни характеристики. Персоналът ще бъде нает 2 месеца преди реалното стартиране на услугата „ЗЖ”. Същият ще бъде ангажиран в подготовката, преместването и настаняването на младежите в социалната услуга „Защитено жилище”. В рамките на тази дейност ще бъде осигурено работно облекло и изготвена оценка от СТМ.
Дейност 4: Подготовка за преместване и настаняване на младежите Подготовката за извеждане от институциите на потребителите на услугата ще се реализира приоритетно от експерти (психолог и консултант) екипите в рамките на специализираните институции и от екипа, на услугата „ЗЖ”. Психолога и консултанта ще подпомогнат процеса на създаване на емоционални връзки между младежите и непознатия за тях екип на услугата, като напускането на институцията ще се извърши поетапно и съвместно между младежите и екипа на услугата. Поради спецификата на региона ще бъдат поканени експерти(психолог и консултант) извън територията на община Айтос. Ще се извърши посещение на действаща услуга „ЗЖ” за обмен на информация и опит. В този преходен период от екипа на услугата ще се изготви и цялостната документация за организация на работа в услугата „ЗЖ”, като дейността ще се подпомага методически от консултант. Ще се извърши подготовка на помещенията и дворното пространство на ЗЖ.
Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище (ако е приложимо) Дейността включва: • Разкриване на услугата „ЗЖ” в гр. Айтос със заповед на Кмета на общината; • Разработване на процедури за предоставяне на услугата, съгласно действащите нормативни актове; - Сключване на потребителски договор за предоставяне на услугата „ЗЖ”; - Изготвяне на първоначална оценка на потребностите; - Оценка на риска; - Изготвяне на социална оценка; - Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата; - Изработване на дневна програма, с цел стимулиране и поддържане на самостоятелен начин на живот. Тя включва трудова дейност, движение и учение, групи за разходка и спорт, сръчност, развитие на творчески способности, културни дейности, екскурзии и отдих. - Изготвяне на план – програма за здравни грижи. Съдържа здравен статус, необходими превантивни мерки, потребност от лечение или оздравителни дейности. - Изготвяне на програма за хранителния режим и организация на храненето. Включва обсъждане на менюто, разпределение на средствата за деня, съобразно определения храноден. Разпределяне задълженията между обитателите за сервиране, почистване, помощ при приготвянето на храната. Дейността ще продължи 12 месеца, като ежедневно потребителите ще осъществяват дейности, подкрепяни от специалисти. Предвидените дейности отговарят на следните стандарти и критерии: - Достъпност; - Добре поддържана битова и околна среда- осигурена възможност на потребителите самостоятелно да организират свободното си време; - Организиране на културни и други дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях; - Осигурена възможност за организиране на свободното време, лични контакти със семейството, приятелите и с други лица, поддържане на лични интереси, изкуство или хоби; - Осигурен правилен режим на хранене, отчитащ Закона за народното здраве и нормативните актове по прилагането му. Участие на потребителите в организацията на храненето-умения за разпределяне на дейностите между потребителите, бюджетни средства за деня и др. - Осигуряване на съдействие за получаване на медицинска помощ, рехабилитация, както и на други здравни грижи; - Достъп до образователни услуги и информация; - Организиране и провеждане на трудотерапия, която цели подпомагане на социално–трудово адаптиране, насочена към изграждане на умения за преодоляване на трудности и интегриране в обществото. Придобиване на елементарни трудови умения, поддържане на лична хигиена, пране, дрехи, спалня, трапезария и кухня.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 520 BGN
Общ бюджет: 81 636 BGN
БФП: 81 636 BGN
Общо изплатени средства: 81 634 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 103 BGN
2014 34 559 BGN
2015 29 972 BGN
81 634 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 538 BGN
2014 29 375 BGN
2015 25 476 BGN
69 389 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 565 BGN
2014 5 184 BGN
2015 4 496 BGN
12 245 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз