Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-1128-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-08009
Наименование: Грижа за децата - устойчивост и инвестиция в бъдещето
Бенефициент: ЕТ МАЙК 2013 - МИХАИЛ МАДЖАРОВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2013
Начална дата: 05.12.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Постигане на заетост, чрез реализиране на проект за предприемачество насочен към организиране и управление на самостоятелна стопанска дейност
Дейности: Осигуряване на трудови възнаграждения на самонаетото лице и наетия персонал за не повече от 3 месеца Осигуряване на трудово възнаграждение на самонаетото лице и едно наето лице. Финансирането е необходимо за подготовката и осъществяването на собствен бизнес, както и възможността във фирмата да бъде наето лице, което да изпълнява определени задачи.
Първоначално закупуване на материали Закупуване на материали, които в рамките на изпълнението на проекта трябва да бъдат изразходвани, вложени или реализирани. Закупуването на материалите е необходимо и ще помогне за стартирането и развитието на фирмата.
Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието Закупуването на оборудване ще даде възможност за практическо създаване и реализиране на Детския център. Закупуването на оборудването е по правилата на ЕФРР /случаи на кръстосано финансиране/ и е необходимо за да помогне на предприятието да стартира дейността си.
Информираност и публичност За информиране на обществеността и даване публичност на проектното предложение ще се предприемат действия за визуална индентификация на получената безвъзмездната финансова помощ съгласно Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. и Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Човешки ресурси”, 22 юли 2011 г. Дейноста създава условия за прозрачност и контрол на проекта и популяризиране на Европейския съюз.
Изготвяне на стратегия и стартиране дейността на собственото предприятие Изготвянето на стратегия ще даде възможност за по-успешно етапно и организирано стартиране и развитие на дейността на Детския център. Факторите за реализиране на стратегията за развитие на детския център са : процесите в обществото; пазарната ориентация; собствените мотивиращи фактори – лични желания, амбиции за развитие и доказване; социалната и икономическа среда и други. Настоящата разработка ще разгледа сложната проблематика, свързана със създаване и развитие на детски център: -стратегията като план – конкретизира се в годишен план, тематичен план, месечни планове; идейни планове и проекти; -стратегията като позиция – конкретизира се в приоритетите на детската градина; -стратегията като начин на действие – конкретизира се в годишна действена програма; -стратегията като принцип на поведение – конкретизира се в мисията и стратегическите цели, както и в механизма реализиращ стратегията. -стратегията като перспектива – конкретизират се във визия, очаквани резултати, мултиплициращ ефект, план за мониторинг и контрол. Понятийна система: -Мисия – определя ролята, която детския център има в обществото и показва какви социални потребности задоволява в него, определя основния културен, образователно-възпитателен продукт, който реализира детския център. -Визия – определя какъв трябва да бъде детския център, когато се изпълнят целите, ориентирани към всички, работещи в него. Пояснява предназначението на детския център неговото развитие. -Организационни действия и управляващи подходи, използвани за достигане на задачите и целите на детския център – структурирани са в оперативно-приложима действена програма , създаване на организационна структура и изпълнителско ниво . -Стратегически цели на организацията и етапи за реализиране на стратегията. Нашата мисия:Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност, да формираме децата като личности на 21 век – личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания, умения, компетенции, умеещи да взаимодействат с околните. На база позитивните възможности и компетенции на колектива, ясните приоритети, предизвикателствата на съвремието, перспективите и управленския поглед да се изгради облика на детския център, като система, ориентирана към рационално използване на ресурсите и развитието в бъдеще, да бъдем конкурентни и търсени от родители и деца. Дейността ще създаде реални условия за разгръщане на професионалната и творческа активност на персонала на фирмата и намирането на добри управленски решения. Дейността ще създаде по-добри възможности в близък и средносрочен план за успешно развитие на фирмата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 256 BGN
Общ бюджет: 14 801 BGN
БФП: 14 801 BGN
Общо изплатени средства: 13 143 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 801 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 143 BGN
2015 0 BGN
13 143 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 171 BGN
2015 0 BGN
11 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 220 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 971 BGN
2015 0 BGN
1 971 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз