Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0130-C0001
Номер на проект: Д01-3797/12.03.2013
Наименование: „Ръка за ръка, с поглед към света”
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: "Образователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства" се стреми към засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групите в неравностойно положение
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Обучение на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда
Дейност 3 Осигуряване на маретиално-техническа база за провеждане на многомодулните извънкласни занимания
Дейност 4 Модулни занимания по интереси в интеграционна мултикултурна среда
Дейност 5 Информационна кампания за етническата толерантност "партньори в знанието - приятели в живота"
Дейност 6 Дейности по информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 134 BGN
Общ бюджет: 105 915 BGN
БФП: 105 915 BGN
Общо изплатени средства: 105 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 105 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 220 BGN
2014 83 695 BGN
2015 0 BGN
105 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 028 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 887 BGN
2014 71 141 BGN
2015 0 BGN
90 028 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 333 BGN
2014 12 554 BGN
2015 0 BGN
15 887 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 3 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз