Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0177-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-11019
Наименование: "Подобряване на знанията и уменията на служителите на "Софийска вода" АД чрез обучения по професионална квалификация и ключови компетенции"
Бенефициент: "Софийска вода" Акционерно дружество
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.11.2012
Начална дата: 27.02.2013
Дата на приключване: 24.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване професионалната квалификация и ключовите компетенции на 262 служители на „Софийска вода“ АД с цел постигане на по-висока ефективност и производителност в работния процес.
Дейности: Дейност 1. Стартиране на проекта и сформиране на екип Дейността ще стартира с определянето и сформирането на екип за управление на проекта. Първото заседание на екипа ще определи функциите на членовете му, ще се разпределят отговорностите и ще се утвърдят методите на контрол и отчитане. Ще се използва действащата в момента в „Софийска вода“ АД система за вътрешен финансов контрол. Ежемесечно ще се провеждат срещи на екипа за обсъждане на дейностите по проекта. Всяка среща ще има дневен ред, ще бъде отчитан напредъка по проекта чрез доклади и ще завършва с протокол. Всяка промяна/разлика от планираната дейност трябва да се отбележи и поясни. На първата среща ще бъде обсъден и изработен подробен План-график. Ще се извършва постоянно наблюдение върху дейността на подизпълнителите. Ще се извършва месечно отчитане на изразходваните средства, тяхното счетоводно отразяване в регистри, начисляване и изплащане на възнагражденията. Добрият оперативен мениджмънт ще допринесе за успешно приключване на проекта, неговото навременно и коректно отчитане с постигане на заложените цели. Ръководителят на проекта ще изготви и подаде към АЗ финален отчет след приключване на проекта.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Дейността ще бъде разделена на две части: 1. Подготовка на тръжна документация Процесът по избор на доставчик ще започне с подготовката на тръжна документация. Всички процедури ще бъдат по реда на ЗОП. Процедурите ще бъдат четири на брой, като две от тях ще бъдат с набор от три оферти, една процедура с открити правила и една чрез публична покана. Тръжната документация ще бъде изготвена в рамките на 1 месец от екип, който ще включва ръководителя на проекта, специалист човешки ресурси, юрист, счетоводителя и служител от отдел „Снабдяване”. Тръжната документация ще включва изисквания за участие към кандидатите, инструкции, проект на договора, технически изисквания и методика за оценка. 2. Провеждане на тръжната процедура и избор на доставчици Критериите за допустимост на кандидатите ще да бъдат в няколко направления: техническо съответствие, оценка на системата за управление на качеството и финансово състояние. Оценката може да се формира на база най-ниската предложена цена или икономически най-изгодна оферта, като 70% от оценката е за цената и останалите 30% от оценката за другите показатели. Всички участници в процедурата ще бъдат уведомени. Избраният доставчик ще бъде поканен да сключи договор. Към подписване на договор с избрания доставчик ще се пристъпи след четиринадесет дневния срок. В рамките на 1 месец след този период трябва да бъде сключен договорът.
Дейност 3. Обучения на служители за придобиване на професионална квалификация. Ще бъде проведено обучение по професионална квалификация за придобиване на част от професия „Еколог”, което ще повиши квалификацията и професионалните умения на 11 служители на „Софийска вода“ АД от Лабораторно-Изпитвателния Комплекс (ЛИК) на Дружеството, включени в обучението. Продължителността на обучението ще бъде 600 учебни часа (теория – 247 / практика – 353) в рамките на 6 месеца (5 дни х 5 учебни часа х 24 седмици = 600 у.ч.) Обучението включва: I. Обща задължителна професионална подготовка (Здравословни и безопасни условия на труд, Компютърна грамотност, Бизнес комуникации, Бизнес предприемачество, Икономика) II. Отраслова задължителна професионална подготовка (Химия на околната среда, Неорганична химия, Органична химия, Физикохимия, Техническо чертане, Електротехника и електроника, Аналитична химия и инструментални методи, Микробиология, Автоматизация на производството, Процеси и апарати) III. Специфична задължителна професионална подготовка (Екология и устойчиво развитие, Опазване на околната среда, Екологичен мониторинг, Нормативно - правна база в екологията, Пречистване на замърсени почви, Пречистване на промишлени отпадни води, Пречиствателни съоръжения, Производствена практика) В края на обучението се предвижда оценка на ефективността на обучението чрез провеждане на тестове, както и анкети в началото и края на обучението. Всеки участник в обучението ще получи сертификат, с който ще се удостовери успешното завършване на обучението. Обучението ще се осъществи в обучителната зала на СПСОВ Кубратово.
Дейност 4. Обучения на служители за повишаване на ключовите компетентности. Провеждането на дейността ще бъде предшествано от следните подготвителни дейности:  Сформиране на групи от обучаеми;  Подготовка на комплекти за обучение на обучаемите; Ще бъдат проведени следните обучения за придобиване на ключови компетенции: 1. Умения за водене на преговори Цел на обучението - Подобряване на уменията за водене на преговори с клиенти или доставчици на компанията Целева група - Служители, работещи с доставчици или клиенти на компанията Продължителност на курса - 2 дни по 10 учебни часа = 20 (теория – 8 / практика – 12) Брой на обучаваните лица - 31 човека разпределени в 2 групи (група I – 15 човека и група II – 16 човека) Описание:  Структура и етапи на преговорния процес  Разпознаване на типове поведения при преговори  Овладяване на ефективни техники и тактики за преговори  Овладяване на техники за аргументация  Овладяване на техники за преодоляване на възраженията  Използване на печеливши стратегии  Управление на времето и стреса при водене на преговори 2. Управление на процеси и проекти Цел на обучението - Придобиване на умения за управление на процеси и проекти с цел ефективното постигане на бизнес целите Целева група - Ръководни служители и експерти, управляващи различни бизнес проекти и процеси Продължителност на курса - 3 дни по 10 учебни часа = 30 (теория - 8 / практика - 22) Брой на обучаваните лица - 30 човека разпределени в 2 групи (група I – 15 човека и група II – 15 човека) Описание:  Принципи в управлението на процеси  Принципи в управлението на проекти  Определяне на подходящ процес за управление на даден проект  Роли на работещите проекта  Създаване на план за управление на проекта  Планиране на време и ресурси  Идентифициране и управление на рисковe  Решаване на проблеми при управлението на проекта 3. Обучение за обучаващи Цел на обучението - Подготовка на вътрешни обучители в различни области от дейността на фирмата с цел създаването на централизирана система за вътрешни обучения. Това ще позволи съхраняване на фирменото знание; лесен трансфер на знание и компетенции; унифицирани стандарти на работа, както и качествено посрещане на вътрешните нужди. Целева група - Служители от различни отдели с висока експертиза в собствената област, които ще бъдат ангажирани с предаването на знания и умения при обучението на нови служители или при въвеждането на нови практики. Продължителност на курса - 3 дни по 10 учебни часа = 30 (теория – 15 / практика – 15) Брой на обучаваните лица – 43 човека разпределени в 3 групи (група I – 15 човека, група II – 15 човека и група III – 13 човека) Описание: І. Анализ на потребностите от обучение ІІ. Дизайн на обучение  Разработване на учебна програма;  Разработване на помощни материали и помагала;  Ефективно използване на казуси и ролеви игри. ІІI. Развиване на обучителните компетенции  Комуникация, презентация;  Привличане и задържане на вниманието на аудиторията;  Техники за разчупване на леда;  Оценка на ефективността на обучението. 4. Комуникация с клиенти Цел на обучението - Предоставяне на знания и умения по ключови компетенции в сферата на обслужването на клиенти, което е от първостепенно значение за предоставянето на висококачествени услуги от компанията Целева група - Технически персонал, имащ контакт с клиенти Продължителност на курса - 2 дни по 10 учебни часа = 20 (теория – 8 / практика – 12) Брой на обучаваните лица – 87 човека разпределени в 7 групи (група I – 13 човека, група II – 13 човека, група III – 13 човека, група IV – 12 човека, група V – 12 човека, група VI – 12 човека и група VII – 12 човека) Описание:  Ефективна комуникация: правила за комуникация с клиента, спазване на дистанцията  Насочване и контрол на разговора  Управление на разговора  Техники за убеждаване  Даване на обратна връзка 5. Изграждане на екипи Цел на обучението - Повишаване на уменията за изграждане на успешни екипи Целева група - Ръководители и членове на екипи Продължителност на курса - 3 дни по 10 учебни часа = 30 (теория – 1 / практика – 29) Брой на обучаваните лица – 43 човека разпределени в 3 групи (група I – 15 човека, група II – 15 човека и група III – 13 човека) Описание:  Лидерство и формиране на екип  Синергия и потенциал на екипа  Сплотяване на екипа  Взаимодействие и комуникацията  Стимулиране на доверието 6. Английски език Цел на обучението - Повишаване на езиковите компетенции по английски език за 28 служителя Целева група - Служители на експертни и ръководни позиции, чиято работа налага ползването на английски език Продължителност на курса - 300 учебни часа (х100 у.ч. на ниво) под дистанционна форма на обучение – 75 дни х 4 учебни часа в рамките на 6 месеца (теория – 150 / практика – 150) Брой на обучаваните лица – 27 човека разпределени в 3 групи (група I (нива B1, B2 и C1) – 10 човека, група II (нива B1, B2 и C1) – 9 човека и група III (нива B2, C1 и C2) – 8 човека) Описание: Предоставяне на обучения по английски език за съответните нива според Европейската езикова рамка: B1, B2, C1 и C2 В края на всяко от обученията се предвижда оценка на ефективността на обучението чрез провеждане на тестове, както и анкети в началото и края на обучението. Всеки участник в обучението ще получи сертификат, с който ще се удостовери успешното завършване на обучението. Обучението ще се осъществи в обучителните зали в ПСПВ Бистрица и СПСОВ Кубратово.
Дейност 5. Дейности за информиране и публичност За да се запознае широката общественост с целите, резултатите и ползите от проекта, е необходимо да се планират дейности за осигуряване на публичност и визуализация на проекта, както и да се информира обществеността за финансовия принос от Европейската общност чрез ЕСФ и ОП РЧР 2007-2013 г. Ще се проведат две пресконференции - встъпителна и заключителна в ПСПВ Бистрица, на които ще бъдат представени целевите групи, дейностите, целите на проекта, резултатите и постигнатия ефект. На събитията ще бъдат поканени представители на национални и регионални медии, бизнес партньори и др. Ще се изработят две постоянни разяснителни табели, една пред входа на залата в СПСОВ Кубратово и една пред входа на залата в ПСПВ Бистрица, където ще се проведат обученията по настоящия проект. Ще се отпечатат и разпространят 200 цветни брошури с детайлна информация относно целите, резултатите и хода на проектните дейности. Периодично ще се актуализира информацията за развитието на проекта на интернет страницата на „Софийска вода“ АД.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 291 BGN
Общ бюджет: 38 421 BGN
БФП: 26 895 BGN
Общо изплатени средства: 26 895 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 26 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 26 895 BGN
2015 0 BGN
26 895 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 22 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 860 BGN
2015 0 BGN
22 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 034 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 034 BGN
2015 0 BGN
4 034 BGN
Финансиране от бенефициента 30 982 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз