Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0135-C0001
Номер на проект: Д01-3920/09.04.2013
Наименование: Различни, но заедно
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Христо Ботев" , гр. Карнобат
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Дейности: І. Сформиране на екипа.
ІІ. "Информиране и публичност".
ІІІ."Лятно училище 2014"
ІV. "Извънкласни форми в начален етап на образование"
V. "Извънкласни форми в прогимназиален етап на образование"
VІ. "Извънкласни форми в гимназиален етап на образование"
VII. "Лятно училище 2013"
Подготовка на дейност VII. "Лятно училище 2013"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 123 186 BGN
Общ бюджет: 117 374 BGN
БФП: 117 374 BGN
Общо изплатени средства: 117 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 374 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 637 BGN
2014 73 912 BGN
2015 18 816 BGN
117 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 768 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 941 BGN
2014 62 825 BGN
2015 15 994 BGN
99 760 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 696 BGN
2014 11 087 BGN
2015 2 822 BGN
17 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз