Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0162-C0001
Номер на проект: Д01-4446/16.09.2013 г.
Наименование: Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Бенефициент: Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 10.01.2012
Дата на приключване: 31.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подпомагане на образователния процес на учениците с нарушено зрение чрез осигуряване на равен достъп до задължителна и допълнителна учебна литература и създаване на подкрепяща среда за тяхното интегриране и бъдеща професионална реализация.
Дейности: Дейност 1 Администриране на проекта
Дейност 2 Осигуряване на учебници и помагала в достъпен формат за ученици с нарушено зрение, които учат интегрирано
Дейност 3 Отпечатване на брайлов шрифт и адаптиране в електронен формат на изучаваната в училище литература, която до момента не е налична
Дейност 4* Професионално ориентиране на ученици с нарушено зрение от гимназиалните класове
Дейност 5 Издаване на ръководство за професионално ориентиране на хора с нарушено зрение в електронен, брайлов и на едър шрифт формат
Дейност 6 Консултиране на родители на деца с нарушено зрение в предучилищна и училищна възраст
Дейност 7 Изработване на софтуер за полагане на изпити под формата на тест от ученици с нарушено зрение
Дейност 8 Издаване на ръководство по етикет за ученици с нарушено зрение
Дейност 9 Разработване на методика за преподаването на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от 1 до 12 клас
Подготовка на Дейност 7
Дейност 10 Информиране и публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 341 150 BGN
Общ бюджет: 333 429 BGN
БФП: 333 429 BGN
Общо изплатени средства: 333 379 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 333 429 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 200 BGN
2013 204 720 BGN
2014 60 459 BGN
2015 0 BGN
333 379 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 283 415 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 57 970 BGN
2013 174 012 BGN
2014 51 390 BGN
2015 0 BGN
283 372 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 014 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 230 BGN
2013 30 708 BGN
2014 9 069 BGN
2015 0 BGN
50 007 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз