Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0183-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01002
Наименование: Безопасен труд в "МБАЛ - "НКБ" ЕАД
Бенефициент: """Многопрофилна болница за активно лечение ""Национална кардиологична болница"""" ЕАД "
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 24.07.2012
Дата на приключване: 24.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: 1. Да се осигурят на работещите в “МБАЛ - “НКБ” ЕАД здравословни и безопасни условия на труд, съответстващите на добрите европейски практики. 2. Да се повиши на производителността, чрез подобряване на работните условия и благосъстоянието на работещите и, в резултат на това, намаляване на дела на трудовите злополуки, броя изгубени поради злополуки и професионални заболявания дни и свързаните с това разходи. 3. Да се намалят трудовите злополуки и професионалните заболявания в “МБАЛ - “НКБ” ЕАД с минимум 25 % в срок до 1 година след приключване на изпълнението на проекта.
Дейности: Дейност 1 - Организация и управление на проекта, вътрешен контрол на изпълнението За успешното изпълнение на проекта и постигането на планираните резултати е от първостепенна важност осигуряването на качествени ресурси за изпълнение на дейностите и управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои от ръководител и координатор. Вътрешна оценка на проекта ще се извършва периодично при осъществяването на отделните етапи на проекта. Ръководителят на проекта ще следи и контролира реализацията на всички предвидени дейности. Предвижда се провеждането на ежемесечна вътрешна оценка за изпълнението на проекта, с регистриране степента на изпълнение на всяка от дейностите и изготвяне на финансово – счетоводен отчет. С редовната вътрешна оценка се осигурява постоянна готовност за предоставяне на данни при проверка от съответните контролни органи, както и своевременна реакция при възникване на проблем, застрашаващ срочното и качествено изпълнение на “Плана за действие”. Степента на изпълнение на всяка от дейностите ще се оценява чрез т.нар. “обективно проверими показатели”. Ще се изготвят месечни отчети от всеки представител от екипа на проекта. Ръководителя ще извършва анализ и обобщаване на ситуацията. Счетоводителя ежемесечно ще представя справка за разходването на средствата. Ръководителят ще изготвя обобщен доклад за дейността и степента на изпълнение и постигане на заложените резултати и ще го представя на Директора на предприятието. В началото на всеки месец ще се провеждат оперативки за контрол на напредъка по проекта.
Дейност 2 - Избор на изпълнители в съответствие с изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство към момента на откриване на процедурата - ЗОП или НВМОП. Дейността ще се изпълнява при стриктно спазване на изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство към момента на откриване на процедурата - ЗОП или НВМОП., както и изискванията на Договарящия орган. Дейността е планирана съответствие с изискванията на действащото законодателство в Република България. Дейността гарантира, че проектът се осъществява на базата на принципа на прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане. Ще бъде проведена една тръжна процедура, съобразено с изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство към момента на откриване на процедурата - ЗОП или - за закупуване на лични предпазни средства и работно облекло. Процедурата включва:  Изготвяне на тръжна документация за провеждане на процедурата „Открит конкурс” и „Три оферти”, заедно със заповед за назначаване на оценителна комисия, като документите отговарят на изискванията на НВМОП (съобразено с изискванията и разпоредбите на актуалното законодателство към момента на откриване на процедурата). След като, Бенефициентът ги оцени за съответствие с поставените от него изисквания, ще ги класира по критерий икономически най-изгодна оферта или най-ниска цена. С класирания на първо място кандидати ще бъде сключен писмен договор. За разходването на средствата по бюджетните пера, които не изискват провеждането на процедури и събирането на 3 оферти “МБАЛ - “НКБ” ЕАД стриктно ще се придържа към всички изисквания и указания на ДО и Наръчника на ДО.
Дейност 3 – Осигуряване на публичност за проекта Изпълнителят ще направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Изпълнителят ще отбелязва финансовия принос на Общността и ще поставя логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: - бланки; - табели; - прес-съобщения; - доклади за вътрешно ползване и за външни партньори; - електронни носители (CD, DVD), аудио-видео материали; - всякакви други публикации; - на оборудването (знаци, стикери); - табела на сградата. Планирано е използването на следните мерки за информация и публичност: 1. Информационни табели В периода на изпълнение на проекта Изпълнителят ще постави 2 броя информационни табели, една на сградата на и една на помещението, където ще се модернизира климатичната и вентилационна система. Информационната табела ще указва вида и името на операцията, както и следната информация, която ще заема поне 25% от цялата площ на таблата: а) логото на Европеиския съюз в съответствие с графичните стандарти в Приложение 1 на Регламент 1828/2006, както и позоваване на Европейския съюз; б) логото на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и позоваване на ЕСФ; в) пълно изписване на оперативната програма – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; г) послание, което символизира помощта на ЕС – „Инвестира във вашето бъдеще”. 2. Брошура за изпълнението на проекта Планирано е изработването и разпространението на 500 броя информационни брошури за изпълнението на проекта. Брошурата ще информира за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. В съответствие с изискванията, брошурата ще съдържа: а) логото на ЕС и ОП РЧР със съответното позоваване на ЕС и ЕСФ; б) наименованието на проекта, които се изпълнява; в) изречението “Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Горната информация ще заема поне 25% от площта на съответната лицева част на брошурата. Описаните правила ще се прилагат по същия начин и за информацията, разпространявана по електронен път (интернет страници, електронни съобщения и т. н.) или чрез аудио-визуални материали. 3. Стикери Закупеният по проекта дълготраен материален актив – 10 обслужващи колички за птицевъдна сграда с автоматични стълби, ще бъдат обозначени с 20 броя стикери, поставени на видими места. 4. Публикации в регионален вестник Бенефициентът ще изготви две публикации, една в началото и една в края на проекта. Публикациите ще съдържат информация за основните цели на проекта, планираните дейности и очаквани резултати. Освен задължителните елементи, описани по-горе, всякa публикация ще съдържа и изявление за отговорността: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален фонд. “МБАЛ - “НКБ” ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Агенция по заетостта.”
Дейност 4 - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност В съответствие с идентифицираните нужди и проблеми на целевата група е планирано и извършването на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната политика на организацията, представлява основен подход за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Изготвения анализ ще спомогне за: ◊ изграждането на по-продуктивни, по-безопасни и здравословни работни места; ◊ намаляване на рисковете при работа, защитавайки здравето и пестейки време и пари; ◊ намаляване на човешката и на икономическата цена, заплащана поради неспазване изискванията за безопасна работа. Активната социална политика на “МБАЛ - “НКБ” ЕАД по отношение на условията на труд е насочена към повишаване на културата за предпазване у работещите и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност. Основните цели на анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност са: - високо качество на труда и организация на работа; - високо качество на управление на човешките ресурси; - висока надеждност на мерките, осигуряващи живота и здравето на работещите. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда в предприятието не следва да се приема като задължение, а като необходимост. Основните акценти в анализа и проектирането на организацията на трудовата дейност ще бъдат: - създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с дейността опасности и професионални рискове, както и за укрепване на здравето при работа; - прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове и форми на “добра практика”, доказали своята ефективност. Минимални изисквания за съдържанието: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – в тази част ще се опише сегашното състояние на “МБАЛ - “НКБ” ЕАД и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част се анализират и описва силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще се прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение
Дейност 5 – Закупуване на лични предпазни средства, защитно облекло и средства за колективна защита за работещите в “МБАЛ - “НКБ” ЕАД Всички планирани за закупуване лични предпазни средства, защитно облекло и средства за колективна защита - техният вид и брой, са определени възоснова на приложената оценка на риска и карти за оценка на риска на работно място. Планирано е закупуването на: бактерицидни лампи, защитни комплекти /престилка, яка очила/, мобилни защитни екрани, неопренови колани, защитни очила, еластични чорапи с висока компресия Средствата са избрани на база препоръчани мерки за намаляване на риск от втора степен – умерен. Основните идентифицирани рискове, съответно проблеми на целевата група са: електроматнитно поле и лъчения, токсични вещества, химични агенти, биологични агенти, физическо натоварване при работа. Закупуването на ново защитно облекло и ЛПС за подмяна, се налага, поради бързото им износване и повреда. Работещите в “МБАЛ - “НКБ” ЕАД за изложени на непрекъснато въздействие, което е особено агресивно към работното облекло и ЛПС – токсични вещества, химични агенти, биологични агенти. Използваните към момента защитни облекла и ЛПС, поради не достатъчно качествени материали, кройки и ергономичност, не създават необходимия комфорт и сигурност на работещите. Срока на износването не съответства на интензивното им използване. Планираните за закупуване защитни облекла ще бъдат по-качествени – с повишена защита, модерни и удобни. Планираните за закупуване ЛПС ще бъдат с по-добри технически характеристики от използваните.
Дейност 6 – Одит След приключване на проектните дейности ще бъде извършен одит от външен независим одитор, лицензиран от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Извършването на одит е необходимо за да се гарантира коректно и прозрачно разходване на средствата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 119 394 BGN
Общ бюджет: 102 302 BGN
БФП: 81 842 BGN
Общо изплатени средства: 81 842 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 842 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 842 BGN
2015 0 BGN
81 842 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 565 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 565 BGN
2015 0 BGN
69 565 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 276 BGN
2015 0 BGN
12 276 BGN
Финансиране от бенефициента 23 879 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз