Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0067-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Социални услуги в домашна среда за хора в неравностойно положение от община Твърдица.”
Бенефициент: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 23.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Твърдица
Описание
Описание на проекта: Създаване на звено за предоставяне на социални услуги в домашна среда към ДСП – Твърдица. Ще бъдат наети и обучени безработни лица към звеното за качествено предоставяне на социални услуги, насочени към комунално – битови и дейности за лична помощ. Идеята на проекта е да бъдат обхванати максимален брой лица нуждаещи се от социални услуги в семейна среда на територията на община Твърдица. Разширяване дейността на ДСП Твърдица и създаване на трудова заетост.
Дейности: 1.Провеждане на кампания за информиране и публичност на проекта. Проектът ще стартира с информационна среща, на която ще бъде представен екипа за управление и запознаване на обществеността с целите и същността на проекта, както и обхвата на услугите предоставяни в домашна среда и реда за тяхното предоставяне. Срещата ще се проведе в заседателната зала на общинската администрация. Ще бъдат изработени и разпространени информационни материали за: предоставената безвъзмездна помощ по Оперативната програма; организацията доставчик на социалните услуги; процеса на предоставяне на услугите за лична помощ, комунално битови дейности и дейности за подкрепа на социалното включване; описание на правата и задълженията на предоставящите социални услуги и съответно на потребителите. Ще бъде осъществена логистика за информационната среща. Ще бъдат разработени текстовете за материалите; ще бъде избран изпълнител, на който ще се възложи предпечат и печата им. В сайта на кандидата ще бъде публикувана информация.
2.Оборудване на офис за звеното за услуги в домашна среда. Предвижда се в помещение, собственост на Община Твърдица да бъде обособен офиса на звеното. За целта е необходимо закупуване на оборудване и обзавеждане за две работни места необходими за функциониране на звеното за предоставяне на услуги в домашна среда.
3.Подбор и наемане на персонал в звеното за услуги. Обявява се период, в който всички желаещи да бъдат назначени в звеното подават заявления. Изборът се осъществява на база на разработена методика за подбор утвърдена от кмета на общината. Комисия за подбор разглежда подадените заявления. След извършване на документална проверка, кандидатите се интервюират с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. Извършва се класиране в низходящ ред, след което се сключват трудови договори с одобрените лица. Лицата ще бъдат назначени на пълен работен ден или почасово. Ще бъде изготвена длъжностна характеристика и разработени и приложени към трудовия договор индивидуален план-график, включващ обслужваните от него потребители. Ще бъде закупено работно облекло.
4. Провеждане на въвеждащо и надграждащи обучения на персонала. Организиране и провеждане на въвеждащо обучение на кандидатите, преди да започнат работа в дома на потребителя за изграждане на умения и знания, необходими за удовлетворяване на неговите конкретни нужди и потребности. Обучението е предвидено за лица, които не са преминавали такова в предходни проекти финансирани от схеми на ОПРЧР. Въвеждащото обучение на лицата гарантира качеството на предоставяната социалната услуга. За целта ще бъде подбран и нает експерт - обучител. Обучението ще се извърши в рамките на 5 дни по теми, в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга в общността. Квалификационния курс ще завърши с решаване на тест и връчване на сертификат за успешно завършен курс. За лицата, които са от малките населени места на общината са предвидени разходи за командировки. В процеса на изпълнение на проекта ще бъдат проведени 3 еднодневни надграждащи обучения - на 25 работника за повишаване качеството на предоставяните социални услуги. Обучението ще бъде с практическа насоченост.
5. Консултиране и подбор на кандидат-потребители на социалните услуги. Обявяване на период за набиране на заявления на желаещи да ползват почасови социални услуги в домашна среда. Желаещите да ползват услуги попълват заявление, получено от ЗУДС, в което са описани всички изискуеми документи. Служителите на звеното консултират потребителя или близките му относно целите на програмата, начина на кандидатстване и условията.
6. Предоставяне на почасови услуги. В рамките на 12 месеца в различните населени места на територията на Община Твърдица в зависимост от подадените заявления ще бъдат предоставяни почасови услуги за лична помощ на 20 лица и почасови услуги за комунално – битови дейности на 30 лица.
7. Супервизия По време на предоставяне на услугите, на персонала на звеното, за повишаване качеството на предоставяните услуги ще бъдат проведени регулярни групови и индивидуални супервизии по един ден на месец /в месеца предхождащ надграждащото обучение/ след предварителни заявки от персонала на звеното.
8. Организация и управление на проекта. За целите на изпълнението на проекта ще бъде сформиран екип за управление и координация, който ще се състои от хора с различни профили, необходими за качественото реализиране на заложените дейности. Функциите и отговорностите на членовете на екипа са подробно описани в т.ІІ на настоящия проект. Екипът ще следи изпълнението да се извършва в съответствие с установените процедури, съгласно изискванията на Възложителя и специалните условия на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”. Ще бъде разработен график на дейностите с отговорни лица за изпълнението им; методология за извършване на мониторинг и контрол; план за реализиране на информационната кампания. Членовете на екипа за управление и изпълнение на проекта са отговорни за подготовката и проверката за съответствие на цялата документация, свързана с разработването, изпълнението и контрола на проекта, изготвянето на междинни технически доклади и окончателен технически доклад, придружени от финансови отчети по образец. Екипа ще се води от принципа за прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане и ефикасност при постигане на заложените цели.
9. Популяризиране на резултатите от проекта. За популяризиране и отчитане на заложените цели и задачи в проекта се предвижда изработване и разпространение на печатни материали, информационна среща с участието на институции, ползватели на социалните услуги и техни близки, участници в изпълнение на проекта, както и други заинтересовани страни.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
СДРУЖЕНИЕ "НЮ ЛАЙФ - НОВА ЗАГОРА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 623 BGN
Общ бюджет: 169 165 BGN
БФП: 169 165 BGN
Общо изплатени средства: 155 093 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 169 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 003 BGN
2014 72 091 BGN
2015 0 BGN
155 093 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 143 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 70 552 BGN
2014 61 277 BGN
2015 0 BGN
131 829 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 450 BGN
2014 10 814 BGN
2015 0 BGN
23 264 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз