Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0001-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-1
Наименование: „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 23.01.2013
Начална дата: 22.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: общата цел на проекта е да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции чрез развитие на резидентни форми на услуги в община Ямбол - центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище.
Дейности: Организация и управление на проекта Това е основна дейност, която продължава през цялото времетраене на проекта и чието осъществяване има за цел да осигури подходяща среда за безпроблемно изпълнение и координация на проектните дейности. Организацията и управлението на проекта ще се извършват от Ръководител на проекта, Екип на проекта и ще включва създаване и поддържане на система за постоянна отчетност, мониторинг и контрол, включително проверки на място и документални проверки на проектните дейности и разходи. Основно дейността включва следните поддейности: 1.1. Формиране на екип за управление и изпълнение на проекта. По линия на тази дейност ще бъде организирана встъпителна среща на екипа по проекта. Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване. ще бъде ревизиран времевия график на проекта с оглед на датата на подписване на договор и самото стартиране на проекта. Екипът ще провежда редовни работни срещи за докладване на напредъка и ще изготвя месечни протоколи от тях. 1.2. Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Дейността включва създаване на тръжни досиета, отправяне на покани към потенциални изпълнители, оценка на предложенията, избор на изпълнител и подписване на договор. Спазването на процедурите за подбор на изпълнители е необходимо за постигане на оптимално изпълнение целите на проекта. 1.3. Техническа и финансова отчетност по проекта. Дейността включва подготвяне на договори с персонала по проекта, водене на финансово- счетоводната документация по проекта и следене за целесъобразното и законосъобразно изразходване на финансовите средства по проекта, уреждане на всички данъчни плащания и социални и здравни осигуровки върху възнаграж¬де¬нията, изплащане възна¬граж¬денията, следене за стриктното изпълнение на разходните пера по бюджета на проекта.
Подбор на персонал Ще бъде разработена и утвърдена процедура за подбор на персонал, в която ще бъдат ясно упоменати: длъжностите и минималните изисквания за заемането им. В процедурата ще бъдат описани целите на подбора и информация за изпълнявания проект. Свободните длъжности са както следва: за 3 бр. ЦНСТ: Ръководител, 3ма социални работници, 27 детегледачи, 3 медицински сестри, 1 домакин, 3ма хигиенисти; за 1 ЗЖ: ръководител/социален работник, 1 трудотерапевт, 3ма възпитатели. Подборът на персонал ще бъде извършен на конкурсен принцип. Възможността да участват в конкурса ще бъде широко разгласена чрез обявяване на вакантните места. Вакантните места ще бъдат обявени в: Бюрото по труда; Публикувана обява в местните средства за масова информация, интернет страницата на Общината, информационните табла на общината, НПО и други местни институции; По време на срока за подаване на документи ще бъдат проведени две информационни срещи с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите. Целта на срещите ще бъде запознаване със спецификите на новите социални услуги, както и условията за работа в тях. На срещите всички потенциални кандидати ще имат възможност да зададат въпроси, свързани с работата в услугите. Специална комисия, назначена със Заповед на кмета ще проведе интервю с допуснатите кандидати. Интервюто ще има за цел да подбере най-подходящите специалисти за конкретните длъжности. След приключване на интервютата, комисията ще предложи на кмета на Община Ямбол да сключи договори с тях. Консултантът-методист ще разработи система за атестация на служителите в новите социални услуги и ще обучи ръководителите на социалните услуги в прилагането й /след на назначаване на персонала по предоставяне на услугата/.
Адаптационни дейности и подготовка за преместване на децата/младежите След като бъде извършен преглед и анализ на оценките на потребностите на всички деца и младежи, като част от дейностите, изпълнявани от ДАЗД в рамките на Компонент 1 и бъдат определени децата/младежите, които ще бъдат настанени в трите ЦНСТ и Защитеното жилище, ще бъде разработен план за адаптация и преместване на ползвателите на новите социални услуги. Плана за адаптация ще бъде изготвен от консултанта адаптация Планът за адаптация ще бъде разработен на база на констатациите, направени в оценките за всяко дете/младеж и ще бъде напълно съобразен със степента на увреждане и конкретната специфика на съответния потребител на новите социални услуги. Като част от плана за адаптация ще бъдат включени посещения на съответните специалисти, които ще работят в социалните услуги в институциите, в които живеят децата/младежите. Срещите на специалистите с децата, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. При осъществяване на срещите ще се търси подкрепата и съдействието на специалистите, работещи в конкретната специализирана институция. Консултанта адаптация ще участва в срещите между децата/младежите и новоназначените специалисти в социалните услуги. Консултантът ще ги подпомага с практически съвети за подобряване на комуникацията. При възможност, ще бъде планирано децата/младежите да посетят новите услуги преди реалното им настаняване в тях, с цел по-добра подготовка за бъдещото преместване. Като резултат от адаптационните дейности се очаква създаване на доверителна връзка между новия екип и децата/младежите, които ще бъдат настанени в новите социални услуги. Паралелно с плана за адаптация, ще бъде разработен и план за преместване на децата/младежите. Плана за преместване ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. По възможност няма да се предприема едновременно преместване на всички ползватели на новите услуги. Това ще стане поетапно в зависимост от оценките на потребностите на всяко едно дете/младеж. Плана за преместване ще бъде разработен от консултанта-методист.
Преместване на децата и младежите Преместването на децата/младежите в новите социални услуги ще бъде извършено в съответствие с препоръките, направени при оценката на потребностите на целевите групи и в съответствие с плана за преместване. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител като при разработване на техническата спецификация за услугата ще бъдат разписани всички конкретни изисквания във връзка с преместването съгласно специфичните нужди на всеки един от потребителите на социалните услуги. Техническата спецификация /част от документацията за възлагане на услугата по преместване/ ще бъде разработена от консултанта-методист. Преместването на децата/младежите по възможност ще бъде извършено поетапно с цел по-добра адаптация в новата среда.
Информация и публичност на проекта Дейността е планирана, съобразно изискванията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност на ЕСФ и Комуникационната стратегия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013. При визуалната идентификация ще се прилагат правилата за информиране и публичност, предвидени в чл.8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него. В началото проектът ще бъде представен официално пред местните медии на пресконференция с участието на екипа по проекта, представители на социалните институции, кмета на общината, представители на НПО-та, работещи с деца и младежи в неравностойно положение. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на големия социален и обществен ефект от реализацията му. В рамките на проекта се предвижда изготвянето и отпечатването на следните информационни материали: Брошури – 1000бр. Банер – 1 бр. Информационни табели – 4бр. ще бъдат поставени на сградите на 3те ЦНСТ и ЗЖ За по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата се предвиждат и други информационни подходи като: ще бъдат публикувани 3 статии в местната преса – една при преди настаняването на децата, една след настаняването и една статия за финала на проекта; ще бъдат заснети и излъчени два телевизионни репортажа, имащи за цел да запознаят широката общественост с целите и дейностите на проекта и новите социални услуги; ще бъде излъчено едно телевизионно предаване в местна медия с цел популяризиране на новите социални услуги. При приключването на дейностите по проекта ще се организира заключителна пресконференция, заинтересовани страни.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип При изпълнение на дейността ще бъдат разкрити 3 центъра за настаняване от семеен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/ – общ капацитет – 36 места + 6 места по спешност. В 3 ЦНСТ ще работят: Ръководител, 3ма социални работници, 27 детегледачи, 3 медицински сестри, 1 домакин, 3ма хигиенисти. Във всяко едно от ЦНСТ-та ще работят 1 социален работник, 1 хигиенист, 9 детегледачи и една медицинска сестра. Всички останали длъжности ще съвместяват работа и в трите центъра по график. Избраният метод на управление на центровете е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. В тази връзка не се предвижда да се предоставят специализирани /психологически, социални, рехабилитационни, образователни, здравни и т.н./ услуги в пространството за живеене. Всички необходими специализирани услуги, ще бъдат предоставяни от подходящите специалисти или услуги, извън мястото за живеене. Постоянната грижа за настанените деца се заключава до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ децата. • Осигуряване на постоянни грижи за 12 деца/14 деца: организиране на хранене, посещение на детска градина и училище • Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи. • Организиране на занимания за свободното време , съобразени с индивидуалните потребности на децата настанени в ЦНСТ. • Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата. • Отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ. • Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители. • Осъществяване на взаимодействие със съседи, съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ.
Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище При изпълнение на дейността ще бъде разкрито едно защитено жилище за младежи с увреждания с капацитет 8 души. В защитеното жилище ще работят ръководител/социален работник, 3ма възпитатели, 1 трудотерапевт. Услугата ще бъде основана на социална работа, при прилагане на индивидуален подход и ще бъде съобразена с конкретните потребности на всяко от настанените младежи Новосъздаденото защитено жилище ще осигури среда, в която потребителите ще водят пълноценен начин на живот съобразно възможностите си. С помощта на професионалистите ще бъде създадена и поддържана среда, близка до семейната и максимално подкрепяща самоорганизацията на ежедневието. Защитеното жилище ще гарантира задоволяването на базисните потребности на настанените - храна, топлина, подслон, трудотерапия, взаимоотношение, зачитане на достойнството и приемане на позитивното и на различното в тях. В рамките на услугата, младежите ще получат възможност за водене на нормален ритъм на живот, в който ще се редуват различени дейности (домакински, обучение, труд, свободно време, пътувания и др.), които ще се случват в различни пространства. Наред с това младежите ще получават медицински, стоматологични, психологични услуги и грижи извън мястото на живот; активен достъп до обществените ресурси (здравни, социални, културни институции, бизнес организации и др). Обезпечено ще бъде и предоставянето на индивидуализирани услуги, съобразно нуждите и възможностите на младежите, които ще са насочени към развитие на потенциалите им, справяне с проблеми и трудности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 580 680 BGN
Общ бюджет: 455 655 BGN
БФП: 455 655 BGN
Общо изплатени средства: 455 526 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 455 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 116 136 BGN
2014 318 812 BGN
2015 20 578 BGN
455 526 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 387 306 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 716 BGN
2014 270 990 BGN
2015 17 491 BGN
387 197 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 420 BGN
2014 47 822 BGN
2015 3 087 BGN
68 329 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 2 Разкрити места за настаняване по спешност на деца с увреждания от общността
Индикатор 3 Разкрити нови работни места
Индикатор 4 Младежи от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 5 Разкрити резидентни и съпътстващи услуги в общността за които е изградена инфраструктура, в съответствие с Националната карта на резидентните и съпътстващи услуги
Индикатор 6 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги 0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз