Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0057-C0001
Номер на проект: Д03-135/01.10.2015
Наименование: "Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, постдокторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 22.07.2013
Дата на приключване: 22.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на докторанти, постокторанти, специализанти и млади хора към научната работа и разширяване на възможностите за тяхната реализация в науката и икономиката.
Дейности: 1 Финансова подкрепа на докторанти във вид на стипендии
3 "Докторантски чай"
7 Осигуряване на необходими за научните изследвания консумативи и материали, компютри, апаратура, научна литература и софтуер.
10 Банкови услуги
4 Докторантско училище
9 Популяризиране на дейностите по проекта
6 Осигуряване на достъп до уникални научни съоражения, специализации във водещи научни центрове и специализирана литература.
2 оборудване на компютърен клас за докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени.
5 Подпомагане на мобилността на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени насочена към комуникация и изследвания в международна среда и представяне на научни резултати.
8 Подпомагане на публикуването на резултатите от работата на членовете на целевата група в международни научни списания и/или осигуряване на патентната им защита
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 747 805 BGN
Общ бюджет: 476 339 BGN
БФП: 476 339 BGN
Общо изплатени средства: 383 484 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 561 BGN
2014 68 044 BGN
2015 165 878 BGN
383 484 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 127 BGN
2014 57 838 BGN
2015 140 996 BGN
325 961 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 451 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 434 BGN
2014 10 207 BGN
2015 24 882 BGN
57 523 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз