Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0213-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 13.12.2012
Дата на приключване: 01.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Чрез разкриване на Звено за предоставяне на услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Стара Загора, да се предоставят по иновативен начин три типа услуги в домашна среда - за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално -битови дейности, които ще доведат до оптимално задоволяване на потребностите на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца. За предоставянето на услугите, ще бъдат наети безработни лица, като по този начин заетост ще доведе до подобряване на жизненото им равнище.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. С цел административно управление на проекта ще бъде сформиран екип, състоящ се от Ръководител проект, Координатор, Счетоводител и Технически сътрудник, които ще отговарят за постигане целите на проекта, за документалното му оформяне, изготвянето на междинни и окончателни технически и финансови отчети и др. Ще се разпределят основните задачи и отговорности между членовете на екипа, ще се определи система за вътрешен мониторинг. Ще бъдат осигурени материали и консумативи за администрирането на проекта – офис консумативи, канцеларски материали и др., за което ще бъдат избрани изпълнители чрез обявяване и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки. Всички документи се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Актуализират се и се съхраняват подредени и заключени в определени за целта шкафове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ. При нужда ще бъдат внасяни искания за междинни плащания, придружени с междинни технически доклади. При констатиране на пропуски или проблеми се предприемат необходимите действия за отстраняването им.
Дейност 2: Провеждане на процедура за кандидатстване, подбор и обучение на персонал за предоставяне на услуги в домашна среда По настоящия проект ще бъдат наемани безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. По време на изпълнението на проекта, персоналът за предоставяне на услуги в домашна среда ще се състои лични асистенти. Кандидатът изготвя Процедура за провеждане на подбор на персонала, Процедура за избор на обучител, Процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали и създава организация за изпълнението им. Обучението в рамките на настоящия Проект ще се реализира в групов формат, но не повече от 20 души в група, по разработена обучителна програма. Предвижда се едно въвеждащо обучение за новоназначените лични асистенти, които не са били обучавани за тези дейности. В хода на управление на услугите са предвидени и две поддържащи обучения за всички назначени лични асистенти. Обучението ще се проведе в зала на общината. В обучителния курс могат да бъдат включени само тези лица, които не са преминали въвеждащо обучение по други проекти и програми за извършване на определената по настоящия проект дейност. За недопускане на двойно финансиране, Кандидатът обменя информация с териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане, Агенциата по заетостта, относно лицата, обучени за лични асистенти по национални програми или програми, финансирани от други източници и по друг ред. За участниците в обучението се предвиждат учебни пакети включващи – папка, химикалка, листи. На всяко лице, преминало обучение се издава удостоверение/сертификат. След провеждане на Процедура за подбор на персонала Кандидатът сключва трудов договор с избраните лични асистенти, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда. Личните асистенти подписват Декларация за спазване на поверителност на личните данни и информацията. Връчват им се длъжностна характеристика, копие от Правилника за вътрешния ред, инструкции и др. документи разработени от Кандидата. За всеки личен асистент, се създава лично досие, което съдържа подадените от него документи и формуляра за индивидуалната му оценка.
Дейност 3: Кандидатстване, оценка и класиране на кандидатите за ползване на услуги в домашна среда. В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания: - - лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; - - лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ; - - деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване. Проектът ще даде възможност да бъдат обхванати отпадналите лица, обслужвани по Националната програма „Асистенти за хора с увреждания”, ОП „Развитие на човешките ресурси” – Проект „Подкрепа за достоен живот” след прекратяване на дейността им, както и лица, необхванати до момента от други програми и проекти, но отговарящи на целевата група на Проекта. Кандидатът изработва Процедура и създава необходимата организация за набиране на документи от кандидат-потребители за ползване на услуги в домашна среда. Съгласна настоящите Насоки за кандидатстване, Оценката на потребностите на кандидатите за потребители ще се извършва от Дирекция „Социално подпомагане” – Стара Загора по утвърдена Методика за оценка на потребностите на кандидати за ползване на почасови услуги по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Оценката на потребностите от почасови грижи в домашна среда се извършва за всички лица, заявили желание пред Кандидата да ползват услугите по одобрения проект. Кандидатът изготвя и депозира искане за извършване на оценка на потребностите на всички лица, подали заявления за ползване на услугите до директора на дирекцията "Социално подпомагане" – Стара Загора, към което прилага окомплектовани: всички приети заявления от кандидат-потребителите с приложените документи към тях и празни бланки на ФОРМУЛЯРА (ЧАСТ I и ЧАСТ II) за оценка на потребностите на всяко лице от почасови услуги, визуализирани, съгласно изискванията в Ръководство за бенефициенти по процедурата. Искането съдържа опис на приложените документи. За депозираните документи, бенефициентът получава входящ номер. След приключване на процедурата за извършване на оценка на потребностите Дирекция "Социално подпомагане" предоставя на бенефициента окомплектовани за всеки кандидат-потребител оригиналите на: попълнени бланки на ФОРМУЛЯРА (ЧАСТ I и ЧАСТ II) за оценка на потребностите от почасови грижи, предоставяни в домашна среда; заявленията на кандидат-потребителите и приложените документи към тях; списък на кандидат –потребителите, подредени по низходящ ред. Приоритетно ще бъдат включени хора с най – голяма нужда от подпомагащи грижи в ежедневието си и такива получили най – голям брой точки в резултат на направената им социална оценка. Кандидатът сключва договори за услуга с потребителите включени в списъка предаден от Дирекция „Социално подпомагане”.
Дейност 4: Провеждане на процедура за подбор на персонал за управление на Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Стара Загора. Ще се разработи и проведе процедура за подбор на персонал за управление на услугите в Звеното, което ще се помещава в сградата на Домашен социален патронаж – Стара Загора. Ще бъде пусната обява в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора и на сайта на Община Стара Загора. Ще бъдат разработени и връчени длъжностна характеристика, Правилник за вътрешния ред и др. необходими документи.
Дейност 5: Предоставяне на услуги в домашна среда и управление на риска за потребителите и личните асистенти в процеса на ползване на услугата. В рамките на създаденото Звено за услуги в домашна среда ще се предоставят три типа почасови услуги, включващи следните дейности:  дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; - Помощ за поддържане на личната хигиена; - Помощ при обличане, събличане; - Помощ при хранене; - Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар; - Помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги, в дома на потребителя; - Придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.  дейности за социална подкрепа и социално включване; - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, - Развлечения и занимания в дома и извън него; - Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; - Помощ при писане на писма, заявления и подаването им в съответната институция и други.  комунално-битови дейности. - Пазаруване - снабдяване с ежедневно необходимите продукти, лекарства, други; - Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите; - Извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; - извършване на административни услуги и плащания; - Приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Услугите в домашна среда ще се предоставят на 70 потребители в община Стара Загора, в продължение на 12 месеца. Услугите ще се предоставят съгласно Методически указания, разработени от Кандидата. Разработват се Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на услугите, процедура за действие при възникване на кризисни ситуации, инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя и/или неговата собственост, правила за осигуряване безопасността и здравето на личните асистенти. Предоставянето на услугите в домашна среда стартира за всеки потребител, считано от датата, регламентирана в Договора за предоставяне на услуга. Договорът се сключва между Кандидата и потребителя и/или негов законен представител. Въз основа на направената оценка ще се изготвят индивидуални планове за всеки потребител на услугата, съобразно потребностите и личните им желания. Индивидуалните планове ще се актуаризират на шестия месец от предоставянето на услугата, както и при необходимост. С всеки личен асистент се сключва трудов договор. Всички дейности по предоставяне на услуги от личния асистент се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика, и в индивидуалния план на потребителя. Личният асистент спазва стриктно договореното работно време или обем работа. По Проекта се предвиждат разходи за заплащане на пътни на личните асистенти от и до дома на потребителя, като за придвижването се определя оптимален маршрут. Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и възложени на личния асистент, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на Звеното за услуги в домашна среда и Екипа за организация и управление на проекта. С цел гарантиране на качество и ефективност при предоставяне на социалната услуга, в рамките на проекта ще се осъществява мониторинг на всеки етап от изпълнението му, по отношение на всички дейности на проекта, контрол на качеството на предоставяната услуга от квалифицирани специалисти. Разработената, от Кандидата, Процедура за приемане и разглеждане на жалби и сигнали по реализирането на проекта, включва и периода на предоставянето на услугите в домашна среда. В Звеното за услуги в домашна среда се назначават, на трудови договори, двама специалисти социални дейности, които извършват вътрешен контрол по отношение на договорените дейности, начина и времето на изпълнението им от личните асистенти, изготвяне или актуализиране на индивидуални планове; проверки за наличие или липса на двойно финансиране, изготвяне на месечни отчети за извършена работа на личните асистенти, присъствена форма, справки и др.
Дейност 6: Информиране и публичност. За популяризиране на проектната инициатива, дейностите, начините за участие в проекта и социалния ефект от неговото осъществяване ще бъде организирана и проведена информационна кампания. Всички информационни материали ще бъдат изготвени съобразно изискванията и регламентите за визуализация на Европейския съюз. В рамките на настоящата дейност се предвижда да бъдат организирани: - 3 /три/ пресконференции /начална, заключителна и междинна/, на които ще бъдат поканени 30 представители на различни медии, институции и организации. - 2 бр. репортажи по местното радио и телевизия. - 5 бр. публикации в сайта на община Стара Загора Ще се извърши дизайн, предпечатна подготовка и изработване на информационни материали. Ще бъдат изработени и разпространени: - 2 бр. информационни табели, - 250 бр. брошури за популяризиране на проекта и услугите в домашна среда, - 50 бр. плакати за проекта, - 250 бр. брошури за изпълнението на проекта; - 500 бр. листовки/флаери. - 10 бр. стикери за визуализация на оборудването и техническата документация. Всички информационни материали ще бъдат разпространени на територията на цялата община - в дирекция ”Социално подпомагане”, дирекция „Бюро по труда”, в кметствата по селата, в културни, образователни и социални институции Основната цел е да бъде запозната пряко обществеността, с проекта, социалния ефект от неговото реализиране и да сложат началото на предизвикване на промяна на съществуващите обществени нагласи и стереотипи по отношение на предоставянето на услуги в домашна среда.
Дейност 7: Външен одит на изпълнението на проекта Одитът на проекта ще бъде извършен от лицензиран експерт-счетоводител и изпълнен до 15 дни преди крайния срок за отчитане на проекта, като докладът за одит ще бъде приложен към окончателния финансов отчет. Одиторския доклад ще бъде изготвен в съответствие с действащата нормативна уредба, Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 603 BGN
Общ бюджет: 205 520 BGN
БФП: 205 520 BGN
Общо изплатени средства: 188 111 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 205 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 121 BGN
2014 140 991 BGN
2015 0 BGN
188 111 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 174 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 052 BGN
2014 119 842 BGN
2015 0 BGN
159 894 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 068 BGN
2014 21 149 BGN
2015 0 BGN
28 217 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома
Индикатор 4 1. Общ брой потребители на услугата /брой сключени договори с потребители за целия период на проекта/ - 213
Индикатор 5 2. Брой назначени лични асистенти - 213
Индикатор 6 3. Брой обучени лица за извършване на услугата - 213
Индикатор 7 1. Брой обслужвани потребители /брой лица от целевата група, включени в проекта, съгл. раздел III от Формуляра за кандидатстване/ - 213
Индикатор 8 2. Брой лица, за които е предотвратено настаняването в специализирана институция - 213
Индикатор 9 3. Брой лица проявили интерес към услугите - 213
Индикатор 10 4. Брой лица, заявили необходимост от предоставяните услуги - 213
Индикатор 11 5. Брой лица кандидатстващи за позицията Личен асистент - 213


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз