Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0065-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец
Бенефициент: СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Средец
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на равни възможности и подобряване условията за по-успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства, застрашени от отпадане и засилване на мотивацията им за социално включване.
Дейности: 1.Сформиране на екип за управление и изпълнение на дейностите по проекта. Да се изгради екип, който да е способен да организира и изпълни дейностите по проекта за определеното време.
2*. Информационно-рекламна кампания Да се промени нагласата на обществото към позитивно отношение спрямо децата от малцинствените етнически групи.
3. Език мой Работа с деца, необхванати в подготвителна група и застрашени от отпадане от училище ученици
4.Опознаване на културата на етническите общности Чрез запознаване с културата на етническите общности, населяващи страната, децата и учениците да опознаят собствената си националност и групова етническа принадлежност.
5. Фестивал “Зелен, Зелен Гергьовден”. Гергьовден е сред празниците, които се празнуват и от роми, и от българи. Като се представят обичаите на етносите, децата и учениците да могат да оценят приликите и разликите в традициите на двата етноса, които живеят заедно от десетилетия.
6.Обучение на учители за работа в мултикултурна среда Провеждане на специализирана подготовка на учителите за работа с деца от малцинствените групи
7. Информационна кампания за етническата толерантност Информационната кампания за етническа толерантност да допринесе за утвърждаване на принципа на равните възможности и за социализация на децата и учениците от различните етнически групи.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
"ОФИС ЕТАЛОН" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 016 BGN
Общ бюджет: 46 252 BGN
БФП: 46 252 BGN
Общо изплатени средства: 46 252 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 46 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 200 BGN
2013 10 620 BGN
2014 24 432 BGN
2015 0 BGN
46 252 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 39 315 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 520 BGN
2013 9 027 BGN
2014 20 768 BGN
2015 0 BGN
39 315 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 680 BGN
2013 1 593 BGN
2014 3 665 BGN
2015 0 BGN
6 938 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 2 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз