Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0045-C0001
Номер на проект: Д01-4475/19.09.2013
Наименование: "Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни компютърни технологии"
Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 18.07.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Развитие на потенциала на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език с интегриране на адекватни технологии с цел повишаване на конкурентноста, достъпността и ефикасността на учебните програми на Софийския университет на национално, европейско и международно ниво.
Дейности: 3.2. Реализиране на уеббазиран вариант на разработените курсове и модули за самообучение и достъп до материалите.
2.3. .Създаване на система за контрол на напредъка на бенефициентите
4.5 Подпомагането на участие на специализанти, постдокторанти и млади учени в национални и международни научни форуми.
3.2. Създаване и поддържане на уебсайт и блог за информиране на състава и широката публика за проекта.
3.1 3.1. Стимулиране на академичния състав за усъвършенстване на уменията за преподаване на академична дисциплина на ЧЕО с ИКТ.
1.3 1.3. Разработване на учебни планове, програми и пилотни курсове за усъвършенстване и сертифициране в целевата област.
2.2 Реализиране и оценяване на обучителни модули за използване на съвременни ИКТ в ЧЕО.
4.1. Осигуряване на мобилност за бенефициентите във водещи университети с цел повишаване на квалификацията им в областта на интегрирането на технологии в обучението по и на чужд език
1.4 1.4. Разработване на компендиуми в резултат на разработването на пилотните курсове
1.1 1.1. Проучване на добри практики за интегриране на ИКТ в чуждоезиковото обучение.
4.2. Подпомагане на публикации на бенефициенти в български и международни реферирани периодични издания.
2.5 Осигуряване на материално-техническа база и материали за реализиране на обученията
3.3 Създаване и поддържане на уебсайт и блог за информиране на състава и широката публика за проекта.
1.2 1.2. Създаване на система от критерии за сертифициране на университетски кадри за ИКТ в ЧЕО.
2.1 2.1. Обмен на опит с водещи обучителни институции чрез мобилност и семинари за ИКТ в ЧЕО.
4.3. Публикуване на сборник с подбрани на конкурсен принцип материали, създадени от бенефициенти.
3.5 Създаване на консултантски център по академични компетентности
2.4. Разработване на учебни планове и програми за обучение на и по чужд език на обучители от други факултети.
4.4. Подпомагане на издаването на три монографии на бенефициенти, свързани с прилагането на технологиите в обучението по и на чужд език.
3.4* Организиране на семинар и конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 417 796 BGN
Общ бюджет: 293 118 BGN
БФП: 293 118 BGN
Общо изплатени средства: 83 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 293 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 559 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 249 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 025 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 025 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 968 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 534 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз