Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0032-C0001
Номер на проект: Д01-4040/18.05.2013
Наименование: Връзката с бизнеса - устойчива реализация на инженерите, обучавани във Факултет "Техника и технологии" - Ямбол
Бенефициент: Факултет "Техника и технологии" - Тракийски университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 18.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване качеството на обучение на студентите от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол чрез подобряване на професионалните им компетенции с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
Дейности: Изпълнение на дейност 4* Организиране на работни срещи на ФТТ с партньорските организации
Изпълнение на дейност 5 Информраност и публичност на извършваните дейности
Изпълнение на дейност 1 Маркетингово проучване на бизнеса
Изпълнение на дейност 2* Разработване и/или актуализиране на учебни програми и документация
Изпълнение на дейност 3* Апробиране на разработената нова и/лили актуализирана учебна документация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 264 215 BGN
Общ бюджет: 217 545 BGN
БФП: 217 545 BGN
Общо изплатени средства: 217 545 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 217 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 843 BGN
2014 75 775 BGN
2015 88 927 BGN
217 545 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 184 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 916 BGN
2014 64 408 BGN
2015 75 588 BGN
184 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 926 BGN
2014 11 366 BGN
2015 13 339 BGN
32 632 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз