Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-4.0.01-0005-C0001
Номер на проект: ДОПТ-10/26.06.2012 г.; ДОПТ-17/30.06.2015 г.
Наименование: „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3”
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2012
Начална дата: 26.06.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: • Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства и хармонизиране на системата за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт, Реализирането й ще допринесе за постигане на общата цел на ОП ”Транспорт” за устойчива транспортна система, повишен капацитет за отговор при замърсяване и цялостно улесняване на морския транспорт. Изграждането и поддържането на Система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на морския транспорт (VTMIS), като част от Общностната система за контрол на корабния трафик и на информационното обслужване (SafeSeaNet), ще допринесе за повишаването на безопасността, сигурността и ефикасността на морския трафик, както и намаляване екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.
Дейности: Публичност
Машини и инсталации
Надзор по време на строителството
Строителство и изграждане
Техническа помощ
Възнаграждения (за планиране и проектиране)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 32 565 474 BGN
Общ бюджет: 38 925 204 BGN
БФП: 32 565 474 BGN
Общо изплатени средства: 23 256 450 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 565 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 912 BGN
2013 89 839 BGN
2014 16 918 926 BGN
2015 6 235 773 BGN
23 256 450 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 680 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 125 BGN
2013 76 363 BGN
2014 14 381 087 BGN
2015 5 300 407 BGN
19 767 983 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 884 821 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 787 BGN
2013 13 476 BGN
2014 2 537 839 BGN
2015 935 366 BGN
3 488 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изготвен доклад с три приложения по едно за всяка от дейностите 1, 2 и 3. Приложението по дейност 1 описва извършените дейности по Фаза 1 и Фаза 2 на VTS и настоящото състояние, придружен с описателен и разяснителен текстови, графичен и снимков материа
Индикатор 2 2. Изготвена техническа спецификация за проектиране и изпълнение на дейности 1, 2 и 3 оформена като три приложения за всяка една от дейностит
Индикатор 3 3. Изготвен Подробен устройствен правилник (ПУП) за обекти № 7 и № 10
Индикатор 4 4. Изготвена техническа спецификация за инженеринг
Индикатор 5 5. Изготвена методика за оценка на тръжна процедура
Индикатор 6 6. Изготвена ПУП за обект № 17
Индикатор 7 7. Доставени и монтирани нови метални кули с височина 24 м
Индикатор 8 8. Доставени и монтирани нови метални кули с височина 35 м
Индикатор 9 9. Доставени и монтирани нови метални кули с височина 40 м
Индикатор 10 10. Изградена пътна връзка с ширина 3,50 м
Индикатор 11 11. Доставени и монтирани аварийни дизел-генератори на обекти
Индикатор 12 12. Доставени и монтирани климатични системи на обекти
Индикатор 13 13. Доставена и монтирана метална кула с височина 50 м.
Индикатор 14 14. Изградена пътна връзка
Индикатор 15 15. Доставени и монтирани аварийни дизел-генератори
Индикатор 16 16. Доставени и монтирани климатични системи
Индикатор 17 17. Построена, обзаведена и оборудвана сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на Бургас
Индикатор 18 18. Построена, обзаведена и оборудвана сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на Варна
Индикатор 19 19. Доставени и монтирани радиолокационни станции (радар) на бр. обекти
Индикатор 20 20. Доставени и монтирани станции от автоматичната система за идентификация (AIS) на бр. обекти.
Индикатор 21 21. Доставени и монтирани видеокамери и термовизионни камери на бр. обекти
Индикатор 22 22. Доставени и монтирани станции за метеонаблюдение на обекти
Индикатор 23 23. Създаден софтуер, изпълняващ функциите на „едно гише” и функциониращ международен обмен на данни.
Индикатор 24 24. Инсталиран софтуер изпълняващ функциите на „едно гише” и функциониращ международен обмен на данни на обекти в два сървърни центрове –Бургас (обект №16) и Варна (обект № 17) и в два пристанищни офиса Бургас (обект № 16) и Варна(обект № 5).
Индикатор 25 25. Доставка и монтаж на ново ИТ, комуникационно и офис оборудване за НЦЕДМТ в обекти № 5 и № 16.
Индикатор 26 26. Доставени и монтирани радиорелейни станции на бр. обекти.
Индикатор 27 27. Доставено и монтирано оборудване за технологично обновление на радиокомуникационната система (GMDSS) на бр. обекти.
Индикатор 28 28. Доставени и монтирани радиолокационни станции (радар) на бр. обекти
Индикатор 29 29. Доставени и монтирани радиорелейни станции на бр. обекти
Индикатор 30 30. Доставени и монтирани станции от автоматичната система за идентификация (AIS) на бр. обекти
Индикатор 31 31. Доставени и монтирани видеокамери и термовизионни камери на бр. обекти
Индикатор 32 32. Доставено, монтирано оборудване и пуснат в действие дейта-център Бургас
Индикатор 33 33. Доставено, монтирано оборудване и пуснат в действие VTS Оперативен център- Бургас
Индикатор 34 34. Доставени и монтирани радиолокационни станции (радар) на бр. обекти
Индикатор 35 35.Доставени и монтирани радиорелейни станции на бр. обекти
Индикатор 36 36. Доставени и монтирани станции от автоматичната система за идентификация (AIS) на обекти
Индикатор 37 37. Доставено, монтирано оборудване и пусната в действие - GMDSS Оперативна зала
Индикатор 38 38. Доставени и монтирани видеокамери и термовизионни камери на обекти
Индикатор 39 39. Доставено, монтирано оборудване и пуснат в действие дейта-център Варна
Индикатор 40 40. Доставено, монтирано оборудване и пуснат в действие VTS Оперативен център- Варна
Индикатор 41 41. Изготвено Заявление за потвърждаване на субсидия по чл.39 – 41 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 и „Анализ разходи - ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска”
Индикатор 42 42. Получен доклад за извършен независим финансов (счетоводен) одит
Индикатор 43 43. Получени на комплексни доклади за обекти по дейности 1, 3, 4 и 5 - оценка на съответствието на Инвестиционния проект.
Индикатор 44 44. Получени разрешения за строеж за обекти по дейности 1, 3, 4 и 5
Индикатор 45 45. Получени окончателни доклади за въвеждане на обекти в експлоатация по дейности 1, 3, 4 и 5
Индикатор 46 46. Получени удостоверения за въвеждане на обекти в експлоатация за обекти по дейности 1, 3, 4 и 5
Индикатор 47 47. Получени технически паспорти за обекти по дейности 1, 3, 4 и 5


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз