Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.07-0175-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достойна старост
Бенефициент: Община Батак
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2010
Начална дата: 01.11.2010
Дата на приключване: 01.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Батак
Описание
Описание на проекта: Дейност 1: Представяне на проекта пред медиите и заинтересованите институции. Дейност2: Създаване на Работна група и изработване на критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници. Дейност3 : Провеждане на интервюта и подбор на социални асистенти и домашни помощници. Дейност 4: Обучение на подбраните социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение и консултиране. Дейност 5: Подбор на потребители на услугите „социален асистент и домашен помощник” Дейност 6: Дейност на социалните асистенти и домашните помощници. Дейност 7: Разработване и внедряване на система за вътрешен контрол на социалните услуги. Текущ мониторинг и супервизия. Дейност 8. Културни събития за старите хора, с домакинство на Клуб на инвалидите и съвместно с Клуб на пенсионерите, Читалище”4-ти май”, Училище „Отец Паисий” – Батак. Дейност 9: Подготовка и издаване на информационна брошура. Електронен вариант в сайта на Общината. Дейност 10: Заключителна дейност: Представяне на резулт
Дейности: : Представяне на проекта пред медиите и заинтересованите институции Проектът ще бъде представен официално пред медиите на пресконференция с участието на екипа по проекта, партньорите, представители на социалните институции, кмета на града, представители на гражданския сектор и културни институции. Ще се направи мултимедийна презентация. Ще бъдат разяснени целите, задачите и дейностите, включени в проекта, както и очакваните резултати. Ще бъде поставен акцент на човешкия и социален ефект от реализацията му. Стартирането на проекта с презентация ще държи буден обществения и медиен интерес към реализирането му.
Създаване на Работна група и изработване на критерии за подбор на социални асистенти и домашни помощници В рамките на тази дейност ще се направи следното: 1. Сформиране на Работна група с участието на 3-ма представители на проектния екип. 2. Изработване на процедура и критерии за подбор: - Запознаване с действащата нормативна уредба, стандарти, правила и критерии; - Съобразяване на критериите с особеностите на целевата група; - Съобразяване на критериите с териториалния обхват на проекта. Реализираната на тази дейност ще създаде по-голяма прозрачност и отговорност на процедурата по подбор.
Провеждане на интервюта и подбор на социални асистенти и домашни помощници. 1. Обявяване на работните места. 2. Поддържане регистър за постъпилите заявления на кандидати за социални асистенти и домашни помощници. 3. Предварителен подбор по документи. 4. Провеждане на събеседване и оценка за професионална пригодност. 5. Сключване на договор с кандидата.
Обучение на подбраните социални асистенти и домашни помощници. Поддържащо обучение и консултиране. Най-общо дейността ще бъде разделена на 3 основни елемента: 1. Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници в рамките на 60 часа: - Ще се идентифицират лектори, като се вземе предвид опита им в тази област ; - Ще се изготви Програма за обучение, съобразена в съответствие с раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”, утвърдена от Изпълнителния директор на АСП; - Ще се направи график на обучението; - Тъй като обучителите и лекторите, които ще извършат началното и поддържащо обучение и консултиране не са от Батак, се предвиждат и средства за командировъчни разходи. - В рамките на 60 учебни часа ще се проведат 6 модула, които ще бъдат организирани най-общо като: =Законодателство в сферата на социалните услуги – 6 часа теория. =Организация и управление на социални дейности. Работа с документация – 12 часа теория. =Здравословни и безопасни условия на труд. Трудово-правни и икономически знания – 12 часа теория. =Специфични проблеми при възрастните хора, които пораждат нуждата от услугите „социален асистент” и „домашен помощник” – 6 часа теория. =Морално-етични аспекти в работата на социалния асистент и домашния помощник – 6 часа теория. =Делово общуване. Практически тренинг – 8 часа теория и 10 часа практика. 2. Поддържащо обучение и консултиране за социални асистенти – 10 месеца по 6 часа на месец – общо 60 часа. 3. Поддържащо обучение и консултиране на домашни помощници. – 10 месеца по 4 часа на месец – общо 40 часа.
Подбор на потребители на услугите „социален асистент и домашен помощник” Предвид на очакванията за евентуално по-голям брой бенефициенти, които ще заявят ползването на услугата, се налага изготвянето на ясни правила и методика на подбор на обслужваните лица. 1. Провеждане на информационна кампания сред целевите групи. 2. Прием на заявления на потенциални потребители. 3. Провеждане на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители – съвместно с ДСП. 4. Изготвяне списък на кандидат-потребителите според количествената оценка на медико-социалното им състояние. 5. Избор на потребители, с решение на Работната група.
Дейност на социалните асистенти и домашните помощници. 1. Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”. Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. 2. Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник” на всеки потребител. 3. Предоставяне на услугата социален асистент чрез: - Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на клиента, др.); - Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.); - Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, рехабилитация, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.); 4. Предоставяне на услугата домашен помощник чрез: - Подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение; - Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, др.); - Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресванеподстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); - Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др. или придружаване до мястото на услугата); - Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост; заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци; осигуряване на отоплителни материали; цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.).
Разработване и внедряване на система за вътрешен контрол на социалните услуги. Супервизия и мониторинг. Дейността включва разработването и внедряването в практиката на постоянна система за мониторинг на предоставяните услуги, който да се осъществява от организацията доставчик. За целта ще бъдат разработени индикатори за качество. Най-общо мониторинга на услугите ще се извършва чрез: - Ежемесечни посещения в дома на потребителя на социалната услуга; - Посещения в отговор на възникнали потребности; - Оценка на воденето на документация от всеки социален асистент/домашен помощник. - Седмични екипни срещи на екипа по проекта и социалните асистенти/домашни помощници. - Месечни супервизии на социалните асистенти и домашни помощници. Резултатите от всяка проверка ще се отразяват в специален формуляр за мониторинг и ще се обобщават в ежемесечен отчет. Възможни индикатори: - ниво на оценка от крайните потребители на услугата; - качество на водената документация; - мотивация на социалните асистенти и домашни помощници; - степен на приложимост на придобитите знания; - рисковете за потребителите;
Пет културни събития за старите хора, с домакинство от Клуб на инвалидите и съвместно с Клуб на пенсионерите, Читалище”4-ти май”и Основно училище „Отец Паисий” в Батак На подходящи дати в период през около 2 месеца в Клуба на инвалида ще се проведат най-малко 5 културни събития, специално предназначени за потребителите на двете социални услуги. Домакин на събитията ще бъде Клуб на инвалида, най-голямата и активна организация в Батак, чиито членове надвишават 200 души. В събитията ще се включат също Клуб на пенсионера, Читалище ”4-ти май”, Основно училище „Отец Паисий” и други.
Подготовка и издаване на информационна брошура. Електронен вариант в сайта на Община Батак. Необходимостта от по-широко информиране на обществеността и популяризиране на услугата е продиктувано от засиленото й търсене и липсата на достатъчно информация за параметрите на предоставянето й. - Дипляната ще обобщи резултатите от проекта и ще представи спецификата на социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент”. Ще бъде разпространена чрез социалните служби, социалните работници на водещата организация и със съдействието на партньорите по проекта. - В сайта на Община Батак ще бъде създаден отделен линк на проекта с резюме на проекта, дейности, резултати, както и текущи събития
Заключителна дейност: Представяне на резултатите от проекта пред широката общественост и Ден на отворените врати. Социалните услуги „домашен помощник” и „социален асистент” са все още малко известни, макар и доста търсени. Популяризирането им ще доближи услугата до евентуалните бъдещи бенефициенти. 1. Ще бъдат поканени всички участници в проекта, представители на социалните служби в областния център, общинска администрация, представител на АСП, медии. 2. Ръководителят на проекта ще представи резултатите от проекта с мултимедийна презентация. 3. Ще бъдат оповестени възможностите за но-нататъшно предоставяне на двете социални услуги на територията на Община Пещера. 5. Ще се осигури свободен прием на граждани. 6. Ще се раздаде информационната дипляна.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 117 275 BGN
Общ бюджет: 115 960 BGN
БФП: 115 960 BGN
Общо изплатени средства: 106 704 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 115 960 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 23 455 BGN
2011 35 295 BGN
2012 47 953 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 704 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 937 BGN
2011 30 001 BGN
2012 40 760 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 698 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 518 BGN
2011 5 294 BGN
2012 7 193 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 006 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой назначени социални асистенти
Индикатор 2 Бройназначени домашни помощници
Индикатор 3 Брой потребители на услугата "социален асистент"
Индикатор 4 Брой потребители на услугата "домашен помощник"
Индикатор 5 Брой обучени лица за извършване на услугата "социален асистент"
Индикатор 6 Брой обучени лица за извършване на услугата "домашен помощник"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз