Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.1.04-0117-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДИМИТРОВГРАД”
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.10.2012
Начална дата: 19.11.2012
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Да се предостави възможност на Домашен социален патронаж да разшири дейността си, като създаде Звено за услуги в домашна среда, чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. Да се даде възможност за извеждане на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”от тесния семеен кръг на лицата с увреждания.
Дейности: Дейност 1 – Организация, управление и изпълнение на Проекта. Формиране на екипа за организация и управление: 1. Провеждане на работна среща за сформиране на Екипа за управление на Проекта: ръководител, счетоводител, технически сътрудник. Определят се задълженията и се дефинират отговорностите. 2. Осигуряване на офис помещение, материали и консумативи, необходими за дейностите, пряко свързани с работата на Екипа за управление на Проекта – офиса на Проекта ще се обособи в сградата на общинска администрация. 3. Провеждане на работни срещи за периодично планиране и отчитане на дейностите по Проекта.
Дейност 2 – Осигуряване на обзавеждане, оборудване, материали и консумативи за целевата група 1. Осигуряване помещение за екипа по управление на звеното - Общината ще предостави подходящ офис в сградата на общинска администрация. 2. Осигуряване на оборудване, обзавеждане, материали и консумативи, необходими за нормалното функциониране на Звеното за социални услуги в домашна среда. 2.1 Провеждане и подготовка на процедури за избор на изпълнители за доставка на обзавеждане, оборудване, материали и консумативи. 2.2 Доставка на обзавеждане и оборудване. 2.3 Доставка на материали и консумативи, необходими за дейността на Звеното за социални услуги в домашна среда.
Дейност 3 – Набиране, подбор и наемане на лица от целевите групи. Много хора с увреждания и възрастни лица търсят съдействие при намиране на хора извършващи социални услуги или включването им в настоящи и бъдещи социални програми. Личните контакти с нуждаещи се хора е предпоставка за правилния подбор на потребителите. Процесът на подбор на кандидатите от целевите групи ще включва: 1. Публикуване на съобщения по местните медии за стартирането на проекта и набирането на кандидати за съответната услуга. 2. Разлепяне на плакати и раздаване на брошури по клубове за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности, на възлови места в града и по малките населени места в Община Димитровград. 3. Приемане на заявление на кандидатите от целевите групи – потребители на социалните услуги и предоставящите услугите. 4. Изготвяне на оценъчни карти на подалите заявка потребители на услугата. 5. Сформиране на комисия за извършване на подбора. 6. Провеждане на интервю с отговарящите на изискванията за съответната длъжност кандидати. 7. Сключване на трудови договори с одобрените кандидати. 8. Подбор на потребители на предоставяните услуги от Звеното за социални услуги в домашна среда 9. Сключване на договори за предоставяне на социални услуги.
Дейност 4 – Провеждане на обучение на персонала. 1. Наемане на външни лектори за провеждане на обучението. 2. Запознаване с правилник за вътрешният ред. 3. Запознаване с длъжностните характеристики. 4. Запознаване и разясняване на дневниците, които ежедневно ще се попълват от работещите и ще се подписват от потребителите на услугата.
Дейност 5 – Предоставяне на социални услуги в домашна среда Услугите ще се предоставят след сключване на Договор между Ръководител проекта и потребителя и ще включват: 1. Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него (организиране на срещи, честване на празници, четене на ежедневници и литература, придружаване при разходка и посещение на кино, театър, концерти, църква, осигуряване на компания чрез общуване, полагане на грижи за осигуряване на психическия комфорт на потребителя, др.). 2. Административни услуги (съдействие при изготвяне и подаване на документи в институции, при снабдяване с помощни средства, куриерска работа, др.). 3. Медицински услуги (съдействие при настаняване в болница, грижи в болницата при необходимост, измерване на кръвно налягане, проследяване на приема на лекарства, др.). 4. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване, превенция на институционализацията и развитие потенциала на детето. За допълнителните развиващи услуги в подкрепа на децата-потребители и техните семейства могат да бъдат привличани и външни специалисти (консултанти) – педагози, психолози, лекари, дефектолози, логопеди, др. 5. Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение). 6. Основно почистване (измиване на прозорци и врати, сервизни помещения, кухненски уреди, др.). 7. Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневния тоалет и обличане, при къпане, сресване, подстригване, др.). 8. Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране). 9. Битови услуги (закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента; цепене на дърва, палене на печка през зимния сезон; дребни технически ремонти; др.). За всеки потребител ще се изготвя Индивидуален план за работа. Планът се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания за разпределяне на определените часове в индивидуалния му месечен бюджет. Индивидуалният план се изготвя на база оценката на потребностите от социални услуги и оценка на риска. При изготвянето на индивидуалния план ще се приложи подхода за индивидуален бюджет. Потребителят (или неговият представител), сам определя времето за ползването на всяка услуга – брой часове (вкл. от ... ч. до ... ч.), ежедневно, ежеседмично, веднъж на месец или друго. Разписаните конкретни дейности, разпределени във времето, са насочени към постигане на най-пълно задоволяване на заявените потребности на потребителя. Индивидуалният план се изготвя в три еднообразни екземпляра, които се подписват от потребителя (или негов законен представител), обслужващия и ръководителя на екипа. Преглед на плана, освен в регламентирания 6-месечен срок може да се направи по заявка на някои от страните, участващи в процеса на предоставянето на услугата и при констатирана промяна на обстоятелствата. Ръководителя на екипа ще утвърди Правилник за вътрешния ред и процедура за вътрешен контрол по предоставяне на социалната услуга. Оценката на риска за потребителите се извършва преди изготвянето на индивидуалния план и преди да започне предоставянето на социалната услуга. Екипът за управление на проекта ще изготви оценка на потенциалните рискове за потребителя и персонала по обслужване при предоставянето на услугата. Екипът ще извършва и текуща оценка на динамиката на развитие на рисковите фактори в процеса на предоставяне на услугата. В оценката се акцентира на основни рискове, като: помощ при вземане на лекарства; физическа подкрепа; предпоставки от битовите условия на живот на потребителя; от злополуки; оценка на риска извън дома на потребителя - работно място, учебно заведение или други обществени места. На база направената оценка в индивидуалния план се залагат дейности за намаляване и предотвратяване на рисковете. Екипът ще разработи процедура за действие при възникване на кризисни ситуации. Инцидентите, предприетите действия и последващото развитие на всеки случай ще се протоколират и документът ще се съхранява в личните досиета на потребителя и персонала по обслужване. Екипът ще разпише подробна инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя, която включва и изрични забрани за обслужващия персонал, които минимизират риска от злоупотреба и експлоатация на потребителя и/или неговата собственост. С всеки потребител на услугата (или неговия представител), служител от екипа ще уговори в писмен вид правила за достъп на обслужващия персонал до дома на потребителя. Осигуряването на безопасността на дома му при предоставянето на услугата е ангажимент на обслужващия персонал. В хода на предоставяне на социалната услугата на всеки от обслужващия персонал са осигурени възможности и са разписани начините за осъществяване на контакт в случай на нужда с организации, които реагират в спешни ситуации - спешна медицинска помощ, болница, полиция и др., както и с лица, които имат отговорност за здравето на потребителя (лекар, законен представител, роднини и др.). Обслужващия персонал ще бъде обучен и в безопасни техники на работа при дейности, изискващи физически контакт с потребителя. Ръководителят организира провеждането на инструктаж за безопасна работа на обслужващия персонал при предоставяне на услугата. Инструктажът се регистрира в Книга за инструктаж, съгласно Наредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За регистрация на дейностите, свързани с ползването на услугата за всеки потребител ще се води Дневник на потребителя. Дневникът на потребителя се съхранява на сигурно място в дома на потребителя, което е посочено от него или негов законен представител, близки или роднини, като в него обслужващия регистрира посещението и описва дейностите, които е извършил. В дневника се записват и: действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя; промени във физическото състояние на потребителя, нови потребности и др.; за инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация. Записите в Дневника се датират (в т.ч. час от ... до ...), и всеки път се подписват от обслужващия и потребителя (или негов представител). След преустановяване ползването на услугата Дневникът на потребителя се архивира в личното му досие в общината. Всички дейности по предоставяне на социалните услуги от обслужващия персонал се извършват при спазване на задълженията и отговорностите, разписани в длъжностната му характеристика (или в договора за услуги), и в индивидуалния план на потребителя.
Дейност 6 – Информиране и публичност. Ще се реализира информационна кампания за информиране и публичност, като се спазват правилата за осигуряване на широко достъпна, разбираема и изчерпателна информация за ролята на ЕСФ и ОПРЧР в две направления: 1. При стартиране на Проекта. 2. При приключване на Проекта. Ще се използват целенасочени послания към представителите на целевите групи и обществеността чрез: разпространение на информационни материали – дипляни , листовки и плакати, информационна табела; рекламни материали – папки, рекламни тефтери, химикали; информационни събития – информационна среща за стартиране на Проекта, заключителна конференция – форум за отчитане на резултатите от Проекта; 4 публикации в пресата - при стартиране на Проекта, информация за подбор на кандидатите от целевите групи, по време на изпълнение на Проекта и в края на Проекта; кабелна телевизия - 3 репортажа.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 191 753 BGN
Общ бюджет: 175 543 BGN
БФП: 175 543 BGN
Общо изплатени средства: 168 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 543 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 351 BGN
2014 129 866 BGN
2015 0 BGN
168 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 149 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 598 BGN
2014 110 386 BGN
2015 0 BGN
142 984 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 753 BGN
2014 19 480 BGN
2015 0 BGN
25 232 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика
Индикатор 2 Брой лица, преминали от сектора на социалната икономика към реалния пазар на труда, вследствие на предоставени интегрирани социални услуги
Индикатор 3 Брой подкрепени съществуващи форми на предприятия в сферата на социалната икономика по схема Помощ в дома


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз