Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия"
Бенефициент: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 10.07.2009
Начална дата: 08.09.2009
Дата на приключване: 22.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Ефективно използване на предимствата на Европейския пазар от страна на българските МСП и разширяване присъствието им на други пазари като предпоставка за тяхното устойчиво развитие и успешното им интегриране в европейската и световна икономика
Дейности: Дейност № 6. Подкрепа за колективно участие на българските компании в международни изложения. Организиране от ИАНМСП на участие на български фирми в утвърдени специализирани международни изложения в чужбина.
Дейност № 5: Организиране на промоционални прояви в страната и чужбина А. Организиране на посещения на бизнес делегации в чужбина. Б. Двустранни бизнес срещи и форуми в страната
Дейност № 2. Разработване на секторни експортни стратегии, анализи и политики Разработването на експортните секторни стратегии ще помогнат промоционалните мерки за подкрепа на предприятията да бъдат насочени към най-конкурентноспособните от тях за изпълнението на дейността на специфични цели 4, 5 и 6.
Дейност № 3. Обучителни и информационни семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските предприятиятия. През 2008 г. Агенцията е организира следните обучителни семинари: Дни на предприемача в 4 ВУЗ-а; Семинари на тема „Стратегия за развитие на бизнеса. Механизми и методологии за управление на проекти”; Семинари за подпомагане въвеждането на ИТ като средство за повишаване на конкурентоспособността и информационната култура на МСП; Два семинара съвместно с БФБ за финансиране на проекти на МСП чрез БФБ и превръщането им в публични предприятия; Семинар/и на тема „Подобряване на енергийната ефективност на МСП” ; Обучителен семинар за бенефициенти по Националния иновационен фонд и ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”; Три семинара на тема „Роля на клъстерите за развитие на иновационния потенциал и интернационализацията на МСП”; „Информационни дни на износа”; Подпомагане на предприятията относно покриване изискванията на ЕС за достъп до единния пазар
Дейност № 1. Разработване на национален екпортен интернет портал и поддържане на база данни на български предприятия с експортен потенциал Дейността предвижда създаването на нов, двуезичен (на български и английски) интернет портал, чрез който да бъдат предоставяни специализирани услуги и достъп до информация, улесняващи присъствието на българските компании на международните пазари.
Дейност № 4. Информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП ИАНМСП ще ползва информационни и консултантски услуги от специализирани в съответната област местни и чуждестранни физически и юридически лица с цел: придобиване на конкретна информация и знания относно състоянието на даден регионален пазар като цяло, относно развитието на пазара на дадени продукти и стокови групи, относно ценовата конюнктура и специфичните качествени изисквания към отделните групи продукти, относно търговските техники и методи за разработване и навлизане на конкретни пазари в регионален и продуктов аспект и т. н.
Дейност № 7. Рекламно-издателска дейност за повишаване на експортния потенциал на българските МСП. Предвижда се разработване и издаване на: 7.1.Информационни материали на ИАНМСП за предлаганите инструменти и събития в подкрепа на интернационализацията, предназначени за използване в национален и международен мащаб. 7.2. Секторни брошури, анализи и фирмени каталози
Дейност № 8. Визуализация и публичност на проекта Предвижда се организиране на информационни кампании с цел популяризиране на проекта в национален мащаб. Кампаниите ще обхващат всички областни центрове и ще бъдат провеждани веднъж на всеки шест месеца в съответствие с актуализацията на планираните мерки по проекта в областта на интернационализацията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 27 396 493 BGN
Общ бюджет: 23 152 839 BGN
БФП: 23 152 839 BGN
Общо изплатени средства: 24 792 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 152 839 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 5 479 299 BGN
2011 920 987 BGN
2012 2 834 949 BGN
2013 5 664 723 BGN
2014 5 558 819 BGN
2015 4 333 235 BGN
24 792 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 679 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 4 657 404 BGN
2011 782 839 BGN
2012 2 409 707 BGN
2013 4 815 014 BGN
2014 4 724 996 BGN
2015 3 683 250 BGN
21 073 209 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 472 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 821 895 BGN
2011 138 148 BGN
2012 425 242 BGN
2013 849 708 BGN
2014 833 823 BGN
2015 649 985 BGN
3 718 802 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Брой експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базата данни на ИАНМСП
Индикатор 2 (Д) Брой разработени секторни експортни стратегии
Индикатор 3 (Д) Брой предприятия, взели участие във въвеждащи обучения
Индикатор 4 (Д) Брой предприятия, взели участие в информационни семинари
Индикатор 5 (Д) Стокови групи и пазари, за които са получени информационно-консултантски услуги за подпомагане на експертния потенциал на ИАНМСП
Индикатор 6 (Д) Брой потребители, ползващи услугите на експортния интернет портал на страницата на ИАНМСП
Индикатор 7 (Д) Брой предприятия, взели участие в специализирани семинари
Индикатор 8 (Д) Брой предприятия, участвали в търговски мисии извън страната и други промоционални прояви в страната (форуми, кръгли маси и др.)
Индикатор 9 (Д) Брой предприятия, участвали в международни изложения в чужбина
Индикатор 10 (Д) Брой издадени информационни материали
Индикатор 11 (Д) Брой организирани промоционални събития за популяризиране на проекта
Индикатор 12 (Д) Брой посещения на експортния интернет портал на интернет страницата на ИАНМСП съгл. ОПК
Индикатор 13 (Д) Брой предприятия, участващи в промоционални проекти в страната съгл. ОПК
Индикатор 14 (Д) Брой предприятия, участващи в промоционални проекти извън страната съгл. ОПК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз