Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.13-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ І, квартал 25 по плана на село Веселиново, община Смядово
Бенефициент: ОБЩИНА СМЯДОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.05.2013
Начална дата: 20.06.2013
Дата на приключване: 20.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Смядово
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели): Развитие на здравните услуги в общността за лица с умствена изостаналост в община Смядово Специфична цел: 1. Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ за лица с умствена изостаналост.2. Социална интеграция на лица с умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция. 3.Повишаване на обществената информираност и подкрепа по отношение на проблемите на лицата с умствена изостаналост
Дейности: Дейност 9: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост Услугите ще се предоставят в съответствие със съвременните изисквания в областта на социалната политика, принципите на управление на случай, въз основа на оценка на потребности и индивидуален план за предоставяне на услугите. Насочване за настаняване в ЦНСТ ще се осъществява по ред, предвиден от нормативните документи. Ще се предоставят следните социални услуги: • Дневни грижи (дейности през свободното време, социален клуб, музикотерапия, арттерапия) • Развитие на практически умения (готварство, лична хигиена, поддържане на домакинство) • Обучение в социални умения • Трудова рехабилитация и подкрепена заетост • Подкрепа за поддържане на домакинство • Разпространение на информация Ще се поддържа тясно партньорство със здравни и социални служби в общината и областта с цел осигуряване своевременна кризисна интервенция при необходимост.
Дейност 6: Обучение на персонала Дейността включва 4 дневно въвеждащо обучение на персонала. Въвеждащото обучение ще запознае със същността на проекта, законодателството и политиката в областта на здравните грижи в България за хората с умствена изостаналост и основните принципи на рехабилитацията. Персоналът ще бъде запознат с организационните, административните и методическите процедури. Обучението ще включва теоретичните и практическите насоки за работа с пациенти с олигофрения, основани на различни подходи на клиничната психология, социалната работа, решаване на конфликти и стратегии за справяне, вкл. в кризисни ситуации. В обучението ще има и модул по опазване на околната среда и повишаване на съзнанието в тази сфера. Целта на този модул е персоналът да има познания в сферата на опазване на околната среда и да предаде тези познания на потребителите на социалната услуга.
Дейност 7: Популяризиране на дейностите по проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – брошури, табели, флаш памет,.Публикации в пресата. Организирани 2 информационни срещи в началото и в края на проекта.
Дейност 4: Изработване на програми за предоставяне на здравни услуги за лица с умствена изостаналост Програмите за здравни услуги в общността за хора с умствена изостаналост ще се изработят въз основа на проучване на български и чужд опит в областта на социална рехабилитация на лица с умствена изостаналост. Ще бъдат използвани методиките на МТСП и АСП за предоставяне на социални услуги за хора с умствена изостаналост и за организиране на услугата „ЦНСТ”. Ще бъдат предложени методи и подходи за дневни грижи, развитие на социални умения, трудова рехабилитация; управление на случай. Ще се изготви документация за организиране, предоставяне и отчитане на услугите: правилник за вътрешния ред, договор с клиента, индивидуален план за предоставяне на услугите, формуляри за регистриране на проведените оценки и сесии и др. Ще бъде изготвена Програма за подбор на персонала и длъжностните характеристики.
Дейност 3: Доставка на оборудване и обзавеждане Избраният изпълнител ще достави необходимото оборудване, необходимо за правилното функциониране на центъра.
Дейност 5: Подбор на персонал и потребители на ЦНСТ Новите позиции за работа в Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат обявени в медиите. Процедурата по подбор ще се извърши в два етапа: подбор по документи и събеседване. Основните критерии при избора на кандидатите ще бъдат съответен опит и професионална квалификация в сферата социална работа, сестринство, социална рехабилитация и трудотерапия. Общо ще бъдат разкрити 14 работни места. С помощта на външен експерт ще бъдат подбрани потребители, на които най-положително биха повлияли социалните услуги в ЦНСТ.
Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта и организиране на система за контрол върху изпълнението на дейностите 1. Провеждане на първоначална среща на екипа по проекта за обсъждане на целите, дейностите и сроковете за тяхното изпълнение; отговорностите и задачите на всеки член на екипа; механизъм за вътрешен контрол при изпълнението на проекта, начини и срокове за отчитане на извършените дейности. 2. След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - определяне на инструменти за коригиране на работата
Дейност 2: Провеждане на процедури по избор на подизпълнители Дейността включва изготвяне и извършване на процедури за избор на подизпълнители на следните проектни дейности: 1. Доставка на оборудване и обзавеждане; 2.Организиране на публичност по проекта; 3.Организиране на обучения на персонала; 4. Одит на проекта.
Дейност 8: Независим външен одит на проекта Ще се извърши външен одит по проекта от сертифициран одитор. Ще се одитират приложените сметки и подкрепящата ги документация, ще се установи коректността, надеждността, законосъобразността и ще се идентифицират допустимите разходи, извършени в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 238 149 BGN
Общ бюджет: 234 587 BGN
БФП: 234 587 BGN
Общо изплатени средства: 220 004 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 106 370 BGN
2014 84 149 BGN
2015 29 484 BGN
220 004 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 399 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 90 415 BGN
2014 71 527 BGN
2015 25 062 BGN
187 003 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 188 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 956 BGN
2014 12 622 BGN
2015 4 423 BGN
33 001 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз