Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-3.3.02-0018-C0001
Номер на проект: 3/15.10.2012
Наименование: СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС
Бенефициент: Община Бургас
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 21.06.2011
Начална дата: 12.07.2011
Дата на приключване: 12.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Цели: Основната цел на проекта е да популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и възможностите за финансиране по Структурните и Кохезионния фондове (СКФ), като осигури лесен достъп до информация чрез създаването на Областен информационен център (ОИЦ) в Бургас. Постигането на основната цел ще допринесе за осигуряването на широко обществено разбиране и подкрепа за реализацията на визията за развитие на България, дефинирана в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и стимулиране на положителни нагласи и чувство за принадлежност към европейската идентичност и ценности. Специфичните цели на проекта са свързани с: - осигуряването на равен и улеснен достъп до информация по отношение на СКФ на ЕС, ОП и възможностите за финансиране за всички социални, етнически и възрастови групи в област Бургас чрез създаването на услуга "Обслужване на едно гише"; - изграждането на нагласи по отношение на важността на помощта от ЕС и високата й добавена стойност за осигуряване
Дейности: Дейност 1 Създаване на Областен информационен център – Бургас Поддейност 1.1. Подготовка и провеждане на тръжни процедури Дейността има за цел подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на основните дейности, свързани с изграждането и функционирането на Областен информационен център – Бургас, съобразно изискванията на действащото българско законодателство и при условията на равнопоставеност, прозрачност и лоялна конкуренция. Дейността включва подготовката на документация и провеждане на следните процедури за възлагане на обществени поръчки: • Ремонт и обновяване на сграда на Областен информационен център - Бургас – подготовка на тръжна документация и провеждане на обществена поръчка за строителство за избор на фирма за изпълнение на ремонтните дейности по реда на чл.2 от НВМОП; • Авторски надзор по време на строителството – предвижда се изпълнение на процедура за сключване на договор с проектанта на обекта относно реда и условията за упражняване на авторки надзор, съгласно изискванията на чл. 162 от Закона за устройство на територията; • Строителен надзор по време на строителството – подготовка на тръжна документация и провеждане на процедура за избор на фирма за изпълнението на строителния надзор по време на предвидените строително – ремонтни дейности по проекта, съобразно реда, предвиден от Закона за устройство на територията; • Избор на изпълнители на дейности, свързани с обслужване на ОИЦ - Бургас – почистване, поддръжка, охрана, транспорт, интернет и телефонни услуги – предвижда се подготовката и изпълнението на процедура за избор на изпълнител на горепосочените дейности, съгласно изискванията на НВМОП и ЗОП; • Изработване на информационни и материали за публичност и визуализация – изборът на фирма – изпълнител ще се проведе по сключено Рамково споразумение на Община Бургас на основание чл. 93в от Закона за обществените поръчки; • Платени публикации в медиите – предвижда се провеждането на процедура да се осъществи по реда на съществуващ Договор на Община Бургас, сключен на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки; • Доставка на обзавеждане за Областен информационен център – предвижда се провеждането на процедура по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП за избор на изпълнител на горепосочената поръчка. • Доставка на Multitouch surface устройство за Областен информационен център – предвижда се провеждането на процедура по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП за избор на изпълнител на горепосочената поръчка. Очаквани продукти: • Изготвени 13 документации за провеждане на процедури за обществени поръчки. • Проведени 13 процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта. • Сключени 13 броя договори за изпълнение на проектните дейности с изпълнители. Очаквани резултати: • Проведени в срок и в съответствие с действащото законодателство процедури за възлагане на обществени поръчки • Осигурена прозрачност на проведените процедури и избрани подходящи изпълнители на проектните дейности. Поддейност 1.2. Изпълнение на обновителни и ремонтни дейности в помещението избрано за създаване на ОИЦ - Бургас Дейността има за цел осигуряването на подходящи условия и достъпна среда за функциониране на Областен информационен център – Бургас. Предвидените дейности за ремонт и обновяване на помещението на ОИЦ включват: • Преустройство на съществуващото пространство – отстраняване на преградни и декоративни елементи; • Обособяване, реконструкция и ремонт на многофункционална зала; • Изграждане на кабина за симултанен превод; • Ремонт на санитарни помещения; • Ремонт на общо помещение; • Изграждане на вентилационна система; • Подмяна на съществуваща ел. инсталация, изграждане на интернет и телефония и на необходимата структурна кабелна система; • Създаване на достъпна среда за хора с увреждания. Очаквани продукти: • Обновени и ремонтирани помещения на Областен информационен център - Бургас Очаквани резултати: • Реновирано помещение за създаване на ОИЦ - Бургас; • Подобрени условия и създадена материална база за функциониране на центъра; • Изграден модерен, атрактивен и леснодостъпен Областен информационен център за Област Бургас. • Осигурена достъпна среда на хората с увреждания. Поддейност 1.3. Осъществяване на авторски и строителен надзор по време на планираните ремонтни и обновителни дейности на помещенията на ОИЦ - Бургас Авторски надзор: Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантския екип, изготвил техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4. Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението. Строителен надзор: Строителният надзор ще бъде изпълняван от избрани в резултат на проведена тръжна процедура консултанти, съгласно изискванията на ЗУТ, и ще включва контрол по: спазване на графика на проекта за изпълнението на видовете работи, спазване на правилата по осигуряване безопасни и здравословни условия на труд, влагане на материали и други продукти с доказано съответствие и качество, съставяне на необходимата строителна документация и др. Очаквани продукти: • Упражнен авторски надзор; • Упражнен строителен надзор, изготвени и заверени документи за разкриване на строителните площадки, актове и протоколи. • Издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация. Очаквани резултати: • Качествено извършени строително-ремонтни работи; • Съответствие на извършените строително-ремонтни работи с работния проект; Поддейност 1.4. Сформиране на екип за работа в ОИЦ - Бургас Дейността има за цел осигуряването на квалифициран и експертен човешки ресурс за обезпечаване функционирането на Областен информационен център – Бургас. Предвижда се екипът за работа в центъра да се състои от управител и трима експерти (експерт "Комуникация", експерт "Информационно обслужване и услуги" и Експерт "Логистика"). Управителят и експертите от екипа ще бъдат избрани след проведен конкурс при условията на максимална прозрачност и ясни критерии. Условията на конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на общините в Бургаска област, на Областна администрация Бургас, в Бюрото по труда, в местния печат и др. Комисията по оценка на постъпилите кандидатури ще включва както представители на Община Бургас, така и представители на партньора по проекта, УО на ОПТП и ЦИО. Изискванията за подбор на екипа на центъра ще бъдат разработени съобразно Процедурния наръчник за работата на 27-те областни информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. Очаквани продукти: • Проведен конкурс за избор на Управител и 3 експерти. • Сключени 4 договора с екипа на ОИЦ - Бургас. Очаквани резултати: • Осигурени максимална публичност и прозрачност при избора на служители за работа в ОИЦ - Бургас • Осигурен капацитет за управление на ОИЦ – Бургас и експертиза за предоставяне на качествени услуги Поддейност 1.5. Осигуряване на обзавеждане и на Multitouch surface устройство С цел осигуряване на адекватни условия за ефикасното функциониране на ОИЦ – Бургас, се предвижда офисът да бъде обзаведен с подходящи мебели, съгласно техническите спецификации, съдържащи се в Приложение 22 към Насоките за кандидатстване. Обзавеждането включва както обособяването на 4 работни места за екипа на ОИЦ, така и оборудването на конферентна зала за провеждане на работни срещи и информационни събития. Също така, в ОИЦ – Бургас ще има на разположение Multitouch surface устройство – интерфейс с многоточково докосване известен като Тouchsensingsurface, вграден в подходящо офис обзавеждане, съобразено с изискванията на Приложение 23 към Насоките за кандидатстване. Това ще позволи на потребителите на ОИЦ – Бургас да имат достъп до конкретна информация относно възможностите за финансиране от Структурните и Кохезионния фондове, която ще им бъде предоставена в модерен и лесно достъпен формат. Очаквани продукти: • Обзаведен офис; • Наличие на Multitouch surface устройство Очаквани резултати: • Осигурени условия за ефикасно функциониране на ОИЦ – Бургас; • Осигурен лесен достъп до информация за потребителите на ОИЦ – Бургас посредством модерно Multitouch surface устройство
Дейност 2 Функциониране на ОИЦ- Бургас Предоставянето на услугите в ОИЦ - Бургас ще продължи 36 месеца. Основните целеви групи, към които е насочена дейността на центъра, са потенциални бенефициенти по СКФ, медии и широка общественост. За изпълнение са предвидени следните под-дейности: Поддейност 2.1. Предоставяне и разпространение на информация Дейността има за цел предоставяне и разпространение на актуална основна и специфична информация за оперативните програми в България за програмния период 2007-2013, за визията и приоритетите на НСРР, обща информация за политиките и програмите на ЕС. Дейността включва: Разпространение на безплатни информационни материали и брошури, издавани от ЕК, от други европейски институции, от Управляващите органи на всички оперативни програми, информационни материали, публикувани по проекти, съфинансирани от СКФ, и други материали, имащи отношение към популяризиране ролята на СКФ, визията и приоритетите на НСРР, политиките и програмите на ЕС. Екипът на ОИЦ - Бургас ще предоставя информация за съществуващите добри практики в област Бургас в други региони на България и на ЕС за усвояване на средствата по СКФ. Подготовка и разпространение на ежемесечен електронен информационен бюлетин, съдържащ информация относно актуални схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП, информация относно новостите в различните национални и европейски политики и програми, реализирани проекти и добри практики в ЕС. Бюлетинът ще се изготвя в pdf формат, ще се публикува на интернет страниците на Общините в Бургаска област, на Областна администрация Бургас и ще се изпраща по електронната поща до заинтересовани лица и институции. Подготовка и издаване на тримесечна печатна брошура на ОИЦ – Бургас, предоставяща обобщена информация за дейностите, организирани от ОИЦ – Бургас, за събития от местен и национален характер, свързани с популяризиране и усвояване средствата по СКФ, възможности за финансиране, обучения, стаж, конкурси, и др. Брошурата ще бъде на разположение в ОИЦ - Бургас, в Общините в Бургаска област, Областна администрация Бургас, в образователни и културни институции, регионални структури на министерства и агенции, партньори, медии, бизнес, НПО, и ще бъде разпространявана сред участниците в събития, организирани в и от ОИЦ - Бургас. Подготовка и разпространение на каталог с добри практики за успешно реализирани проекти, финансирани по СКФ на територията на региона – в края на проектния период екипът на ОИЦ – Бургас ще подготви каталог с добри практики на успешно реализирани проекти с финансовата подкрепа на ЕС в област Бургас. Каталогът ще съдържа снимков материал, както и описание на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, постигнатите по проекта резултати, и ще бъде на разположение в ОИЦ- Бургас, в Общините в Бургаска област, в Областна администрация Бургас, в образователни и културни институции, регионални структури на министерства и агенции и др. Очаквани продукти: • издадени и разпространени 11 тиража от тримесечна печатна брошура (формат А5, 8 страници, 500 копия за всяко издание, общо 5500 копия) • издаден и разпространен каталог с добри практики (формат А4, 16 страници, 1300 копия) • издадени и разпространени 33 броя информационни електронни бюлетина Очаквани резултати: • Повишена осведоменост на потенциални бенефициенти, медии и широка общественост относно целите на Кохезионната политика на ЕС, възможностите за финансиране по ОП и СКФ, и значението на помощта на ЕС като цяло; • Осигурен равнопоставен и качествен достъп до информация и услуги, свързани с възможностите за финансиране по ОП и СКФ; • Повишено обществено разбиране и подкрепа в процеса на постигане на приоритетите на Кохезионната политика на местно и регионално ниво, на целите и визията на НСРР. Поддейност 2.2. Комуникационни дейности: Основната цел на дейността е свързана с утвърждаване на ефективни и алтернативни на традиционните форми и канали за комуникация на политиките на ЕС, ролята на СКФ на местно и регионално ниво и стимулиране на диалог и взаимодействие с ключови медийни партньори и заинтересовани страни. Дейността включва: 2.2.1. Работа с местни, регионални и национални медии ОИЦ - Бургас ще изгради и ще поддържа активно сътрудничество с местни, регионални и национални печатни и електронни медии, което ще се изразява от една страна в периодично отразяване на организираните от центъра събития, а от друга – в повишаване капацитета на средствата за масова информация за комуникация на политики и събития с европейско измерение. Активното взаимодействие с медиите ще се осъществява посредством: Рубрика "Европа в моя регион" в местните всекидневници На всеки три месеца служителите от ОИЦ - Бургас ще изготвят публикации, които ще включват информация относно откритите процедури по ОП, новости в националните и европейски политики и финансиране, интервюта с български и европейски специалисти, програма на предстоящи събития, организирани от ОИЦ - Бургас и ЦИО и др. Ежеседмично предаване "Европа" в Общинско радио - Бургас Предвижда се излъчването на ежеседмично радиопредаване, по време на което в рамките на 1 час, ще бъдат дискутирани актуални въпроси на европейска тематика. Информационни срещи с медиите – веднъж на 2 месеца ще се провеждат срещи с местните медии, координирани със заседанията на Областните съвети за развитие. Целта на срещите е да се синхронизират приоритетите в отразяването на събития с европейско значение, както и да се предостави на журналистите възможност да се запознаят отблизо със спецификата на европейските въпроси. Подготовка и разпространение на аудиовизуални материали, популяризиращи резултатите от реализирани проекти на територията на региона, съфинансирани от ЕС – В рамките на проекта, ОИЦ – Бургас ще подготви 6 клипа, които да обхванат добрите практики от оперативните програми за периода 2007-2013 г. Клипът е формат, който е изключително подходящ за предоставяне на информация и леснодостъпен. Всеки един клип ще запознае зрителя с възможностите за европейско финансиране, които Структурните и кохезионният фондове предлагат и ще го насочат към ОИЦ - Бургас, като ключова структура, предоставяща изчерпателна и полезна информация, насоки и помощ за развитието на своята идея. Похватите, които ще се използват за създаване на клиповете включват видео заснемане и монтаж, анимация, аудио и видео оформление. Ще бъдат включени кратки интервюта с различни лица, открили предимствата от усвояването на Еврофондове, чрез комбиниране на видео и анимация. Ще бъде изготвен анимационен типаж - „Талисман“, който ще влезе в ролята на гид и ще напътства зрителя през различните теми. Комуникационни кампании за популяризиране на събитията, организирани от ОИЦ, ЦИО и УО на ОП – публикуване на покани, програми, прессъобщения, тематични публикации и отразяване на събития и инициативи, с цел стимулиране на максимален интерес и участие от заинтересовани страни и целеви групи. За всяко събитие, организирано от страна на ОИЦ, ЦИО или УО на ОП, ще бъде разработена отделна комуникационна стратегия предвид спецификата на целевите групи, към които е насочено. 2.2.2. Комуникация и взаимодействие с УО и МЗ на ОП и други заинтересовани страни, партньорски и информационни мрежи Една от основните функции на Областния информационен център е свързана с осъществяването на ефективна комуникация с: - ОУ и МЗ на ОП и ЦИО: В качеството си на "проводник на информация", ОИЦ- Бургас ще осъществява обратната връзка между представителите на отделните целеви групи и европейските и национални институции. ОИЦ - Бургас ще събира въпроси, мнения и предложения при посещения в общините в Бургаска област, при размяна на гледни точки на организирани срещи – дебати и от посетители в офиса. Заинтересованите страни ще могат да отправят своите запитвания и да изразяват своите гледни точки на място в ОИЦ- Бургас, чрез услугата call center, по електронна поща, чрез индивидуална анкетна карта за оценка на потребностите от информация и оценка на удовлетвореността, чрез мнения и препоръки в поставената на разположение кутия "Директна връзка с ЕС" в офиса на ОИЦ. Всички препоръки и мнения ще бъдат систематизирани и препращани до ЦИО. - с партньорски и информационни мрежи на национално и европейско ниво: ОИЦ - Бургас ще установи тясно сътрудничество и комуникация с мрежи за информация и партньорски мрежи и организации на градове и институции на национално и европейско ниво. Целта е да се осигури ефективен канал на комуникация и платформа за участие на местните и регионални заинтересовани страни (потенциални бенефициенти и широка общественост) в дебата по актуални проблеми, програмни и стратегически документи, свързани с бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. За обезпечаване на комуникацията между ОИЦ, заинтересованите страни, ОУ и МЗ на ОП и ЦИО, партньорски и информационни мрежи на национално и европейско ниво, в бюджета на проекта са предвидени необходимите пощенски разходи. Очаквани продукти: • 11 публикации в рубрика "Европа в моя регион" в местни и регионални печатни издания • 135 излъчени предавания "Европа" в ефира на Общинско радио Бургас • 17 проведени срещи с медии • 6 изготвени клипа • 9 проведени комуникационни кампании Очаквани резултати: • Повишено обществено разбиране и подкрепа в процеса на постигане на приоритетите на Кохезионната политика на местно и регионално ниво, на целите и визията на НСРР; • Изграден ефективен канал за комуникация с потенциални бенефициенти, медии и широка общественост. • Разработена и функционираща мрежа от партньори на местно и национално ниво; • Формирана култура на активно търсене на информация по отношение на възможностите за финансиране по ОП и СКФ. Поддейност 2.3. Предоставяне на експертна помощ на потенциални бенефициенти Основна цел на дейността е улесняване достъпа до специфична информация и експертна подкрепа за потенциални бенефициенти. Дейността включва: - предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по ОП; - осигуряване отговори на въпроси, включително и чрез препращане към други специализирани източници на информация. ОИЦ - Бургас ще разполага с разработена база данни и ще предоставя експертна помощ относно актуални и предстоящи схеми за финансиране по ОП. Служителите от екипа ще отговарят на конкретни въпроси, които им поставят гражданите на място или по телефон, по електронна поща и на уеб страницата. Ако служителите преценят, че въпросът е много специфичен и не могат да се справят със собствени ресурси, запитването ще се препраща към специализиран източник на информация. В ОИЦ - Бургас посетителите ще имат достъп до специализирана литература, както и до Multitouch surface устройство с електронна база данни, за институциите, политиките и програмите на ЕС, което ще им позволи да могат да проведат и свои собствени проучвания. Експертите от ОИЦ - Бургас ще помагат, когато е нужно, в документални изследвания, или ще преориентират гражданите към по-подходящи източници на информация. Очаквани резултати: • Повишена осведоменост на потенциални бенефициенти, медии и широка общественост относно целите на Кохезионната политика на ЕС, възможностите за финансиране по ОП и СКФ, и значението на помощта на ЕС като цяло; • Осигурен равнопоставен и качествен достъп до информация и услуги, свързани с възможностите за финансиране по ОП и СКФ; • Формирана култура на активно търсене на информация по отношение на възможностите за финансиране по ОП и СКФ. Поддейност 2.4. Организиране на специални събития Основната цел на дейността е да се популяризира финансовата подкрепа и ролята на ЕС чрез провеждането на специални събития за промоциране и насърчаване на участието на представители на целевите групи. Дейността включва: - Организиране на събитие "Седмица на Европа" Всяка година седмицата на 9 май се посвещава на Европа. В рамките на тази инициатива, на територията на цялата област, ОИЦ - Бургас, съвместно с широк кръг партньори, ще организира различни мероприятия: срещи-дебати, конференции и семинари на актуални европейски теми в ОИЦ- Бургас, на които са поканени различни участници; събития на открито - експозиции, спектакли, прожекции, културни и празнични мероприятия, концерти, детски рисунки на открито; информационни щандове; Европейска разходка с велосипед - обиколка на обекти, реализирани с финансовата подкрепа на СКФ. - срещи – дебати в ОИЦ – Бургас и специални събития извън ОИЦ – Бургас – организират се мероприятия по специфични теми, свързани с възможности за финансиране по ОП, Кохезионната политика и др. актуални въпроси, свързани с политики и програми на ЕС. Екипът на ОИЦ планира темите за провеждане на специалните събития на основата на идентифицирани потребности на целевите групи, в резултат на проведени анкетни и социологически проучвания и форми за обратна връзка. - тематични информационни дни - в 13-те общини от областта служителите от ОИЦ - Бургас ще организират специални събития за популяризиране на НССР, ОП и на Кохезионната политика на ЕС, в съобразен с аудиторията формат – семинар, лекция, среща – дебат. Ще бъдат представени възможностите за финансиране, предоставяни по Европейски фондове и програми и съобразно специфичните нужди на целевите групи в отделните общини. - тематични конференции – ежегодно ОИЦ – Бургас провежда две конференции по теми, свързани с политиките на ЕС, както и с актуално събитие от европейска значимост към момента на провеждането на конференцията. Конференциите ще се провеждат през м. май (по време на "Седмицата на Европа") и през м. декември, като включват специално представяне на държавата-членка, която поема председателството на ЕС, стратегическите цели и приоритетите в програмата й. - периодични работни срещи 2 пъти годишно в ОИЦ - Бургас между експерти, работещи по проекти от 13-те общини на Област Бургас, за обмен на опит и на добри практики. За обезпечаването на гореспоменатите специални събития, ще се ползва новозакупения нов автомобил, който ще бъде 5-местен, позволяващ транспортирането на рекламни материали, презентационна техника, озвучителна техника и екипа от експерти на ОИЦ – Бургас до местата на провеждане на специалните събития. Характеристиките на планирания за закупуване автомобил трябва да отговарят на изискванията за надеждно и безопасно пътуване, разумен разход на гориво, адекватна товароносимост, с бензинов или дизелов двигател. Минималните технически изисквания, на които следва да отговаря моторното превозно средство са: брой места – 4+1; брой врати – 4; бензинов или дизелов двигател; кубатура – минимум 1 300 см3.; минимална мощност: 75 к.с. максимална мощност 100 к.с.; среден (смесен) разход на гориво – максимум 6 л/100км; електромеханично сервоуправление; стандарт за отработени газове - минимум ЕВРО 5; ABS – анти-блокираща система на спирачките; алармена система; климатична инсталация. Новозакупеният автомобил ще бъде брандиран съгласно изискванията на Концепцията за брандинг и визия на 27-те Областни центъра, като по този начин ще способства за още по-голямо популяризиране на проекта, програмата и ролята на ЕС. Предвидени са и разходи за застраховка "Гражданска отговорност", "Авкокаско", "Злополука на всички места в МПС-то", Технически преглед, годишни винетки, осигуряване на зимни и летни гуми, ГСМ, поддръжка и експлоатационни разходи. - изнесени семинари – предвижда се организацията и провеждането на 2 изнесени семинара през март и април 2014 г., които да се проведат в рамките на 2 дни извън територията на град Бургас, с цел ефикасна комуникация и качествена обмяна на информация и опит между участниците. Избраният формат за тези срещи се е доказал като изключително продуктивен и се е наложил като работещ механизъм за установяване на трайни контакти между участниците, гаранция за бъдещо сътрудничество между тях и споделяне на добри практики. На семинарите ще бъдат поканени лектори от Управляващите органи и участници от Общините от област Бургас, с цел обсъждане на най - често срещани проблеми при подготовка, изпълнение и отчитане на проекти през програмен период 2007-2013 г. и нови приоритети и предизвикателства за периода 2014-2020 г., което ще позволи директен контакт между Управляващ орган и бенефициенти. - тематични дни за седемте оперативни програми – предвижда се провеждането на седем тематични дни през месец май и юни 2014 г., всеки посветен на една оперативна програма, насочен към различни целеви групи. Целта на тематичните дни е да покаже направеното в областта през програмен период 2007-2013 г. и нови приоритети и предизвикателства за периода 2014-2020 г., както на потенциалните бенефициенти, така и на отделни целеви групи, на заинтересовани страни и на широката общественост. - Европейски форум – предвижда се организацията и провеждането на Европейски форум, на който ще вземат участие представители от Европейската комисия, които да разяснят новите приоритети в европейските политики в областта на иновациите, регионалната политика, опазване на околната среда. Това ще позволи на широк кръг заинтересовани страни да вземат участие във форума и да получат информация от първоизточника, което е от изключителна важност за представители на общините както на управленско, така и на експертно ниво. Провеждането на такова събитие с европейско измерение е от изключителна важност за имиджа на ОИЦ-Бургас, популяризиране на дейността му, ролята му като ключов фактор за предоставяне на актуална и акуратна информация за Структурните и кохезионния фонд на регионално, национално и европейско ниво. - допълнителни логистични услуги – ОИЦ - Бургас ще разполага с 5 постоянни експозиции, посветени на целите на Кохезионната политика, Националната стратегическа референтна рамка и успешни практики и постижения на държави – членки на ЕС. Част от експозициите ще бъдат изложени в центъра, а други ще се предоставят за ползване на заинтересовани институции, училища и др. Браншови организации, НПО, държавни структури и организации ще имат възможност да поканят ОИЦ - Бургас да осигури киоск за предоставяне на необходима информация, с цел да се придаде европейско измерение на организирането от тях събитие. Също така, ОИЦ - Бургас ще осигурява подкрепа при организирането и активно участие в информационни кампании и инициативи за информираност и публичност на Централното координационно звено, на ЦИО, на УО и Междинните звена на ОП. Очаквани продукти: • 3 проведени събития "Седмица на Европа" • 56 проведени специални събития в и извън ОИЦ - Бургас • 78 проведени тематични дни в общините от област Бургас • 6 тематични конференции • 6 експертни срещи • 2 изнесени семинара • 7 тематични дни • 1 Европейски форум • Минимум 6 участия на ОИЦ - Бургас по време на форуми и събития, организирани от трети страни Очаквани резултати: • Повишена осведоменост на потенциални бенефициенти, медии и широка общественост относно целите на Кохезионната политика на ЕС, възможностите за финансиране по ОП и СКФ, и значението на помощта на ЕС като цяло; • Осигурен равнопоставен и качествен достъп до информация и услуги, свързани с възможностите за финансиране по ОП и СКФ; • Повишено обществено разбиране и подкрепа в процеса на постигане на приоритетите на Кохезионната политика на местно и регионално ниво, на целите и визията на НСРР;
Дейност 3: Управление на проекта Цел на дейността е осигуряване на необходимия ресурс и процедури за ефективно и ефикасно управление на проектните дейности за постигане на предварително заложените цели, резултати и индикатори. Дейността включва: Поддейност 3.1. Сформиране на екип за управление на проекта: Екипът за управление на проекта е сформиран към момента на подаване на проектното предложение и се състои от трима експерти, разпределени в следните длъжности: ръководител, технически сътрудник и счетоводител. След подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, ще бъдат изработени задания за експертна работа на всеки член от екипа и Община Бургас ще сключи граждански договор с всеки един от тях. Поддейност 3.2. Организация, управление и отчетност на проекта: • Разработване на система за вътрешен мониторинг и отчетност и на система за архивиране и управление на проектната документация; • Анализ на състоянието на целевите групи и идентифициране на настъпили промени и обстоятелства, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението на проектните дейности, планиране на стратегии за тяхното преодоляване; • Координация изпълнението на проекта с ресорните звена на общинска администрация – Бургас; • Периодични срещи на екипа на проекта Поддейност 3.3. Мерки за информация и публичност Целта на дейността е популяризиране на услугите, които ОИЦ - Бургас предлага сред местната общественост, популяризиране на дейностите и резултатите по проекта, както и популяризиране на подкрепата на ЕС за подобряване благосъстоянието на гражданите на ЕС. Дейността обхваща изпълнение на мерките за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма "Техническа помощ" и Европейския фонд за регионално развитие (Приложение 17 от Насоките за кандидатстване). Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на пресконференции по повод стартирането на проекта и за отчитане на постигнатите резултати (минимум 20 участника). За участие в пресконференциите ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на министерства, НПО и др. 2. Периодични публикации в местните и регионални медии. 3.Отпечатване и разпространение на информационен флаер за представяне на целите на проекта – 3000 броя. 4. Отпечатване и разпространение на информационни дипляни за представяне услугите на центъра – 3000 броя. 5. Подготовка и отпечатване на плакати на проекта – 200 броя. 6. Изработване на обозначителна табела на Центъра – 1 брой. 7. Изработване на фасадна хоругва за обозначение на сградата на ОИЦ - Бургас – 1 брой; 8. Изработване на информационни банери – 2 бр. за представяне на ОИЦ - Бургас на различни събития; 9. Отпечатване на стикери за градския транспорт – 6бр. 10. Постер за спирка с размери 1.2 х 1.8 – 10 броя; 11. Публикуване на информация за проекта и центъра на интернет страницата на Общината – www.burgas.bg и на интернет страницата на партньора по проекта - http://www.bsregion.org 12. Организиране на публично събитие по повод откриването на центъра. Очаквани продукти: • Проведени 2 пресконференции. • 6 публикации в местни и регионални медии • Отпечатан и разпространен информационен флаер за представяне на целите на проекта – 3000 броя. • Отпечатана и разпространена на информационна дипляна за представяне услугите на центъра – 8000 броя, която ще представя услугите предлагани в центъра. • Отпечатани и разпространени 200 информационни плаката • Осигурена визуализация на офиса на ОИЦ; Очаквани резултати: • Популяризиран принос на ОПТП и ЕФРР за реализацията на проекта Популяризирани цели и резултати по проекта сред заинтересовани страни и широката общественост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 721 176 BGN
Общ бюджет: 691 470 BGN
БФП: 691 470 BGN
Общо изплатени средства: 576 941 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 691 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 99 985 BGN
2012 125 289 BGN
2013 152 978 BGN
2014 101 216 BGN
2015 97 473 BGN
576 941 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 587 749 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 84 987 BGN
2012 106 496 BGN
2013 130 031 BGN
2014 86 034 BGN
2015 82 852 BGN
490 399 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 998 BGN
2012 18 793 BGN
2013 22 947 BGN
2014 15 182 BGN
2015 14 621 BGN
86 541 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функциониращ и оборудван областен информационен център
Индикатор 2 Брой запитвания
Индикатор 3 Брой участници в организираните от информационния център събития
Индикатор 4 % запитвания /проблеми, които информационните центрове удовлетворяват (отговорени / пренасочени)
Индикатор 5 Брой проведени информационни срещи/брой организирани събития
Индикатор 6 Среден брой посетители на информационния център на месец;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз