Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0142-C0001
Номер на проект: A12-22-117
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
Бенефициент: Община Ямбол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на по-ефективно функциониране на община Ямбол чрез провеждане на серия от обучения за повишаване ключовите компетентности и развитието на административния персонал, подобряване квалификацията и ръководните им умения за по-пълноценно осъществяване на техните задължения и правомощия.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на проекта 1.1. Сформиране на екип: С оглед навременното стартиране на работата по проекта, към изпълнение на тази дейност ще се пристъпи непосредствено след сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова (БФП) помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, като дейностите по управление и контрол на проекта ще бъдат възложени със заповед на кмета на общината. 1.2. Подготовка на тръжна документация за възлагане по реда на ЗОП на дейности по проекта за избор на външни изпълнители, както следва: 1.2.1. За избор на изпълнител за организиране на специализирани обучения 1.2.2 За избор на изпълнител за осигуряване на материали за обучаемите и материали и консумативи за администрирането на проекта; 1.2.3. За избор на изпълнител за осъществяване на логистичната част от проекта – транспорт, настаняване, изхранване, осигуряване зали и техника; 1.2.4. За избор на изпълнител за информация и публичност по проекта 1.3. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги. 1.4. Мониторинг и контрол. Това е механизъм за наблюдение и вътрешна оценка на проекта за проследяване на изпълнението, на заложените индикатори, и контрол на реализирането на дейностите по проекта
Дейност 2. Провеждане на 5 специализирани обучения Тъй като два от обучителните модули предвиждат теми, които предлага Институтът по публична администрация (ИПА), то тези обучения ще бъдат заявени на ИПА при спазване на техните изисквания: Включването в обучение през 2013 г. се извършва след заявено участие към ИПА съгласно заявка по образец, приложен в техния каталог и на интернет страницата на ИПА: www.ipa.government.bg Заявката ще бъде въведена по електронен път в информационната система на ИПА от служител, посочен от ръководителя на съответната администрация, с предоставените му от ИПА потребителско име и парола / в случая – от Ръководителя на проекта/ и приложен опис на заявените обучения и съответния брой участници в тях. Община Ямбол ще заяви обученията в рамките на предвидените от ИПА срокове. В случай, че договорът с УО не бъде подписан в рамката на тези срокове, Институтът дава възможност те да бъдат предоговорени или отменени. Останалите обучителни модули ще бъдат възложени на изпълнител избран по реда на ЗОП. Преподавателският състав е особено важен фактор за осигуряване на качество на обученията и има водеща роля за предаване на съдържанието, формиране на уменията за учене и организирането на процеса като цяло, затова той ще бъде прецизно подбран. Обученията ще бъдат провеждани по съвременни методи за обучение на възрастни и учене чрез правене, които включват упражнения, ролеви игри и работа в малки групи. Това ще даде възможност в предвидените учебни часове да бъде дадена обратна връзка на всеки участник в обучението. Всички участници в обученията ще получат учебни материали и сертификати. 2.1. Управление на промяната, времето и стреса, с продължителност 3 дни - от екип на ИПА; 2.2. Основни производства по АПК (за неюристи), с продължителност: 1,5 дни - от екип на ИПА; 2.3. Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност, с продължителност 3 дни – от външен консултантски екип; 2.4. Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения, с продължителност 3 дни – от външен консултантски екип; 2.5. Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции, с продължителност 3 дни – от външен консултантски екип. В рамките на тази дейност ще бъдат осигурени и материали за провеждане на обученията. Ще бъдат доставени следните материали: 1. Тефтер А5 с индивидуална корица - пълноцветен печат, тяло с дати: 244 стр, датирано, 2 цвята, бял офсет 70 гр./кв.м., 2 езика BG и EN, информационни страници, текстилна лента; 2. Настолен календар с параметри: 290х165 мм; хартия: тяло - финландски офсет 70 гр./кв.м., корици - хром лукс 260 гр./кв.м.; обем тяло: 60 страници, една седмица на страница, лични данни, азбучник, календар, корици и подложка: пълноцветен печат; 3. USB флаш памет, 2GB; 4. Химикалка; 5. Пластмасов бадж и връзка, с отпечатани името на проекта и логото на програмата, по зададени модели от община Ямбол. Предложените материали имат връзка към целите на проекта по отношение на обученията и ежедневните задължения на служителите. Техният тип индиректно обуславя повишена организираност, освен това тяхната употреба удължава във времето ефекта на информираност и отношение към проекта и възможностите на ОПАК.
Дейност 3. Осигуряване на логистика 1. 1. Осигуряване и заплащане на транспорта на участниците (обучаеми, 2 от членовете на екипа за управление на проекта) в обучителните курсове. Транспортът ще бъде организиран двупосочно от местоработата на участниците – град Ямбол, до избраните места за провеждане на курсовете; 2. Организиране и заплащане на настаняването за всички участници в единични стаи, в подходящ хотел, минимум три звезди; 3. Осигуряване и заплащане на конферентни зали за целта на обученията. 4. Осигуряване и заплащане на необходимото техническо оборудване (екран, мултимедия, флип-чартове, безжични микрофони, многоканална озвучителна система) за презентации и дискусии в залите за провеждане на мероприятията; 5. Организиране и заплащане на кафе- паузи, обяд и вечеря, според броя на участниците (обучаеми, екип за управление на проекта, лектори) в обучителните курсове.
Дейност 4. Дейности за информация и публичност В съответствие с изискванията за осигуряване на публичност на проекти, финансирани с фондове на ЕС, се предвижда осъществяването на мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Административен капацитет” чрез Европейския социален фонд, в съответствие с правилата за комуникация и визуализация, предвидени в чл.8 от Регламент 1828/2006г. на Комисията и Приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, утвърдени от Управляващия орган на ОПАК. За тази цел се планират следните мерки за публичност: 5.1. Организиране на две пресконференции – първата от тях при стартиране на проекта с цел запознаване на обществеността с целите на проекта, и втората при неговото приключване, за да бъде отчетено изпълнението му и да се демонстрират постигнатите резултати; 5.2. Публикации в печатни издания - ще бъдат разпространени 2 прессъобщения в местни печатни издания, които ще отразяват работата по проекта; 5.3. Банер – ще бъде изработен 1 банер, който ще се поставя в залите, където се провеждат пресконференцията и обученията; 5.4. Микросайт на проекта, вграден в основния сайт на общината, който ще съдържа програмата за обученията, презентации, информация за обучителите, обратна връзка от обучаемите; 5.5. Електронен банер, който ще бъде публикуван на сайта на Община Ямбол и ще води към микросайта; 5.6. Брандиране на Център за административни услуги на граждани в сградата на община Ямбол. Самият център е ограден от стъклени витрини, върху които ще бъдат поставени стикери с обща площ 36 кв.м. Всички печатни материали ще съдържат, където е възможно: 1. Флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти, включени и в Анекс 1 към Регламент (ЕО) № 1828/2006 г. на Комисията и думите Европейски съюз 2. Логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” 3. Логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората“ 4. Името на проекта, който се изпълнява: „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в Общинска администрация, Ямбол ”; 5. Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма “Административен капацитет”; 6. Изречението “Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България”. За информацията, разпространявана по електронен път (потребителски интерфейс на информационните системи, презентации, включително използвани в обучението, електронни съобщения и др.) или чрез аудио-визуални материали, описаните принципи ще се прилагат аналогично. За малки рекламни материали е задължително само знамето на ЕС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 024 BGN
Общ бюджет: 81 753 BGN
БФП: 81 753 BGN
Общо изплатени средства: 81 753 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 753 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 805 BGN
2014 63 949 BGN
2015 0 BGN
81 753 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 490 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 134 BGN
2014 54 356 BGN
2015 0 BGN
69 490 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 263 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 671 BGN
2014 9 592 BGN
2015 0 BGN
12 263 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 2 Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители на външни услуги
Индикатор 3 Обучени новоназначени служители от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени новоназначени служители от общия брой обучени - %
Индикатор 5 Обучени служители в обучение по Управление на промяната, времето и стреса
Индикатор 6 Обучени служители в обучение по Управление на промяната, времето и стреса - %
Индикатор 7 Служители, успешно преминали обучението по Управление на промяната, времето и стреса, с получаване на сертификат
Индикатор 8 Служители, успешно преминали обучението по Управление на промяната, времето и стреса, с получаване на сертификат - %
Индикатор 9 Обучени по Управление на промяната, времето и стреса служители от общия брой общински служители
Индикатор 10 Обучени по Управление на промяната, времето и стреса служители от общия процент общински служители - %
Индикатор 11 Обучени служители в обучение по Основни производства по АПК (за неюристи)
Индикатор 12 Обучени служители в обучение по Основни производства по АПК (за неюристи) - %
Индикатор 13 Служители, успешно преминали обучението по Основни производства по АПК (за неюристи), с получаване на сертификат
Индикатор 14 Служители, успешно преминали обучението по Основни производства по АПК (за неюристи), с получаване на сертификат - %
Индикатор 15 Обучени по Основни производства по АПК (за неюристи) служители от общия брой общински служители
Индикатор 16 Обучени по Основни производства по АПК (за неюристи) служители от общия процент общински служители - %
Индикатор 17 Обучени служители в обучение по Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност
Индикатор 18 Обучени служители в обучение по Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност - %
Индикатор 19 Служители, успешно преминали обучението по Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност, с получаване на сертификат
Индикатор 20 Служители, успешно преминали обучението по Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност, с получаване на сертификат - %
Индикатор 21 Обучени по Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност служители от общия брой общински служители
Индикатор 22 Обучени по Екипна ефективност – мотивация на служителите при работа в екип, фактори на ефективност служители от общия процент общински служители - %
Индикатор 23 Обучени служители в обучение по Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения
Индикатор 24 Обучени служители в обучение по Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения - %
Индикатор 25 Служители, успешно преминали обучението по Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения, с получаване на сертификат
Индикатор 26 Служители, успешно преминали обучението по Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения, с получаване на сертификат - %
Индикатор 27 Обучени по Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения служители от общия брой общински служители
Индикатор 28 Обучени по Ефективното лидерство - изграждане на лидерски умения служители от общия процент общински служители - %
Индикатор 29 Обучени служители в обучение по Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции
Индикатор 30 Обучени служители в обучение по Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции - %
Индикатор 31 Служители, успешно преминали обучението по Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции, с получаване на сертификат
Индикатор 32 Служители, успешно преминали обучението по Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции, с получаване на сертификат - %
Индикатор 33 Обучени по Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции служители от общия брой общински служители
Индикатор 34 Обучени по Комуникация с потребителите на външни услуги - изграждане на доверие в публичните институции служители от общия процент общински служители - %
Индикатор 35 Осигуряване на логистика за 5 предвидени обучения за служители от общия брой обучени по проекта
Индикатор 36 Осигуряване на логистика за 5 предвидени обучения за служители от общия брой обучени по проекта - %
Индикатор 37 Осигуряване и производство на материали за обучаемите
Индикатор 38 Организиране на две пресконференции
Индикатор 39 2 прес съобщения
Индикатор 40 Банер на стойка
Индикатор 41 Микросайт на проекта
Индикатор 42 Електронен банер
Индикатор 43 Брандиране на Център за административни услуги на граждани в сградата на община Ямбол.
Индикатор 44 Междинен доклад / по проекта/
Индикатор 45 Окончателен доклад / по проекта/
Индикатор 46 Дейност 1. Поддейност 1.1 - Сключени договори с екипа за управление на проекта
Индикатор 47 Дейност 1. Поддейност 1.2 - Обявени 4 процедури
Индикатор 48 Дейност 1. Поддейност 1.3 - Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 49 Дейност 1. Поддейност 1.3 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 50 Дейност 1. Поддейност 1.4 - Междинен доклад
Индикатор 51 Дейност 1. Поддейност 1.4 - Финален доклад
Индикатор 52 Дейност 2 - Обучени служители / по проекта/
Индикатор 53 Дейност 3 - Обучени служители (по проекта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз