Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0389-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01004
Наименование: "Да работим със "Съгласие"
Бенефициент: Пенсионно осигурителна комапния "Съгласие" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се създадат нови работни места за млади безработни до 29 годишна възраст, които да бъдат наети на работа от ПОК „Съгласие” АД. В съответствие с необходимостта за наемане на младежите те ще бъдат обучени по необходимите за работата им професионално обучение и ключови компетенции. За младежите ще се закупят активи, чрез съответните инвестиционни разходи, които ще подкрепят разкриването на новите работни места.
Дейности: 1. Предоставяне на професионално обучение по част от професия „Финансист”, специалност „Застрахователно и осигурително дело”, по трета квалификационна степен Дейността по своята същност представлява обучение на избрани младежи до 29 годишна възраст от ДБТ. В рамките на дейността са включени следните етапи, които не задължително са подредени по хронологичен ред, защото целта е да се опише и обоснове конкретната дейност, а не да се дефинира нейната времева подредба: • Организиране на предварителна среща с представители на ДБТ с цел запознаване с проекта и очакванията за сътрудничество с ДБТ по повод избора на подходящи лица, отговарящи на изискванията за целевата група; • Подготовка на тръжни документи за провеждане на избор между три оферти, съгласно ПМС 55, за определяне на изпълнител за провеждането на обучението; • Селекция на конкретни представители от целевата група, които да бъдат обучени и да се назначат в ПОК „Съгласие” АД; • Избор на изпълнител за обучението и сключване на договор с него; • Организиране на представителите на целевата група по обучителни групи и графици на провеждане на обучението, съгласно предварително заложените изисквания от възложителя и предложения от страна на избрания изпълнител; • Същинско провеждане на целевите обучения; • Издаване на документи, удостоверяващи успешното преминаване на обученията от страна на представителите на целевата група. Описаните етапи представляват основните структурни стадии от дейността и с тяхното изпълнение ще се гарантира ефикасното й и ефективно изпълнение.
2. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” В основата си дейността представлява обучение на избрани младежи до 29 годишна възраст от ДБТ по ключова компетентност „Дигитална компетентност”. Дейността като вътрешна структура е сходна с предходната, защото в основата и на двете дейности е обучението. В рамките на дейността са включени следните етапи, които не задължително са подредени по хронологичен ред, защото целта е да се опише и обоснове конкретната дейност, а не да се дефинира нейната времева подредба: • Организиране на предварителна среща с представители на ДБТ с цел запознаване с проекта и очакванията за сътрудничество с ДБТ по повод избора на подходящи лица, отговарящи на изискванията за целевата група; • Подготовка на тръжни документи за провеждане на избор между три оферти, съгласно ПМС 55, за определяне на изпълнител за провеждането на обучението; • Селекция на конкретни представители от целевата група, които да бъдат обучени и да се назначат в ПОК „Съгласие” АД; • Избор на изпълнител за обучението и сключване на договор с него; • Организиране на представителите на целевата група по обучителни групи и графици на провеждане на обучението, съгласно предварително заложените изисквания от възложителя и предложения от страна на избрания изпълнител; • Същинско провеждане на целевите обучения; • Издаване на документи, удостоверяващи успешното преминаване на обученията от страна на представителите на целевата група. Описаните етапи представляват основните структурни стадии от дейността и с тяхното изпълнение ще се гарантира ефикасното й и ефективно изпълнение.
3. Закупуване на бюро, стол и компютърна конфигурация, необходими за създаването на новите работни места за представителите на целевата група Дейността представлява доставяне на активи, които да бъдат ползвани за обезпечаване на нуждата от обособяване на работно място за назначените представители на целевата група. Дейността може да бъде разделена на поддейности или етапи: • Подготовка на тръжни документи за провеждане на открит избор, съгласно ПМС 55, за определяне на доставчик на активите; • Избор на доставчик на активите по дейността; • Доставка на активите; • Опис и инвентаризация на доставените активи и счетоводно отразяване на тяхната наличност; • Монтиране на доставените активи и пускане в експлоатация на компютърните конфигурации.
4. Наемане на лица от целевата група на работа в ПОК „Съгласие” АД Дейността обхваща реалното назначаване на успешно преминалите обученията по предходните дейности представители на целевата група със съответните присъщи етапи: • Предоставяне на бъдещите служители на компанията на трудов договор с цел запознаване с него; • Подписване на трудов договор между ПОК „Съгласие” АД и всяко от лицата, представители на целевата група; • Запознаване на новите служители със правилника за вътрешния ред и порядките в компанията.
5. Управление на проекта Организация и управление на изпълнението на дейностите по проекта; Организация на цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Комуникация с представителите на целевата група, заинтересованите страни, както и с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; Спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията; Организиране провеждането на процедурите за възлагане на дейности на изпълнители съгласно ПМС 55/2007, попадащи в обхвата на проекта, включително изготвяне на тръжни досиета и осъществяването на предварителен и последващ контрол от страна на Междинното звено; Наблюдение и контрол върху изпълнението на сключените договори с изпълнителите по проекта; Осчетоводяване и проверка на всички фактури / документи с еквивалентна доказателствена стойност, представени от изпълнителите на дейностите по проекта; Спазване на графика за изпълнение на проекта; Вътрешен мониторинг и контрол; Съхранение и архивиране на цялата информация, свързана с проекта.
6. Информиране и публичност Като бенефициент на ОП РЧР, ПОК „Съгласие” АД носи отговорност за информирането на широката общественост за финансовото подпомагане, което е отпуснато от фондовете на ЕС като предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на обстоятелството, че Европейският съюз съфинансира проекта и че операцията, която изпълнява, е избрана в рамките на оперативната програма, съфинансирана от ЕСФ. Методите за информиране и публичност по проекта, които ПОК „Съгласие” АД ще изпълни по проекта ще са съгласно изискванията в „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР”. Всички действия за информация и публичност, предназначени, както за ПОК „Съгласие” АД, така и за широката общественост ще включват следните елементи: а) емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейския съюз; б) позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд“; в) послание, избрано от Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността: „Инвестира във вашето бъдеще”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 382 968 BGN
Общ бюджет: 362 150 BGN
БФП: 362 150 BGN
Общо изплатени средства: 362 150 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 362 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 76 594 BGN
2015 285 557 BGN
362 150 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 307 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 105 BGN
2015 242 723 BGN
307 828 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 489 BGN
2015 42 834 BGN
54 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз