Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.01-0009-C0001
Номер на проект: РД-02-14-1061/16.09.2008
Наименование: Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО.
Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.09.2008
Начална дата: 16.09.2008
Дата на приключване: 16.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е да се осигури подкрепа за правилното и ефективно изпълнение на схемите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, осигурявайки по този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС.
Дейности: „Разпечатване, размножаване и окомплектоване на документация съгласно процедурите на Управляващия орган на ОПРР.”
Мониторинг и координация.
Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Управление на проекта
Изготвяне на документация за възлагане на обществена поръчка Провеждане на процедури за избор на изпълнител
визуализация и публичност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Кооперация "Панда"
"Роел-98" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 321 432 BGN
Общ бюджет: 280 657 BGN
БФП: 280 657 BGN
Общо изплатени средства: 295 356 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 280 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 24 726 BGN
2010 60 598 BGN
2011 24 854 BGN
2012 69 003 BGN
2013 45 547 BGN
2014 64 286 BGN
2015 6 342 BGN
295 356 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 238 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 21 017 BGN
2010 51 508 BGN
2011 21 126 BGN
2012 58 653 BGN
2013 38 715 BGN
2014 54 643 BGN
2015 5 391 BGN
251 053 BGN
В т.ч. Национално финансиране 42 099 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 709 BGN
2010 9 090 BGN
2011 3 728 BGN
2012 10 351 BGN
2013 6 832 BGN
2014 9 643 BGN
2015 951 BGN
44 303 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 техническа подкрепа, консултации и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз