Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0192-C0001
Номер на проект: Д01-2223/28.01.2013
Наименование: "Образователна интеграция на ученици от ромската общност в община Твърдица"
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Георги Алексиев Каравелов", гр. Шивачево
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Твърдица
Описание
Описание на проекта: Да се насърчи междукултурното опознаване, взаимното разбиране и сближаване между учениците от различни етнически общности.
Дейности: 1. Подготвителна дейност за стартиране на проекта Тази дейност стартира със сформиране на екип за организация и управление на проекта, който се състои от ръководител, координатор „Извънкласни дейности”, счетоводител и технически сътрудник.
2 Избор на изпълнители В рамките на тази дейност ще бъдат избрани подизпълнители съгласно ЗОП за извършване на следните доставки и услуги
3* Обучения на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда Тази дейност обхваща подготовката и провеждането на 1 въвеждащо и 3 надграждащи обучения, свързани със спецификите на работа в мултикултурна среда, съвременни методи на възпитание и обучение.
4 Подготовка за провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности Създаване на условия за провеждане на дейностите, които ще имат интеграционен ефект върху представителите на целевата група
5 Провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности Подобряване на условията в СОУ „Георги Каравелов“ за социална интеграция на ученици от етническите малцинства и за по-активно участие в образователния процес; подобряване на взаимното разбиране и толерантността между съжителстващите етнически общности
6 Информиране и публичност В рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за популяризиране на проекта и на факта, че той се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕС и българското правителство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 174 BGN
Общ бюджет: 41 778 BGN
БФП: 41 778 BGN
Общо изплатени средства: 40 649 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 41 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 557 BGN
2014 3 092 BGN
2015 0 BGN
40 649 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 35 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 31 923 BGN
2014 2 628 BGN
2015 0 BGN
34 551 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 267 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 634 BGN
2014 464 BGN
2015 0 BGN
6 097 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз